Diweddariad Covid-19 – Cyfnod clo lleol

Yn dilyn cynnydd mewn achosion coronafirws (COVID-19) yn ardal Abertawe, mae cyfyngiadau newydd newydd gael eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru a fydd yn gweld Abertawe yn cael ei roi dan gyfnod clo lleol o 6pm ddydd Sul (27 Medi).

Felly, beth mae hyn yn ei olygu i’n myfyrwyr?

Ar hyn o bryd bydd hyn ond yn berthnasol i gampws Singleton gan fod campws y Bae wedi’i leoli yn ardal Castell-nedd Port Talbot. Bydd yr ardal hon hefyd yn cael ei hadolygu dros y penwythnos ac mae’n ddigon posibl y bydd yn rhan o’r cyfyngiadau lleol ar y cyd ag Abertawe, byddwn yn eich diweddaru pan ddaw mwy o wybodaeth i law.

Mae atebion i gwestiynau ynghylch y cyfyngiadau diweddaraf hyn yn cael eu paratoi a byddant ar gael ar dudalennau MyUni. Y prif gyfyngiadau yw:

  • Ni chaniateir i bobl ddod i mewn i’r ardal na’i gadael heb esgus rhesymol, fel teithio i’r gwaith neu addysg; byddwch yn dal i allu cyrchu’r ddau gampws.
  • Dim ond am y tro y bydd pobl yn gallu cwrdd â phobl nad ydyn nhw’n byw gyda nhw yn yr awyr agored. Ni fyddant yn gallu ffurfio, na bod mewn cartrefi estynedig (a elwir weithiau yn ‘swigod’). Mae hyn yn golygu na chaniateir cyfarfod dan do (yn nhai pobl, mewn tafarn neu rywle arall) ag unrhyw un nad ydych yn byw gyda nhw ar hyn o bryd oni bai bod gennych reswm da, fel darparu gofal i berson bregus.
  • Bydd yn ofynnol i bawb dros 11 oed wisgo gorchuddion wyneb mewn lleoedd dan do, sydd ar agor i’r cyhoedd, fel siopau, yn ogystal ag ar drafnidiaeth gyhoeddus – fel sy’n digwydd yng ngweddill Cymru. (Mae rhai eithriadau cyfyngedig i bobl ag anableddau a chyflyrau meddygol – mae’r rhain yr un fath ag ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus).

Peidiwch ag anghofio bod y Tîm MyUniSupport yma i’ch helpu chi. Os ydych chi’n hunan-ynysu, cysgodi neu wedi profi’n bositif am Covid-19, rhowch wybod i ni er mwyn i ni allu darparu cefnogaeth i chi.

Gallwch hefyd gysylltu os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â sefyllfa Covid-19 neu’r rheolau cloi lleol newydd yn Abertawe.

Cysylltwch â ni trwy e-bost: myunisupport@abertawe.ac.uk

Bydd cyfyngiadau hefyd yn dod i rym yn Llanelli, Caerdydd a Sir Gaerfyrddin y penwythnos hwn.

Gwener Medi 25th, 2020

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University