29/01/20 Diweddariad ar deithio i Ddinas Wuhan ac Achosion o Goronafeirws

Teithio i Tseina

Mae’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad (FCO) yn awr yn cynghori yn erbyn yr holl deithio i ddinas Wuhan, Talaith Hubei, Tsieina.

Mae’r FCO yn cynghori yn erbyn teithio i weddill tir mawr Tsieina (heb gynnwys Hong Kong a Macao) heblaw am deithiau hanfodol. Mae Llywodraeth Tsieina’n parhau i orfodi cyfyngiadau pellach ar symudiad yn Tsieina mewn ymateb i’r achosion o Goronafirws. Efallai y daw’n anos yn yr wythnosau i ddod i’r sawl sy’n dymuno gadael Tsieina wneud hynny. Os ydych yn teimlo fel eich bod am adael Tsieina’n fuan, dylech chi ystyried gwneud cynlluniau i wneud hynny cyn y ceir cyfyngiadau pellach.

Cyngor gan Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth y DU i deithwyr o Wuhan

Os ydych wedi dychwelyd o Wuhan yn y 14 diwrnod diwethaf:

  • arhoswch gartref ac osgowch gysylltu â phobl eraill fel y byddech yn achos firysau ffliw eraill
  • ffoniwch y GIG ar 111 i’w hysbysu am eich taith ddiweddar i’r ddinas

Dilynwch y cyngor hwn hyd yn oed os nad oes gennych symptomau o’r firws.

Os ydych yn datblygu twymyn, anhawster anadlu neu beswch, dylech chi barhau i ddilyn y cyngor uchod. Peidiwch â gadael eich cartref tan eich bod wedi derbyn cyngor gan feddyg neu ymgynghorydd iechyd.

Beth mae hyn yn ei olygu’n ymarferol

Rydym yn gofyn i bobl gymryd camau synnwyr cyffredin syml i osgoi dod i gysylltiad agos â phobl eraill gymaint â phosib, fel y byddent yn achos firysau ffliw eraill.

Golyga hyn aros gartref am 14 diwrnod ar ôl i chi gyrraedd o Wuhan a pheidio â mynd i’r gwaith, yr ysgol neu fannau cyhoeddus.

Lle y bo’n bosib, dylech chi osgoi gwahodd ymwelwyr i’ch cartref; ond mae’n iawn i ffrindiau, teulu neu yrwyr dosbarthiadau ollwng bwyd.

Cludiant

Ni ddylech chi ddefnyddio cludiant cyhoeddus neu dacsis tan 14 diwrnod ar ôl i chi ddychwelyd o Wuhan.

Caffael bwyd a meddyginiaeth

Argymhellwn eich bod yn aros gartref am 14 diwrnod ar ôl i chi gyrraedd o Wuhan ac osgoi mannau cyhoeddus. Lle y bo’n bosib, cysylltwch â ffrind, aelod o’ch teulu neu wasanaethau dosbarthu i wneud tasgau ar eich rhan.

Mynd â’r plant i’r ysgol

Argymhellwn eich bod yn aros gartref am 14 diwrnod ar ôl i chi gyrraedd o Wuhan ac osgoi mannau cyhoeddus. Lle y bo’n bosib, cysylltwch â ffrind neu aelod teulu i fynd â’ch plant i’r ysgol.

Pam mae’r cyngor wedi newid

Mae’r sefyllfa hon yn datblygu drwy’r amser ac mae’r cyngor wedi newid ar sail gwybodaeth sy’n dod i’r amlwg o Tsieina am nifer yr achosion a sut mae’r haint wedi ymledu o berson i berson.

Er yr erys y risg i boblogaeth y DU yn isel, mae hwn yn fesur hynod ragofalus i gyfyngu ar ymlediad posib yr haint.

Os ydych yn datblygu symptomau

Os ydych yn datblygu twymyn, peswch, trwyn yn rhedeg, gwddf tost neu anhawster anadlu, dylech chi barhau i ddilyn y cyngor uchod. Peidiwch â gadael eich cartref tan eich bod wedi derbyn cyngor gan glinigwr.

Cymorth i staff a myfyrwyr

Rydym hefyd yn ystyried yn benodol yr aelodau o’n cymuned sydd â theulu a ffrindiau yn yr ardal ac a all fod yn bryderus iawn.  Os hoffech siarad â rhywun, gallwch gael cyngor, cymorth ac arweiniad drwy’r ffynonellau canlynol:

Byddwn yn cyhoeddi diweddariadau pellach wrth i’r sefyllfa newid

Mercher Ionawr 29th, 2020

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Travel

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University