Cyflwyno cais am Grant y Gronfa Angen Mwyaf

A oes gennych syniad a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar gynulleidfa fawr? Neu a fydd yn gwella profiad ein myfyrwyr yn sylweddol yn y Brifysgol?  Neu’r ddau?  Yna cyflwynwch gais am grant o’n Cronfa Angen Mwyaf er mwyn ei ddatblygu.   Gallai fod ar gyfer darn gwerthfawr o ymchwil rydych yn gweithio arno; rhaglen allgymorth addysgol; creu grŵp diddordeb – unrhyw beth sy’n diwallu un o’r meini prawf hyn.

Gwerth y grantiau fel arfer yw hyd at £3,000, ond mewn amgylchiadau eithriadol caiff ceisiadau hyd at £5,000 eu hystyried.

Gall yr holl staff a myfyrwyr gyflwyno cais am grant, naill ai fel unigolyn neu fel tîm.

Beth yw’r Gronfa Angen Mwyaf?

Caiff y Gronfa Angen Mwyaf ei chefnogi gan roddion gan gyn-fyfyrwyr, staff a rhieni ein Prifysgol. Caiff cronfeydd eu dosbarthu’n flynyddol ar ddechrau pob blwyddyn ariannol. Mae staff gwasanaethau proffesiynol ac academaidd, cynrychiolwyr o Undeb y Myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr/rhoddwyr presennol ar y panel dosbarthu.

Meini prawf ar gyfer derbyn arian

Rhaid i’ch cais ddangos o leiaf un o’r meini prawf hanfodol hyn:

 1. Effaith ar gynulleidfa fawr
 2. Gwneud gwahaniaeth ansoddol, cadarnhaol i brofiad y myfyrwyr

Yn ogystal, dyma’r meini prawf dymunol y dylech eu cynnwys yn eich cais:

 1. Bod yn llawn ysbrydoliaeth ac yn arloesol
 2. Rhoi Abertawe ar y map

Sut i gyflwyno cais

 1. Erbyn 1 Ebrill, cwblhau a chyflwyno’r ffurflen ar-lein AC anfon copi papur/PDF at: Bill Saunders, Swyddfa Datblygu, w.saunders@abertawe.ac.uk
 2. Sicrhau bod eich Pennaeth Coleg/Cyfarwyddwr wedi llofnodi eich cais cyn ei gyflwyno.

Bydd y Panel Dosbarthu’n cwrdd ym mis Mai, a bydd yn ystyried yr holl geisiadau cymwys.  Caiff y penderfyniadau eu cyhoeddi ym mis Mehefin a rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus ddilyn ein polisi ‘Derbyn Cronfeydd Elusennol’ (gweler y nodiadau).

Mae’r broses gyflwyno’n hawdd ac yn gyflym, felly hoffwn eich annog i gyflwyno cais. Edrychaf ymlaen at ddarllen y cyflwyniadau.

Yr Athro Martin Stringer

Dirprwy Is-ganghellor (Addysg)

Nodiadau i Ymgeiswyr

 • Gwerth y grantiau fel arfer yw hyd at £3,000, ond mewn amgylchiadau eithriadol caiff ceisiadau hyd at £5,000 eu hystyried.
 • Bydd prosiectau a ariennir gan y Gronfa Angen Mwyaf yn cael eu cynnwys yn ein deunyddiau cyhoeddusrwydd.Bydd rhaid i’r ymgeiswyr llwyddiannus ddarparu adroddiad byr sy’n nodi sut mae’r arian wedi cael ei ddefnyddio a’r manteision sy’n deillio ohono.
 • Byddwn yn anfon ein polisi ‘Derbyn Cronfeydd Elusennol’ os bydd eich cais yn llwyddiannus.
 • Ni chaiff ceisiadau unigol am galedi eu hystyried.Cysylltwch â’r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr am ragor o wybodaeth am arian caledi.https://www.swansea.ac.uk/money-campuslife/hardship-funds/
 • Ni all y grantiau hyn gael eu defnyddio i gefnogi cronfeydd gwaddoledig y Brifysgol.

Gwener Chwefror 28th, 2020

Posted In: Negeseuon, Cynigio

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University