Coronavirus symptomsOs oes gennych symptomau Covid-19

Os oes gennych symptomau Covid-19, rhaid i chi hunan-ynysu ar unwaith. Ni ddylech fynd at y meddyg, ymweld â chyfleusterau’r Brifysgol neu fynd i feddygfa nac ysbyty cyn cael caniatâd ymlaen llaw os ydych yn profi symptomau. Dylech drefnu prawf os oes gennych symptomau drwy ffonio 119 neu ddefnyddio’r wefan https://gov.wales/apply-coronavirus-test

Anfonir pecyn prawf cartref at fyfyrwyr i’r cyfeiriad a nodir ganddynt a bydd yn cael ei gasglu o’r un cyfeiriad, a bydd y canlyniadau ar gael mewn 72 o oriau.

Os ydych wedi cael canlyniad prawf positif ar gyfer haint Covid-19

Rhaid i chi hunanynysu am o leiaf 7 diwrnod

Mae’n rhaid i chi hunanynysu gartref yn unol â chanllawiau hunanynysu Llywodraeth y DU.

Er mwyn lleihau’r risg o drosglwyddo’r haint i aelodau eraill o’r cartref dylech gymryd camau fel y nodir yn y canllawiau.

Darllenwch y canllawiau ‘Rhoi’r gorau i ynysu’ a ‘Diagram Cyfarwyddyd Aros Gartref ‘ am fwy o wybodaeth ynghylch pryd y mae’n ddiogel i chi roi’r gorau i ynysu:

Rhaid i aelodau eich cartref hunanynysu am 14 diwrnod o’r dyddiad y gwnaeth eich symptomau gychwyn; os byddant hwythau wedyn yn datblygu’r symptomau eu hunain, mae’n rhaid iddyn nhw hefyd hunanynysu am o leiaf 7 diwrnod ers i’w symptomau gychwyn a gallant ofyn am brawf.

Os nad yw’r sawl sy’n sâl yn y cartref yn dangos arwyddion ei fod yn gwella ar ôl 7 diwrnod ac nad yw eisoes wedi gofyn am gyngor meddygol, ewch i wefan Galw Iechyd Cymru neu ffonio GIG 111.  Os yw’n argyfwng meddygol, ffoniwch 999.

Beth sy’n digwydd pan gewch chi brawf am y coronafeirws (COVID-19) (hawdd ei ddeall)

 

MyUniSupport

Er mwyn cefnogi ein myfyrwyr a all fod yn chwareli, yn hunanwawrol, yn amddiffyn neu’n ymgysylltu ar-lein am resymau eraill, mae tîm MyUniSupport wedi’i sefydlu.

Bydd y tîm mewn cysylltiad rheolaidd â myfyrwyr sydd wedi dweud wrthym eu bod yn hunan-ynadol, yn amddiffyn neu mewn cwarantin i sicrhau bod gennych y wybodaeth a’r cymorth allweddol.

Cysylltwch â’r tîm yn myunisupport@swansea.ac.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr amgylchiadau uchod neu os ydych wedi profi’n gadarnhaol ar gyfer Covid-19.

Mawrth Medi 22nd, 2020

Posted In: Negeseuon, Amrywiol, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University