Iechyd a diogelwch ein cymuned o fyfyrwyr a staff yw ein prif bryder, ac wrth i ni edrych ymlaen at eich croesawu’n ôl i’ch astudiaethau, rydym am sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r mesurau rydym yn eu cymryd i sicrhau bod y Brifysgol yn parhau i fod yn lle diogel i astudio a gweithio.

Mae cyfrifoldeb personol gan bawb i ddilyn rheoliadau a diogelu ein hunain a hefyd y gymuned ehangach. Felly rydym yn gofyn i chi ddarllen yr wybodaeth ganlynol yn ofalus.

Siarter Myfyrwyr Covid-19

Rydym wedi llunio Siarter Myfyrwyr atodol y gofynnir i chi gytuno iddi wrth gofrestru. Mae hon yn cyd-fynd â’r siarter bresennol y byddwch wedi cytuno glynu wrthi yn y gorffennol.

Fel Prifysgol, rydym hefyd yn addo sicrhau y caiff ein cyfleusterau eu rheoli yn unol â rheoliadau iechyd a diogelwch, rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am newidiadau a pharhau â’r safon uchaf o ddysgu ac addysgu.

Gallwch ddarllen y siarter yma er gwybodaeth.

Olrhain Gwybodaeth Myfyrwyr (Covid-19)

Er y byddem yn dwlu eich gweld chi i gyd yn ôl ar y campws ym mis Medi, rydym yn deall efallai na fydd hyn yn bosib i rai myfyrwyr oherwydd cyfyngiadau amrywiol neu resymau iechyd. Felly, bydd yn rhaid i’r holl fyfyrwyr roi gwybod i ni sut rydych yn bwriadu cymryd rhan yn eich astudiaethau.  Gofynnir i chi roi’r wybodaeth hon wrth gofrestru a diweddaru eich statws ar y fewnrwyd os ceir newidiadau.

Sylwer, y disgwyliad yw y byddwch yn ymgysylltu â’ch astudiaethau ar y campws. Dim ond mewn amgylchiadau penodol, sy’n gysylltiedig â Covid-19, y dylech ddewis astudio ar-lein.

Profi, Olrhain a Diogelu

Yn dilyn cyngor, ni fydd y Brifysgol yn cynnal ei phrofion Covid-19 ei hun. Yn hytrach, bydd yn parhau i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru.

Os oes gennych symptomau Covid-19, rhaid i chi hunan-ynysu ar unwaith. Ni ddylech fynd at y meddyg, ymweld â chyfleusterau’r Brifysgol neu fynd i feddygfa nac ysbyty cyn cael caniatâd ymlaen llaw os ydych yn profi symptomau. Dylech drefnu prawf os oes gennych symptomau drwy ffonio 119 neu ddefnyddio’r wefan https://gov.wales/apply-coronavirus-test

Anfonir pecyn prawf cartref at fyfyrwyr i’r cyfeiriad a nodir ganddynt a bydd yn cael ei gasglu o’r un cyfeiriad, a bydd y canlyniadau ar gael mewn 72 o oriau.

Serch hynny, os bydd nifer y profion cadarnhaol a nodir ar draws y Brifysgol yn cynyddu, yna bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rhoi cynlluniau ar waith i brofi cymuned y Brifysgol ac efallai bydd mesurau pellach, ond byddwn yn rhoi gwybod i chi am hyn.

Iechyd a Diogelwch

Rydym wedi gwneud nifer o newidiadau er mwyn gwneud ein cyfleusterau’n ddiogel i chi, gan greu systemau unffordd o amgylch y campws, gosod gorsafoedd diheintio dwylo ym mhob adeilad, gwella systemau glanhau a lleihau’r boblogaeth drwy gael pobl i weithio gartref. Bydd pellter cymdeithasol o ddau fetr ar waith ar gyfer yr holl fannau dysgu ac addysgu gyda’r holl weithgareddau’n cael asesiad risg a threfniadau gweithredu diogel ar waith.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn yr arwyddion ac yn golchi eich dwylo ac yn defnyddio’r hylif diheintio dwylo.

Drwy ddilyn canllawiau a rhoi gwybod i ni am unrhyw newidiadau, gallwn gydweithio i gadw cymuned y Brifysgol yn ddiogel.

Safezone

Mae Safezone yn eich galluogi chi i gael help yn gyflym mewn argyfwng personol, neu os bydd angen cymorth cyntaf neu help cyffredinol ar rywun. Gallwch nodi pan fyddwch yn gweithio ar eich pen eich hun neu mewn ardaloedd risg uchel a rhannu eich statws gyda’r tîm ymateb. Mae SafeZone hefyd yn anfon hysbysiadau atoch os bydd argyfwng, fel eich bod chi’n gwybod yr hyn i’w wneud i aros yn ddiogel.

Mae gwybodaeth am yr ap ar gael ar-lein yma

Llun Medi 7th, 2020

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University