Illustration of lone person sitting on armchair next to houseplant and coronavirus sporesHelô bawb

Roeddem am anfon neges atoch i ddweud gobeithiwn fod pawb yn iawn. Rydym yn gwybod bod hwn yn gyfnod anghyffredin ac annifyr a hoffem i chi wybod ein bod ni yma i’ch helpu, er bod hynny o bell. Os gallwn eich helpu, cysylltwch â ni. Os oes rhywbeth y gallwn ei wneud i gefnogi ein cymuned o fyfyrwyr, rhowch wybod i ni drwy e-bostio myunihub@abertawe.ac.uk . Fel y gwyddoch, ein blaenoriaeth bennaf oll yw diogelwch a lles ein cymuned o fyfyrwyr.

Dyn ni ddim eisiau i chi foddi mewn e-byst (mae’n gallu bod yn ormod weithiau ond ydy?!) felly byddwn yn ychwanegu’r holl wybodaeth nad yw’n gofyn am e-bost at yr holl fyfyrwyr at ein cylchlythyr yma, ac ar ein tudalennau Facebook a Twitter hefyd.

Dilynwch ni i sicrhau nad ydych yn colli unrhyw newyddion. Gallwch hefyd ddarllen ein Cwestiynau Cyffredin diwygiedig ar-lein.

Roeddem yn meddwl y byddem yn rhannu rhai dolenni a syniadau defnyddiol â chi am sut i ymdopi â’r cyfyngiadau ar symud, hunan-ynysu, cadw pellter cymdeithasol a gweithio/astudio gartref (achos, rhaid i ni gyfaddef, mae’n gallu bod yn unig ac yn ddiflas ar adegau!)

· Bore coffi rhithwir – i ddod â’ch ffrindiau ynghyd, lawrlwythwch Zoom, ac eisteddwch am baned a sgwrs.

· Lawrlwythwch Houseparty – cynhaliwch ‘gwis tafarn’ gyda’ch ffrindiau a’ch teulu.

· Gwirfoddoli Rhithwir – gallwch wirfoddoli’n rhithwir i helpu eraill yn y gymuned. Mae rhagor o wybodaeth yma.

· Dechreuwch y blog hwnnw rydych chi wedi bod yn bwriadu ei ysgrifennu ers oesoedd!

· Neilltuwch amser i fod yn fyfyriol – rhowch eich ffôn o’r neilltu ac ymarfer myfyrio, rhowch gynnig ar ioga neu darllenwch lyfr da.

· Rhowch gynnig ar fod yn greadigol – ydych chi wedi ceisio uwchgylchu pethau sydd ar gael yn y cartref? Efallai y gallech droi hen siwmper yn orchudd newydd ar gyfer clustog, neu weddnewid hen ddrych drwy ychwanegu addurniadau gallwch ddod ar eu traws.

· Tacluswch eich cwpwrdd dillad. Os oes eitemau nad ydych yn eu gwisgo mwyach, gallwch eu rhoi i elusen pan fydd pethau’n normal eto.

· Dysgwch sgil newydd – lluniwch rysáit newydd o’r pethau sy’n cuddio yng nghefn y cwpwrdd.

· Cadwch mewn cysylltiad. Os ydych chi’n teimlo’n unig ac yn ynysedig, bydd eraill yn teimlo’r un fath â chi. Gofalwch am eich gilydd a threfnu sgyrsiau FaceTime rheolaidd.

· Gofalwch am eich lles – ewch allan am dro neu i redeg (yn ddiogel – cofiwch ddilyn cyngor y Llywodraeth) a mwynhau’r haul.

· Cadwch yn actif – mae llwyth o ddosbarthiadau ffitrwydd y gallwch ymuno â nhw ar-lein. Mae Les Mills yn cynnig 95 o ddosbarthiadau ffitrwydd ar-lein am ddim.

Dyma rai dolenni eraill i’ch helpu drwy’r cyfnod hwn: · Youngminds.org · MHFA England · Mind.org · WhatUni.com

Cadwch yn ddiogel a chofiwch ddilyn cyngor y Llywodraeth bob amser. Gofalwch amdanoch chi eich hun a’ch gilydd!

Tîm MyUniHu

04:04 pm

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University