Rheoliadau Llywodraeth Cymru yn dilyn cyfnod cau’r cylch cenedlaethol

Bydd cyfnod cau’r cylch Cymru yn dod i ben ar 9fed Tachwedd a bydd set o fesurau newydd yn dod i rym a fydd yn disodli’r cyfyngiadau lleol blaenorol.

Y prif bwyntiau i fod yn ymwybodol ohonynt yw:

  • Caniateir i ddwy aelwyd ymuno â’i gilydd i ffurfio un cartref estynedig – neu swigod. Er mwyn helpu i gadw pawb mor ddiogel â phosibl yn eu cartrefi, dim ond pobl o’ch cartref eich hun neu eich cartref estynedig fydd yn cael cyfarfod yn eich cartref preifat.
  • Ni fydd cyfyngiadau teithio yng Nghymru, ond yn ystod y cyfnod o fis o gyfyngiadau yn Lloegr ni fydd hawl i deithio y tu allan i Gymru heb esgus rhesymol.
  • Bydd hyd at 15 o bobl yn cael cymryd rhan mewn gweithgaredd dan do wedi’i drefnu, a hyd at 30 mewn gweithgareddau wedi’u trefnu yn yr awyr agored, ar yr amod bod yr holl fesurau cadw pellter cymdeithasol, hylendid dwylo a mesurau diogelwch eraill o ran COVID-19 yn cael eu dilyn.
  • Bydd yr angen i gadw pellter cymdeithasol o ddau fetr a gwisgo masg wyneb mewn mannau cyhoeddus caeedig, gan gynnwys ar drafnidiaeth gyhoeddus a thacsis, yn parhau

Cofiwch yr ydym yn parhau i fod mewn cyfnod o atal byr ac ni chewch gwrdd ag unrhyw un nad ydych yn byw gydag ef, dan do neu’n allanol. Mae hyn hefyd yn berthnasol i fyfyrwyr yn llety’r Brifysgol, ni chewch gymysgu â fflatiau neu breswylfeydd eraill.

Caiff y sefyllfa ei hadolygu ar ôl pythefnos er mwyn gweld a ellir gwneud newidiadau pellach i’r mesurau cenedlaethol.

Rydym yn ymwybodol bod y rhan fwyaf o’n myfyrwyr yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth a’r mesurau cadw pellter cymdeithasol a hoffem ddiolch ichi am eich cydweithrediad.

Gwener Tachwedd 6th, 2020

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University