Cymorth yn ystod y Cyfnod Torri’r Cylch Byr

Wrth i ni symud trwy hanner cyntaf y cyfnod torri’r cylch, hoffem eich atgoffa chi ein bod ni yma ar eich cyfer chi os bydd angen cymorth arnoch chi.

Os oes gennych chi bryderon neu os oes angen cymorth arnoch chi yn ystod y cyfnod hwn, e-bostiwch MyUniSupport a byddwn ni’n hapus i’ch cynorthwyo chi.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau cynhwysfawr ar gyfer addysg uwch felly sicrhewch eich bod chi’n dilyn y rheoliadau yn ystod y cyfnod hwn.

Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Mae ymarfer corff yn bwysig ar gyfer eich iechyd corfforol a meddyliol, a gallwch adael eich cartref i ymarfer corff mor aml ag yr hoffech ar yr amod eich bod yn gwneud hynny yn eich cymdogaeth leol ac ar eich pen eich hun neu gydag aelod o’ch aelwyd. Cofiwch ddilyn y rheolau ynghylch pellter cymdeithasol pan fyddwch hwnt ac yma yn y gymuned leol, a dylech wisgo gorchudd wyneb lle bynnag y bo’n bosib.

Yn ystod y cyfnod torri’r cylch, bydd ystod o weithgareddau a sesiynau ar gael ar-lein, y gallwch ddarllen amdanynt yma.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am gyfleusterau chwaraeon dilynwch @sportswansea ar y cyfryngau cymdeithasol neu ewch i dudalennau gwe cyfleusterau ac os oes gennych ymholiadau, e-bostiwch:sports-village-admin@abertawe.ac.uk.

Gwasanaethau Llesiant

Rydym yn deall y bydd llawer ohonoch yn teimlo’n anesmwyth neu’n bryderus ar hyn o bryd, a hoffem eich atgoffa bod adnoddau llesiant gwych ar gael gan gynnwys y canlynol:

Canolfan Cyngor a Chymorth Undeb y Myfyrwyr (ar gael o bell)

E-bost:  advice@swansea-union.co.uk

Ffoniwch: 01792 295 821

Gallwch hefyd anfon cais atom i ofyn inni gysylltu â chi drwy eich dull dewisol gan ddefnyddio ein ffurflen gyswlltSesiynau galw heibio ar Zoom: 9.30am-12pm bob dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener yma, lle byddwch yn cyrraedd ystafell aros ddigidol nes bydd un o’n cynghorwyr ar gael i siarad â chi.

Gwasanaeth Lles 

Ceir gwybodaeth ar ein Ffurflen Gyswllt Lles ar ein tudalennau gwe .

Togetherall

Mae Togetherall yn darparu cymuned ar-lein anhysbys yn ogystal â mynediad at adnoddau defnyddiol a chyrsiau hunan-gymorth wedi’u teilwra sy’n trafod pynciau megis gorbryder, straen, cwsg, rheoli pwysau, iselder a llawer mwy. Mae Togetherall yn cael ei monitro gan Arweinwyr proffesiynol a hyfforddedig i sicrhau diogelwch ac anhysbysrwydd fel y gallwch fynegi eich hun yn rhydd ac yn agored.

I gyrchu Togetherall, ewch i’r dudalen hon a chofrestru am ddim gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost yn y brifysgol.

Os teimlwch fod angen cymorth ar frys arnoch i ddatrys eich anawsterau, mae’n bwysig eich bod yn cysylltu â’ch meddyg teulu, ymweld â’ch adran ddamweiniau yn eich ysbyty lleol neu ffonio 111 i dderbyn unrhyw ofal a chymorth statudol y gallai fod eu hangen arnoch.

Am restr lawn o gymorth sydd ar gael ewch i Adnoddau Iechyd Meddwl yn ystod Covid-19.

Pan fydd gennym ni fanylion pellach o ran y mesurau ar ôl diwedd y cyfnod torri’r cylch, byddwn ni’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Diolch am weithio gyda ni yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Gwener Hydref 30th, 2020

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University