Gobeithio ichi gael seibiant da dros gyfnod yr ŵyl. 

Yn dilyn y cyfarfod â Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams, ddoe, bydd y Brifysgol yn dilyn cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru drwy beidio â gohirio dechrau’r tymor (25 Ionawr) i’n myfyrwyr.  

 Fodd bynnag, byddwn yn gohirio addysgu wyneb yn wyneb, am y tro, tan ganol mis Chwefror, ac eithrio yn achos y myfyrwyr hynny y mae’n rhaid iddynt fynychu’r Brifysgol am resymau addysgegolRydym yn cyfyngu ar nifer y myfyrwyr a fydd yn dychwelyd i gampws ar y sail hon a dim ond y rhai sy’n astudio rhaglenni sy’n ymwneud ag iechyd ac ychydig o gyrsiau eraill, yn bennaf ym maes gwyddoniaeth, fydd yn cael dychwelyd, am y tro. Bydd y rhan fwyaf o weithgarwch Ymchwil Ôl-raddedig yn parhau ar-lein ac erys yr un prosesau ar waith yn eich Coleg ar gyfer cyrchu labordai a chyfleusterau eraill ar y campws. 

 Peidiwch â dychwelyd i’r campws nes bod addysgu wyneb yn wyneb yn ailddechrau ar gyfer eich cwrs, a pheidiwch â theithio i Abertawe oni bai bod hyn yn angenrheidiol.  Ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd eisoes ar y campws, ein cyngor yw aros yma a sicrhau eich bod yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i’r holl fyfyrwyr sy’n dychwelyd i’r Brifysgol gael prawf llif unffordd.  Peidiwch â threfnu prawf os nad ydych yn ymgymryd ag addysgu ar y campws. 

Rydym wedi ystyried ein hymagwedd yn dilyn y cyfyngiadau lleol cenedlaethol sy’n newid yn gyflym a’r cyfraddau trosglwyddo cynyddol o ganlyniad i amrywiolyn newydd o’r feirws. Byddwn yn parhau i wneud penderfyniadau yn unol â chanllawiau’r llywodraeth er mwyn sicrhau ein bod yn diogelu ein myfyrwyr, ein staff a’n cymuned leol.  

Bydd addysgu arlein ar gael i’r holl fyfyrwyr eraill nad oes angen iddynt fod ar y campws yn academaidd a chaiff hyn ei adolygu ganol mis Chwefror.Gallwch gysylltu â’ch Coleg am ragor o fanylion am eich addysgu. 

Profion llif unffordd 

Cynhelir Profion Llif Unffordd i ddechrau rhwng 11 ac 17 Ionawr ar gyfer y rhai sy’n ymgymryd ag addysgu ar y safle neu ar gyfer y rhai hynny y mae angen iddynt fod ar y campws at ddibenion ymchwil. Byddwn yn adolygu’r galw ar gyfer profi bob wythnos a byddwn yn cynyddu’r apwyntiadau pan fydd angen.  

Byddem yn eich annog i wirio eich negeseuon e-bost myfyriwr yn rheolaidd a Gwefan Llywodraeth Cymru  (diweddarwyd diwethaf ar 23 Rhagfyr) i fod yn ymwybodol o newidiadau. 

Myfyrwyr sy’n teithio o dramor 

Sylwer, i’r rhai hynny sy’n teithio i’r DU o dramor, ni all Profion Llif Unffordd gael eu defnyddio i leihau cyfnod cwarantin ac felly nid ydynt yn addas i fyfyrwyr yn y categori hwn.

Dilynwch gyngor y Llywodraeth o ran cyfnodau dan gwarantin. 

 Campws Singelton:
11 – 17 Ionawr Singleton

 Campws y Bae:
11 – 17 Ionawr Bae  


Bydd angen i chi gael dau brawf, gan adael tri diwrnod rhyngddynt. Dylai myfyrwyr sy’n cymryd rhan mewn profion beidio â chymysgu ag eraill neu fynd allan am y tri diwrnod rhwng y profion. Mae hyn yn golygu bod yn ofalus iawn i leihau cysylltiadau cymdeithasol a dim ond mynd allan at ddibenion hanfodol megis gofal meddygol neu i wneud ymarfer corff ar eich pen eich hun neu gyda rhywun sy’n byw yn eich aelwyd.  

 Os ydych yn cael prawf positif, bydd angen ichi hunanynysu, yn ogystal â’r rhai sy’n byw yn eich aelwyd, yn unol ag arweiniad presennol y llywodraeth a rhoi gwybod i’r Brifysgol drwy MyUniSupport@abertawe.ac.uk. Eich cyfrifoldeb chi yw rhoi gwybod i bobl eraill yn eich aelwyd os ydych yn cael prawf positif. 

Peidiwch â threfnu prawf os ydych chi’n dangos symptomau Covid-19 neu os ydych chi wedi derbyn canlyniad prawf Covid-19 positif ac yn dal i hunanynysu’n dilyn hyn.  

Os oes gennych gwestiynau, pryderon neu anghenion mynediad, e-bostiwch MyUniSupport@abertawe.ac.uk am ragor o arweiniad. 

 Beth yw profion antigen llif unffordd? 

Math newydd o dechnoleg yw profion antigen llif unffordd (LFT), y gellid eu defnyddio i brofi cyfran uwch o bobl asymptomatig (y rhai sy’n heintus, ond yn anymwybodol o hyn).  

Mae profion antigen llif unffordd yn canfod presenoldeb neu absenoldeb y coronafeirws drwy osod swab neu sampl o boer ar bad amsugnol y ddyfais. Mae’r sampl yn symud ar hyd arwyneb y pad, gan ddangos canlyniad positif neu negyddol gan ddibynnu ar bresenoldeb y feirws. Mae’r profion wedi’u dilysu gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr. Maent yn ddiogel ac yn cynnig canlyniadau dibynadwy. 

Pwysig: Mae’r prawf antigenau llif unffordd dim ond ar gyfer pobl nad oes ganddynt symptomau’r coronafeirws. Os byddwch chi’n cael symptomau, bydd angen i chi hunanynysu a threfnu prawf drwy ffonio 01639 862757.Hefyd, mae Safle Profi Lleol yn Theatr y Grand yng nghanol dinas Abertawe a bydd hwn ar agor o 8am-8pm bob dydd.Rhaid trefnu apwyntiadau drwy wefan Lywodraeth Cymru.   

 Sut a phryd bydda i’n cael prawf? 

Bydd safleoedd profi yng Nghanolfan Taliesin ar Gampws Singleton ac yn Ystafell 002 yn y Twyni ar Gampws y Bae . Rhaid i chi gadw lle ymlaen llaw Pan fyddwch yn cyrraedd y safle, cewch eich tywys drwy’r broses gofrestru gan y staff cymorth ar y safle. 

Os bydd canlyniad eich prawf yn negyddol, bydd angen i chi drefnu’ch ail brawf cyn y gallwch deithio adref. 

Ceir rhagor o wybodaeth am y broses yma.  

Faint o amser y bydd yn ei gymryd i gael fy nghanlyniadau? 

Dylech chi dderbyn eich canlyniadau oddi wrth Dracio ac Olrhain ymhen 24 awr. Sylwer nad yw’r Brifysgol yn cadw’r data hwn felly ni fydd yn gallu cadarnhau’r canlyniadau. 

Pa mor gywir yw’r prawf? 

Mae profion llif unffordd yn gywir iawn (hynod benodol), sy’n golygu mai dim ond cyfran fach iawn o’r bobl nad oes ganddynt  y coronafeirwys fydd yn derbyn canlyniad positif (canlyniad positif anghywir). Fodd bynnag, bydd posibiliad o gael canlyniad positif anghywir neu ganlyniad negyddol anghywir wrth gynnal profion torfol, oherwydd bod cynifer o bobl heb symptomau’n cael prawf. Felly, argymhellir i chi gael prawf PCR er mwyn cadarnhau  bod y canlyniad yn gywir os ydych yn cael canlyniad positif i brawf LFT. 

Er y byddant yn rhoi canlyniad yn llawer cyflymach, nid yw’r profion llif unffordd mor sensitif â’r profion PCR. Caiff hyn ei liniaru drwy brofi pobl yn rheolaidd, oherwydd po amlaf y bydd rhywun â’r clefyd yn cael ei brofi, mwyaf tebygol y bydd y prawf o’i ganfod. Felly, fe’ch anogir i gael dau brawf gydag o leiaf dri diwrnod rhyngddynt. 

Sylwer na all y Brifysgol fod yn atebol am ganlyniad negyddol anghywir neu os bydd rhywun yn cael ei heintio â’r feirws ar ôl cael prawf.Rhaid i chi barhau i ddilyn canllawiau’r Llywodraeth a chadw pellter cymdeithasol, hyd yn oed os byddwch yn derbyn canlyniad negyddol. 

Am restr gyflawn o Gwestiynau Cyffredin, ewch i’n tudalennau gwe penodol. 

Iau Ionawr 7th, 2021

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

One Comment

  • Neil says:

    No students should be aloud to stay on campus they should all be at home isolating and keeping everyone safe!! Students should also not be messed about, keep us at home for all of Semester 2. It is the only options!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University