Diweddariad ar wasanaethau’r Brifysgol yn ystod y ‘seibiant tân’ am bythefnos: Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ddydd Llun am y ‘seibiant tân’ am bythefnos, hoffwn dawelu eich meddyliau nad oes newidiadau i addysgu ym Mhrifysgol Abertawe.  

Rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod myfyrwyr yn gallu cael mynediad at ein gwasanaethau, serch hynny bydd newid bach i rai o’n horiau agor oherwydd rheoliadau’r Llywodraeth yn ystod yr amser hwn. 

Ceir yr wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau ac oriau agor isod. 

Y LLYFRGELL 

Ceir gwybodaeth am y lleoedd y gellir eu harchebu a’r oriau agor ar-lein. 

ARLWYO A MANWERTHU 

Costcutter – Singleton 

Ar agor fel arfer: Dydd Llun i ddydd Gwener 8am-10pm, dydd Sadwrn a dydd Sul 9am-10pm  

Tesco – Campws y Bae 

Ar agor fel arfer: 6am – ganol nos bob dydd  

Y Gegin Clicio a Chasglu 

Ar agor ar Singleton a’r Bae o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am–6pm ar gyfer casglu ac 8am – 3pm ar gyfer dosbarthu. Rhagor o wybodaeth ar-lein yma. 

Y Gegin, Campws Parc Singleton a Chownter Fusion yn y Craidd, Campws y Bae 

Mae gwasanaeth cludfwyd cynnes ar gael o 8am tan 2.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener 

*Sylwer, bydd Callaghan’s ar Gampws Parc Singleton a Costa yn y Coleg ar y Bae ar gau am gyfnod y seibiant tân. 

Darllenwch dudalennau gwe Arlwyo

TEITHIO 

Effeithir ar deithio ar y bws yn ystod y seibiant tân, serch hynny bydd gwasanaethau 8 a 10 o Gampws i Gampws yn parhau yn unol â’r amserlen bresennol 

Effeithir ar wasanaethau eraill gan gynnwys X1, X5 a 38 sy’n rhedeg bob awr rhwng Gorsaf Fysiau’r Cwadrant a Champws y Bae – gallwch gael rhagor o wybodaeth ar dudalen we covid-19 First Cymru. 

Bydd y gwasanaethau Parcio a Theithio ar gau am y cyfnod cyfan. Gwybodaeth ar gael ar dudalen we Cyngor Abertawe.  

Cadwch lygad ar dudalen we teithio ar y bws am bopeth y mae angen i chi ei wybod yn ystod y cyfnod hwn.

GWASANAETHAU LLESIANT 

Mae Canolfan Cyngor a Chymorth Undeb y Myfyrwyr ar gael o bell. 

E-bost: advice@swansea-union.co.uk 

Ffôn: 01792 295 821 

Gallwch hefyd anfon cais atom i ofyn inni gysylltu â chi drwy eich dull dewisol gan ddefnyddio ein ffurflen gyswllt 

Sesiynau galw heibio ar Zoom: 9.30am-12pm bob dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener yma, lle byddwch yn cyrraedd ystafell aros ddigidol nes bydd un o’n cynghorwyr ar gael i siarad â chi. 

Gwasanaeth Lles 

Ceir gwybodaeth ar ein Ffurflen Gyswllt Lles ar ein tudalennau gwe.   

Togetherall 

Mae Togetherall yn darparu cymuned ar-lein anhysbys yn ogystal â mynediad i adnoddau defnyddiol a chyrsiau hunan-gymorth wedi’u teilwra sy’n trafod pynciau megis gorbryder, straen, cwsg, rheoli pwysau, iselder a llawer mwy. Mae Togetherall yn cael ei monitro gan Arweinwyr proffesiynol a hyfforddedig i sicrhau diogelwch ac anhysbysrwydd fel y gallwch fynegi eich hun yn rhydd ac yn agored. 

I gyrchu Togetherall, ewch i https://account.v2.togetherall.com/registera chofrestru am ddim gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost yn y brifysgol. 

Os teimlwch fod angen cymorth ar frys arnoch i ddatrys eich anawsterau, mae’n bwysig eich bod yn cysylltu â’ch meddyg teulu neu GIG Cymru drwy ffonio 111 i dderbyn unrhyw ofal a chymorth statudol y gallai fod eu hangen arnoch. 

Am restr lawn o gymorth sydd ar gael ewch i Adnoddau Iechyd Meddwl yn ystod Covid-19 

CHWARAEON 

Bydd yr holl gyfleusterau chwaraeon ar gau o 6pm nos Wener 23 Hydref tan ddydd Llun 9 Tachwedd. Bydd y cyfleusterau’n ail-agor ar 9 Tachwedd. Rhaid trefnu sesiynau ymlaen llaw ar-lein. Neu os oes gennych ymholiadau, e-bostiwch: sports-village-admin@abertawe.ac.uk. Yn ystod y cyfnod hwn bydd amrywiaeth o weithgareddau a sesiynau ar gael ar-lein. 

Ar gyfer y newyddion diweddaraf am gyfleusterau chwaraeon dilynwch @sportswansea ar y cyfryngau cymdeithasol neu darllenwch dudalennau gwe’r cyfleusterau 

I gael rhagor o wybodaeth am Covid-19, darllenwch y tudalennau gwe dynodedig. Cofiwch barchu rheoliadau’r Llywodraeth yn ystod yr adeg hon a helpu i’ch amddiffyn chi a’r gymuned o’ch amgylch. 

Mercher Hydref 21st, 2020

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Travel, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University