Gwybodaeth bwysig ac eglurhad

Mae’n hollbwysig eich bod yn dilyn y cyngor canlynol er diogelwch myfyrwyr a staff a’r gymuned ehangach.

Dylech ofyn am brawf Covid 19 os oes gennych symptomau.

Gall symptomau gymryd amser i ddatblygu. Nid yw cael prawf pan na fyddwch yn dangos symptomau a derbyn canlyniad negyddol yn golygu na fyddwch yn datblygu symptomau ac nid yw’n byrhau eich cyfnod hunanynysu o 14 o ddiwrnodau. Rhaid i chi barhau i ynysu am yr 14 o ddiwrnodau llawn.

Mae’r arweiniad yma yn esbonio pryd bydd angen i chi gael prawf Covid 19 a phan nad oes angen i chi.

Rydym hefyd yn eich atgoffa pan fyddwch yn ynysu, ni ddylech adael eich fflat na’ch tŷ dan unrhyw amgylchiadau, ac eithrio pe bai tân ac argyfyngau meddygol.

Os ydych yn byw mewn neuaddau preswyl ac angen cymorth gyda siopa neu barseli rydych wedi eu harchebu, e-bostiwch myunisupport@abertawe.ac.uk a byddwn yn eich helpu lle bynnag y gallwn.

Os ydych wedi dangos symptomau COVID-19 neu wedi cael canlyniad prawf positif, gallwch orffen hunanynysu ar ôl 10 diwrnod a mynd yn ôl i’ch trefn arferol os nad oes gennych symptomau heblaw am beswch neu golli neu newid yn eich ymdeimlad o arogl neu flas. Os oes gennych chi wres uchel o hyd, dylech ddal i hunanynysu nes i’ch tymheredd ddychwelyd i’r lefel arferol a cheisio cyngor meddygol.

Trefnu prawf

Os ydych yn arddangos symptomau Covid 19, arhoswch gartref, ac ynysu yn eich cartref a ffonio 01639 862757 i drefnu apwyntiad ar yr un diwrnod yn Abertawe drwy GIG Bae Abertawe.

Efallai bydd lefel uwch o alwyr, felly parhewch i ffonio’r rhif ffôn a byddwch yn gallu trefnu prawf lleol.

Mae safle profi lleol newydd agor yn Theatr y Grand Abertawe. Rhaid i chi gael apwyntiad a gallwch drefnu hyn drwy wefan Llywodraeth Cymru.

Os oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i’ch helpu neu os oes gennych ymholiadau, cofiwch e-bostio myunisupport@abertawe.ac.uk

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad a’ch dealltwriaeth.

Gwener Hydref 9th, 2020

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University