Swansea University Pro Vice Chancellor Martin StringerRydym wedi bod yn gweithio i nodi a gweithredu’r ffordd orau i’ch cefnogi drwy flwyddyn academaidd 2020/2021 wrth i ni barhau i weithredu mewn amseroedd anarferol i bawb.  Gan weithio gyda myfyrwyr a staff ar draws y Brifysgol, rydym wedi datblygu ymagwedd sy’n cydbwyso cymorth i fyfyrwyr wrth gynnal safonau academaidd.

Mae’r egwyddorion a’r polisïau canlynol ar gyfer cyfnod asesu’r gaeaf bellach wedi cael eu cytuno ar draws yr holl Ysgolion a Cholegau, ac mewn ymgynghoriad ag Undeb y Myfyrwyr. Rydym yn cydnabod bod y sefyllfa’n parhau i newid, a byddwn yn adolygu ac yn addasu ein hymagwedd gydag Undeb y Myfyrwyr fel y bo angen. Caiff newidiadau pellach eu cyfleu i chi pan fydd angen.

Dysgu, Addysgu a Dyluniad Asesu

Dros yr haf, gweithiodd staff y Brifysgol i wneud newidiadau sylweddol i addysgu ac asesu ar gyfer yr amgylchedd cyfunol newydd. Mae asesiadau wedi cael eu haddasu i sicrhau y gallant gael eu gwneud ar-lein, neu drwy fath gwahanol o asesu nag arholiadau ysgrifenedig ffurfiol i sicrhau bod yr holl fyfyrwyr yn gallu cyflawni hyd eithaf eu gallu.

Gwybodaeth a diffiniadau ar gyfer dysgu, addysgu ac asesiadau.

Amgylchiadau Esgusodol

Byddwn yn parhau i gynnig proses liniaru symlach a hyblyg lle gallwch gyflwyno cais am estyniadau neu ohirio eich asesiadau os oes angen (Amgylchiadau Esgusodol)

Os, oherwydd amgylchiadau esgusodol sydd y tu hwnt i’ch rheolaeth, rydych yn cael trafferth bodloni terfynau amser neu rydych yn pryderu am eich gallu i berfformio hyd eithaf eich gallu mewn asesiad, gallwch gyflwyno cais am Amgylchiadau Esgusodol, drwy eich Ysgol neu Goleg drwy e-bost a darllen tudalennau myfyrwyr y Coleg neu’r Ysgol am arweiniad ar y broses yn syth.

Er mwyn i ni ddeall eich sefyllfa a chynnig y gefnogaeth fwyaf priodol, dylech drafod eich Amgylchiadau Esgusodol gydag aelod o staff cyn i chi gyflwyno eich cais. 

Bydd y math o dystiolaeth gefnogi rydych yn ei chyflwyno’n dibynnu ar eich amgylchiadau. Esboniwch yn glir y materion penodol rydych yn eu cael (h.y. pa feddalwedd y mae ei hangen arnoch, materion mynediad etc).

  • Bydd y Brifysgol yn derbyn hunanardystiad am hyd at 14 diwrnod ar gyfer hunanynysu a hyd at 7 niwrnod calendr ar gyfer cyflwr meddygol (gan gynnwys materion iechyd meddwl/lles) nad ydynt yn ymwneud â’r Coronafeirws. 
  • Os oes gennych gyflwr meddygol (gan gynnwys materion iechyd meddwl/lles) sy’n gofyn am gyfnodau hwy o adfer, ceisiwch gyngor meddygol a chynnwys nodyn neu dystiolaeth gan eich meddyg, canolfan iechyd neu ysbyty.
  • Gallwch anfon eich dogfennau cefnogi yn ddiweddarach fel y cytunwyd gan eich Ysgol/Coleg, oherwydd gallwch gyflwyno’r rhain ar wahân.  
  • Bydd Pwyllgor Amgylchiadau Arbennig y Coleg neu’r Ysgol yn penderfynu ar y canlyniad, ac os caiff ei dderbyn, efallai cewch derfyn amser estynedig, gohiriad neu eithriad, fel y bo’n briodol. Sylwer y gall y Brifysgol ofyn am dystiolaeth ychwanegol.

Marcio a Dilyniant

Mae’r holl staff yn ymwybodol o’r sefyllfa unigryw rydym yn delio â hi a byddant yn sicrhau bod yr anawsterau rydych wedi’u hwynebu yn cael eu hystyried a bod asesiadau’n cael eu gosod a’u marcio’n deg yn unol â’r meini prawf marcio sefydledig.

Byddwn yn ceisio prosesu eich canlyniadau a’r penderfyniadau academaidd mor agos at yr amserau safonol â phosib.

Dosbarthiadau Gradd: Myfyriwr Israddedig

Os ydych yn fyfyriwr israddedig yn eich blwyddyn olaf yn 20/21, bydd eich marciau o’r flwyddyn flaenorol yn cael eu diogelu drwy ymagwedd ‘Rhwyd Ddiogelwch’ 19/20. Rydym wedi cofnodi’r marciau a gyflawnwyd gennych cyn y pandemig (14 Mawrth 2020) ac wedi hynny, a byddwn yn cymharu’r rhain yn y Bwrdd Dilyniant a Dyfarniadau ym mis Mehefin 2021 i sicrhau eich bod yn cael y canlyniad gorau. Cewch eich cefnogi hefyd gan y gweithredoedd a nodir uchod.

Gallwch hefyd gael rhagor o wybodaeth am y ffordd y bydd eich gradd yn cael ei chyfrifo yn ein hadran Cwestiynau Cyffredin.

 Dosbarthiadau Gradd: Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir

Os ydych yn fyfyriwr Meistr Ôl-raddedig a addysgir, bydd y dosbarthiad canlynol sydd wedi’i bwysoli yn parhau i fod yn berthnasol yn 2020/21:

Bydd y cyfrifiad ar gyfer eich gradd yn cael ei gyfrifo’n unol â pha fath o raglen rydych wedi cofrestru arni:

 Gradd Meistr Hyblyg

Gradd Meistr Safonol

Gradd Meistr Estynedig

Cadw mewn cysylltiad

Mae manylion penodol sy’n ymwneud â’ch rhaglen a’ch modiwlau chi yn cael eu cyfleu’n uniongyrchol i chi drwy e-bost neu Canvas.  Erys eich Mentoriaid Academaidd ar gael i’ch helpu a’ch cefnogi. Cofiwch gadw mewn cysylltiad, rydym ni yma i’ch cefnogi drwy’r cyfnodau anarferol hyn.

Os oes angen gwybodaeth benodol arnoch am eich asesiadau sydd ar y gweill ym mis Ionawr, cysylltwch â’ch Coleg/Ysgol am gyngor.

Am ragor o wybodaeth am y gwasanaethau cymorth sydd ar gael i chi ym Mhrifysgol Abertawe, ewch i’n tudalennau gwe.

Mae tudalen hafan Y Llyfrgell hefyd wedi cael ei diweddaru a lluniwyd canllawiau i ddod â chymorth a mannau cyswllt ar-lein ynghyd. Hefyd, mae gweithdai galw heibio ar-lein ar gyfer cymorth llyfrgell (cyfeirnodi etc) yn cael eu trefnu, felly cofiwch gymryd mantais o’r rhain.

Diolch am eich amynedd  parhaus yn ystod yr amgylchiadau anodd hyn.  Mae pawb wedi gorfod addasu’n gyflym fel Prifysgol, serch hynny rydym yn ymrwymedig i’ch cefnogi chi er mwyn i chi gyflawni hyd eithaf eich gallu. Rwyf yn hynod falch o’r ffordd y mae staff a myfyrwyr yn gweithio mor effeithiol o dan amgylchiadau hynod heriol.

Dymunaf bob lwc i chi gyd am y flwyddyn, gan obeithio y byddwch yn parhau i fod yn ddiogel.

Yr Athro Martin Stringer

Dirprwy Is-ganghellor – (Addysg)

 Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch Ysgol neu Goleg gan ddefnyddio tudalen we MyUni i gael y manylion cyswllt.

Iau Rhagfyr 10th, 2020

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University