Caiff Canlyniadau Gradd Blwyddyn Olaf eu cyhoeddi ar 13 Gorffennaf 2020 fel a ganlyn:

  • 9.00am – Y Coleg Peirianneg a’r Coleg Gwyddoniaeth
  • 9.15am – Ysgol y Gyfraith a’r Ysgol Reolaeth
  • 9.30am – Y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Meddygaeth (ac eithrio MBBCH) a’r Celfyddydau a’r Dyniaethau 

 Cyfrif Mewnrwyd Myfyrwyr

Gallwch ddisgwyl derbyn yr wybodaeth ganlynol dan y tab ‘Modiwlau 2019’ ar  sgrîn ‘Manylion y Cwrs’: 

  • Y modiwlau a ddilynwyd a’r marciau a gafwyd
  • Y penderfyniad o ran eich dyfarniad a’r dosbarth  (os yw’n briodol)
  • Esboniad llawn o’ch penderfyniad academaidd a gwybodaeth/arweiniad pellach ar y gweithdrefnau ar gyfer cyflwyno cais am apêl academaidd/cadarnhad cywirdeb ar gyfer y marciau a gyhoeddwyd drwy glicio ar y tab ‘Gallwch weld esboniad o’ch penderfyniad drwy glicio yma’
  • Eich dosbarth gradd Rhwyd Ddiogelwch dan ‘Nodiadau Penderfyniad’ (os ydych wedi cymhwyso ar gyfer eich gradd) a gwybodaeth bwysig arall ynghylch eich canlyniad gradd

 Os cewch drafferth wrth fewngofnodi i’ch cyfrif mewnrwyd myfyriwr, cysylltwch â: customerservice@abertawe.ac.uk

 Defnyddio Rheoliadau Rhwyd Ddiogelwch

Bydd y myfyrwyr hynny a gymhwysodd ar gyfer eu gradd yng nghyfarfod Bwrdd Arholi Mis Gorffennaf yn derbyn gwybodaeth Rhwyd Ddiogelwch atodol yn syth o dan eu canlyniad gradd ar eu cofnod mewnrwyd dan y ‘Nodiadau Penderfyniad’. Bydd yr wybodaeth Rhwyd Ddiogelwch hon yn cynnwys y dosbarth Rhwyd Ddiogelwch cyffredinol, y marc pwysedig a’r marc blwyddyn olaf. 

 Mae gwybodaeth eisoes wedi’i chylchredeg i fyfyrwyr ynghylch diben y dosbarth Rhwyd Ddiogelwch a’r modd y bydd y dosbarth hwn wedi’i gyfrifo. Ceir manylion llawn ynghylch sut y cafodd y cyfrifiad ei gyfrifo i bob myfyriwr yn y ddolen isod.

https://myuni.swansea.ac.uk/academic-life/academic-regulations/undergraduate-award-regulations/emergency-safety-net-regulations/

 Yn unol â’r rheoliadau rhwyd ddiogelwch y rhoddir manylion amdanynt yn y ddolen uchod, ym mhob achos lle mae myfyriwr wedi cymhwyso ar gyfer ei radd, os yw’r dosbarth rhwyd ddiogelwch yn uwch na dosbarth gradd safonol y myfyriwr, bydd y dosbarth uwch yn gymwys a bydd yn disodli’r dosbarth gradd safonol.

 Isod fe welwch wybodaeth am y rhwyd ddiogelwch a fydd yn ymddangos wrth ochr eich canlyniadau blwyddyn olaf yn eich cofnod mewnrwyd yn unol â’ch penderfyniad blwyddyn olaf penodol. Ym mhob achos, gofynnir i chi ddarllen yn ofalus y maes ‘Nodiadau Penderfyniad’ a geir o dan eich canlyniad gradd drwy glicio ar ‘Gallwch weld esboniad o’ch penderfyniad drwy glicio yma.’ Mae’n hollbwysig eich bod chi’n darllen yr wybodaeth hon yn llawn er mwyn sicrhau nad ydych yn colli gwybodaeth hanfodol ynghylch eich canlyniad gradd

 Cwestiynau Cyffredin

Beth  byddaf yn ei weld os wyf wedi cymhwyso ar gyfer fy ngradd (heb asesiadau atodol)?

Bydd eich Penderfyniad Lefel yn ymddangos fel ‘Wedi cwblhau’r lefel astudio’ a byddwch yn gweld eich dosbarth terfynol dan ‘Dyfarniad/Dosbarth’. Bydd y marc pwysedig cyffredinol ar gyfer eich gradd yn ymddangos yn uniongyrchol o dan hyn.  

 Yn y maes ‘Nodiadau Penderfyniad’, byddwch yn gweld eich gwybodaeth gradd rhwyd ddiogelwch.

 Os yw’ch dosbarth Rhwyd Ddiogelwch yn ddosbarth is neu’r un dosbarth â’r dosbarth a gadarnhawyd o dan ‘Dyfarniad/Dosbarth’, golyga hyn fod y cyfrifiad Rhwyd Ddiogelwch wedi’i ddarparu er gwybodaeth yn unig.

 Os yw’ch dosbarth Rhwyd Ddiogelwch yn uwch na’ch dosbarth gradd safonol, golyga hyn fod y dosbarth uwch a’r marc cyfartalog pwysedig cyffredinol wedi’u defnyddio a bod y dosbarth uwch wedi disdoli’r dosbarth gradd safonol.

 Beth  byddaf yn ei weld os wyf wedi cymhwyso ar gyfer fy ngradd ond hefyd wedi cael cynnig asesu atodol opsiynol yn fy Methiannau Bloc Addysgu 2 neu asesiadau atodol heb farciau wedi’u capio mewn modiwlau a ohiriwyd?

Darllenwch y ‘Nodiadau Penderfyniad’ a’r wybodaeth a ddarparwyd drwy glicio ar ‘Gallwch weld esboniad o’ch penderfyniad drwy glicio yma’. Byddwch wedi cymhwyso ar gyfer y dosbarth gradd a nodir (os mai’r rhwyd ddiogelwch yw’r dosbarth uwch, bydd hyn wedi’i egluro i chi dan ‘Nodiadau Penderfyniad’) ond cynigiwyd asesiadau atodol ichi yn y modiwlau a restrwyd. 

 Beth os oes gennyf benderfyniad asesiadau atodol ond nid wyf wedi cymhwyso ar gyfer fy ngradd?

 Os nad ydych wedi cymhwyso ar gyfer eich gradd ond cynigiwyd asesiadau atodol ichi mewn modiwlau penodol a fethwyd neu fodiwlau a ohiriwyd sydd wedi’u marcio ag  ‘MC’, ni fydd eich marc rhwyd ddiogelwch cyfartalog cyffredinol na’ch dosbarth ar gael ar eich cofnod mewnrwyd ar 13 Gorffennaf 2020. Sylwer os byddwch yn cymhwyso ar gyfer eich gradd ar ôl asesiadau atodol mis Awst, bydd eich canlyniad gradd a’ch gwybodaeth rhwyd ddiogelwch ar gael ichi ar eich cyfrif mewnrwyd myfyriwr ar ôl cyfarfodydd Byrddau Dilyniant ac Arholi mis Medi. Os byddwch yn cymhwyso ar gyfer eich gradd ym mis Medi, bydd y Dosbarth Rhwyd Ddiogelwch yn cael ei ddyfarnu mewn achosion lle mae’r dosbarth yn uwch na’r dosbarth gradd safonol yn unig.

Os hoffech drafod eich canlyniad gradd ymhellach, cysylltwch â’ch Ysgol/Coleg yn uniongyrchol.

 Y Tîm Asesu a Dyfarniadau Gwasanaethau Academaidd Myfyrwyr

 Y Swyddfa Asesu a Dyfarniadau

Gwasanaethau Academaidd

Gwener Gorffennaf 10th, 2020

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University