Gwybodaeth Gwarantin i Fyfyrwyr y DU a Rhyngwladol: Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl i’r campws pan fyddwch yn gallu ymuno â ni. Mae rheoliadau teithio Llywodraeth y DU yn golygu y bydd disgwyl i fyfyrwyr y DU a Rhyngwladol dreulio amser mewn cwarantin ac rydym yn gofyn i breswylwyr y DU a myfyrwyr rhyngwladol sy’n cyrraedd Abertawe i ddilyn y canllaw hwn.

Sylwer bod y sefyllfa hon yn newid drwy’r amser a’ch cyfrifoldeb chi yw gwirio a fydd angen i chi dreulio amser mewn cwarantin neu beidio.

Gwybodaeth i Fyfyrwyr y Deyrnas Unedig

Os nad ydych yn fyfyriwr y DU ac yn byw mewn ardal lle mae cyfyngiadau symud lleol ar waith, ni ddylech adael eich cartref na theithio i Abertawe nes ei bod hi’n ddiogel gwneud hynny.

Dros yr haf, cyn i chi gyrraedd Abertawe, os ydych yn bwriadu teithio i wlad sy’n galw am gyfnod mewn cwarantin wrth ddychwelyd i’r DU, rhaid i chi dreulio’r cyfnod cwarantin gofynnol yn eich cartref a dim ond symud i Abertawe pan fydd y cyfnod wedi dod i ben.

Gwybodaeth i Fyfyrwyr Rhyngwladol

Os ydych yn teithio i’r DU o wlad arall, efallai bydd yn rhaid i chi dreulio amser mewn cwarantin am gyfnod o 14 o ddiwrnodau.

Os ydych yn cyrraedd y DU o dramor (oni bai am wlad sy’n cael ei heithrio o’r gofyniad hwn), rhaid i chi dreulio 14 o ddiwrnodau mewn cwarantin.  Mae hyn yn golygu na fyddwch yn gallu gadael y lle rydych yn aros ynddo am yr 14 o ddiwrnodau cyntaf rydych yn y DU. Gwneir hyn oherwydd gall gymryd hyd at 14 o ddiwrnodau i symptomau’r coronafeirws ymddangos. Pan fyddwch yn cyrraedd y DU, rhaid i chi fynd yn syth i’r lle rydych yn aros i ddechrau ar eich cyfnod mewn cwarantin.

Efallai cyfeirir at y term cwarantin fel hunan-ynysu hefyd.

Llety 

Mae’n bwysig eich bod chi wedi trefnu llety cyn cyrraedd y DU.

Os ydych yn aros mewn llety preifat ond nid ydych yn gallu treulio cyfnod cwarantin yno, gallwch gyflwyno cais i aros yn Neuaddau Rod Jones Prifysgol Abertawe am 14 o ddiwrnodau. Serch hynny, rhaid eich bod wedi trefnu llety preifat i symud iddo ar ôl yr 14 o ddiwrnodau.

Os ydych eisoes wedi cyflwyno cais am lety’r Brifysgol ac yn bwriadu cyrraedd yn gynnar er mwyn treulio cyfnod mewn cwarantin, bydd cost eich arhosiad yn cael ei chynnwys yn eich contract presennol.Hyd yn oed os ydych eisoes wedi trefnu eich llety ym Mhrifysgol Abertawe, bydd yn rhaid i chi gofrestru am lety cwarantin yma a dewis llety cwarantin am bythefnos.

Beth bydd yn digwydd os byddaf yn dangos symptomau Covid-19 ar ôl gadael cwarantin?

Rhaid i chi hunan-ynysu am gyfnod o 10 niwrnod a dilyn cyngor ac arweiniad Gwasanaeth Iechyd Gwladol y DU (y GIG).

Os bydd angen i chi dreulio cwarantin yn Abertawe, bydd y Brifysgol yn eich cefnogi gyda gwybodaeth, arweiniad a chyngor rheolaidd am fwyd, lles, sut i gyrchu gwasanaethau a chyfleusterau a gweithgareddau ar-lein y gallwch gymryd rhan ynddynt.

Os oes gennych ymholiadau, e-bostiwch MyUniHub. Ein horiau cyswllt yw dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 08:30 a 17:00. Rydym yma i chi, felly os oes gennych ymholiadau, ffoniwch ni ar 01792 606000 neu e-bostiwch myunihub@abertawe.ac.uk.

Neu gallwch gysylltu â’r tîm drwy ein sgwrs fyw.

Mercher Medi 2nd, 2020

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University