Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar bolisi ‘Diogelu Myfyrwyr’ er mwyn sicrhau bod myfyrwyr rhyngwladol neu’r rhai sy’n teithio o dramor yn gallu ynysu’n ddiogel am y cyfnod angenrheidiol wrth gyrraedd Cymru.

  • Mae gofyniad i bob myfyriwr sy’n cyrraedd o wledydd ar y rhestr Ambr (teithwyr sy’n dychwelyd a theithwyr sydd newydd gyrraedd) drefnu llety â chymorth gan y Brifysgol ar gyfer hyd y cyfnod hunan-ynysu ar gyrraedd yn y Deyrnas Unedig. Mae hyn hefyd yn berthnasol i fyfyrwyr sy’n byw oddi ar y campws mewn llety preifat.
  • Mae’n rhaid i fyfyrwyr sy’n cyrraedd o wledydd ar y rhestr Goch ddilyn rheoliadau Llywodraeth y Deyrnas Unedig ac aros mewn llety cwarantîn a gymeradwywyd ar gyrraedd yn y Deyrnas Unedig cyn teithio i Gymru.

Myfyrwyr Rhyngwladol sy’n teithio i Gymru: Coronafeirws | LLYW.CYMRU

Byddwch yn ymwybodol efallai y byddwch chi’n destun camau gorfodi’r gyfraith os nad ydych chi’n cydymffurfio â’r gofyniad cyfreithiol i hunan-ynysu wrth gyrraedd y Deyrnas Unedig a chydymffurfio â’r contract llety â chymorth. (more…)

05:32 pm

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment


  • Illustration of testing swabs
    Trefniadau profi Covid-19 ar gyfer myfyrwyr sy’n dychwelyd i Abertawe

12:20 pm

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Boys in huddleBydd GwasaanethGwaedCymru yn ymweld ag Abertawe SA1 o’r 7fed tan 12fed Mai ac mae angen eich cefnogaeth arnom ni. 

Os ydych chi’n iach ac yn heini, cliciwch ar y ddolen isod i drefnu diwrnod ac amser cyfleus. Mae rhoi gwaed wedi’i ystyried fel teithio hanfodol. 

Cefnogwch eich sesiynau lleol yn ystod y cyfnod digynsail hwn i barhau i ddarparu cyflenwad hanfodol o blatennau a chynhyrchion gwaed. 

 NI fydd apwyntiadau galw heibio ar gael. 

WBS Booking (wales.nhs.uk)

Diolch

04:52 pm

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Hoffech chi dderbyn taleb Amazon sy’n werth £20? girl with brown hair is using a laptop

Hoffech chi rannu eich barn ar ddysgu digidol?

Os hoffech, ymunwch â’ch cymheiriaid ar gyfer trafodaeth grŵp ffocws drwy Zoom lle y gallwch chi ddweud wrthyn ni, ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe, am eich profiad dysgu digidol dros y flwyddyn ddiwethaf.

Bydd eich barn yn ffurfio sut y caiff addysgu ei gyflwyno yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf. Dywedwch wrthym am y pethau da a’r hyn y mae ei angen arnoch chi nawr er mwyn parhau i ddysgu’n effeithiol.

Darllenwch y daflen wybodaeth ar Participant Information Sheet am ragor o fanylion.

I gymryd rhan, e-bostiwch menna.brown@swansea.ac.uk

03:58 pm

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Students studying together around a tableHoffech chi addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg?

Ymunwch â ni a dysgwch fwy am ein rhaglenni Uwchradd cyfrwng Cymraeg a’r ariannu sydd ar gael i chi! (more…)

05:11 pm

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

bus stop road markingsDylai myfyrwyr sydd wedi prynu naill ai tocyn bws tymor un neu dymor dau eleni fod wedi derbyn cod gan Swyddog Teithio Cynaliadwy’r Brifysgol.

Mae hyn hefyd yn berthnasol i’r myfyrwyr hynny nad oeddent yn gallu ei ddefnyddio ar ddiwedd y flwyddyn academaidd 19/20 oherwydd y pandemig.

Cynaliadwy’r Brifysgol.Pan fyddwch yn derbyn yr e-bost, ebostiwch j.cornelius@abertawe.ac.uk a bydd yn rhoi côd actifadu ichi i’w ddefnyddio i dalu am eich tocyn bws ar gyfer tymor 3.

Os nad ydych chi wedi derbyn e-bost ac rydych chi’n teimlo eich bod yn bodloni’r meini prawf, cysylltwch â Jayne a bydd hi’n hapus i’ch helpu.

Cynnig lleol yw hwn, sydd wedi’i negodi gan y Brifysgol gyda First Cymru. Gobeithiwn y bydd hyn yn helpu myfyrwyr yr effeithiwyd arnynt.

04:18 pm

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University