Canllawiau – cyrraedd y Brifysgol o ardaloedd lle mae cyfyngiadau symud lleol: Mae mesurau cyfyngiadau symud lleol ar waith mewn rhai ardaloedd yn y DU o ganlyniad i gynnydd mewn heintiadau Covid-19.

Os ydych yn byw mewn ardal sy’n destun cyfyngiadau symud lleol, rhaid i chi ddilyn y cyngor a roddwyd yn yr ardal leol honno. Yn y rhan fwyaf o achosion o gyfyngiadau symud lleol, caniateir i bobl deithio i sefydliad addysgol, felly rydych yn rhydd i deithio i Brifysgol Abertawe i astudio. Fodd bynnag, peidiwch â dod os oes gennych symptomau o Covid-19 a dilynwch y cyngor iechyd cyhoeddus ar ynysu a chael prawf.

Mae rhagor o wybodaeth am fesurau cyfyngiadau symud lleol ar gael ar y tudalennau canlynol:

Cymru
Lloegr
Yr Alban
Gogledd Iwerddon

Gallwch roi gwybod i ni am eich cynlluniau i astudio ar-lein pan fyddwch yn cofrestru. Os ydych eisoes wedi cofrestru, gallwch newid eich dull ymgysylltu â’ch astudiaethau drwy eich proffil ar y fewnrwyd. Dewiswch ‘arall’ fel eich rheswm dros ymgysylltu ar-lein ac yna ‘Cyfyngiadau Symud Lleol’ yn y blwch testun rhydd.

Llety’r Brifysgol

Os ydych yn bwriadu symud i Neuaddau Preswyl y Brifysgol, byddwn yn cadw eich llety ar eich cyfer.

E-bostiwch myunisupport@abertawe.ac.uk i ddweud wrthym y bydd oedi cyn i chi ddod i’r Brifysgol.

Llety Preifat

Rydym yn awgrymu eich bod yn cysylltu â landlordiaid neu asiantaethau rydych wedi trefnu llety preifat gyda nhw cyn gynted â phosib, i roi gwybod iddynt y bydd oedi.

Mae tîm MyUniSupport yma i’ch helpu chi gydag ymholiadau neu bryderon sydd gennych a’ch cefnogi wrth i chi ddechrau ar astudio cyfunol.

Rydym yn gofyn i chi roi gwybod i ni am eich dyddiad arfaethedig ar gyfer dechrau ar eich astudiaethau cyfunol (wyneb yn wyneb) drwy e-bost. Pan fyddwch yn dechrau ar ddysgu cyfunol, bydd angen i chi newid eich dull ymgysylltu drwy eich proffil ar y fewnrwyd o dan y tab Covid-19.

E-bostiwch myunisupport@abertawe.ac.uk gydag ymholiadau a byddwn yn hapus i helpu.

Iau Medi 10th, 2020

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University