Gwybodaeth bwysig am ddychwelyd ym mis Ionawr, addysgu a gwasanaethau’r Brifysgol

Gwnaethom ysgrifennu atoch yr wythnos hon i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am newidiadau i addysgu ar y safle a dychwelyd i’r campws ar gyfer dechrau’r tymor.

Rydym wedi gorfod gwneud newidiadau cyflym iawn yng ngoleuni’r pandemig parhaus, felly rydym yn ysgrifennu atoch chi eto i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr yn deall y sefyllfa bresennol.

I gael rhagor o wybodaeth am Covid-19, darllenwch y tudalennau gwe dynodedig. Cofiwch barchu rheoliadau’r Llywodraeth yn ystod yr adeg hon a helpu i’ch amddiffyn chi a’r gymuned o’ch amgylch.

A DDYLWN DDYCHWELYD I ABERTAWE?

Peidiwch â dychwelyd i’r campws nes bod addysgu wyneb yn wyneb yn ailddechrau ar gyfer eich cwrs, mae’n ofynnol i chi wneud hynny at ddibenion ymchwil neu fod gennych amgylchiadau personol penodol.

Ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd eisoes ar y campws, ein cyngor yw aros yma a sicrhau eich bod yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru. Byddwn yn parhau i’ch cefnogi chi drwy gydol y cyfnod hwn.

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol sy’n teithio o dramor ac rydych eisoes wedi trefnu eich dull teithio i’r DU, gallwch barhau i deithio i’r Brifysgol yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydych yn dymuno gwneud hynny. Os nad ydych eisoes wedi gwneud trefniadau teithio, byddem yn argymell eich bod yn oedi eich cynlluniau i deithio i’r DU a’ch bod yn dechrau eich astudiaethau gyda ni ar-lein o’ch gwlad gartref. Pan fyddwch yn trefnu teithio, gwiriwch a oes yn rhaid i chi ddangos prawf covid negyddol er mwyn dod i’r DU. O 11 Ionawr, bydd yr holl deithwyr rhyngwladol sy’n teithio i’r DU yn gorfod cael prawf covid 72 awr cyn gadael a chael canlyniad negatif.

Os bydd yn rhaid i chi gymryd rhan mewn addysgu ar y safle cyn 15 Chwefror, bydd eich Coleg yn cysylltu â chi i gadarnhau hyn.

Os ydych yn fyfyriwr ymchwil ôl-raddedig, dylech barhau â’ch ymchwil gartref lle bynnag y bo’n bosib.  Os yw’n hanfodol cael mynediad i labordai ar gyfer eich ymchwil, mae’r un broses yn parhau i fod ar waith mewn Colegau ar gyfer cael mynediad i’r campws a chyfleusterau eraill ar y campws.

PROFION LLIF UNFORDD 

Byddwn yn dosbarthu profion i fyfyrwyr wrth ichi gyrraedd a byddwn yn parhau i wneud hynny ym mis Chwefror. Cynhelir profion llif unffordd i ddechrau rhwng 11 ac 17 Ionawr ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd ar y campws. Byddwn yn adolygu’r galw ar gyfer profi bob wythnos a byddwn yn cynyddu’r apwyntiadau pan fydd angen.

Mae rhagor o wybodaeth a dolenni trefnu prawf ar ein tudalennau gwe.

I archebu prawf ewch i:

Campws Singelton:
11 – 17 Ionawr Singleton

18-24 Ionawr Singleton

Campws y Bae:
11 – 17 Ionawr Bae  

18-24 Ionawr Bae

OS BYDDWCH YN CAEL PRAWF CADARNHAOL AR GYFER COVID-19

Er mwyn i ni eich cefnogi chi, rhowch wybod i ni os ydych yn cael prawf cadarnhaol am Covid-19 os ydych yn Abertawe neu’n rhywle arall. Gallwch e-bostio myunisupport@abertawe.ac.uk i roi gwybod i ni am ganlyniad cadarnhaol.

POLISI DIM ANFANTAIS 

Mae’r Brifysgol yn ymrwymedig i drin myfyrwyr yn deg a chyda thosturi a bydd ein trefniadau’n sicrhau nad yw eich cynnydd academaidd a’ch cyflawniad o dan anfantais oherwydd pandemig Covid 19 parhaus a chyfyngiadau symud presennol ar draws y DU. Bydd y Brifysgol yn eich cefnogi er mwyn i chi barhau i ymgysylltu â’ch astudiaethau a chyflawni’r credyd angenrheidiol i sicrhau y dyfernir eich gradd ichi neu eich galluogi i symud ymlaen i lefel nesaf eich astudiaethau. Rydym yn ymrwymedig i gynnal gwerth eich gradd o Abertawe a sicrhau ei bod yn parhau i fwynhau clod cenedlaethol a rhyngwladol uchel a bodloni’r safonau sy’n ddisgwyliedig gan gyrff rheoleiddiol allanol.

Mae asesiadau eisoes wedi’u haddasu i sicrhau y gellir eu cyflawni ar-lein, neu drwy fath gwahanol o asesiad yn hytrach nag arholiad ysgrifenedig ffurfiol. Bydd y ‘Rhwyd Ddiogelwch’ a ddefnyddiwyd ar ddiwedd blwyddyn academaidd 2019/20 yn berthnasol i fyfyrwyr blwyddyn olaf, felly os ydych yn fyfyriwr israddedig blwyddyn olaf yn 2020/21, bydd eich marciau o’r flwyddyn flaenorol yn cael eu diogelu yn ymagwedd ‘Rhwyd Ddiogelwch’ 2019/20.  Os ydych yn fyfyriwr meistr ôl-raddedig a addysgir, bydd y trefniadau a gyflwynwyd ar gyfer dosbarthiadau wedi’u pwysoli yn yr haf yn berthnasol ar gyfer 2020/21:

Bellach bydd y Brifysgol, mewn partneriaeth ag Undeb y Myfyrwyr yn adolygu ein trefniadau presennol o ran yr addasiadau rydym wedi’u gwneud i’n rheolau o ran cynnydd a chyflawniad myfyrwyr; polisi amgylchiadau esgusodol gan gynnwys y rhwyd ddiogelwch/ymagwedd dim anfantais i sicrhau nad yw’r sefyllfa sy’n newid yr ydym ynddi’n rhoi myfyrwyr dan anfantais.

Byddwn yn eich diweddaru’n fuan o ran ein trefniadau diwygiedig ar gyfer asesu myfyrwyr, dilyniant a chyflawniad a byddwn yn parhau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ar dudalen Cwestiynau Cyffredin ar y Coronafeirws.

LLETY’R BRIFYSGOL

Ar hyn o bryd, rydym yn edrych ar y sefyllfa o ran rhent i fyfyrwyr nad ydynt yn dychwelyd i Neuaddau Preswyl (Campws y Bae, Tŷ Beck, Campws Singelton a HSV) a byddwn yn cysylltu â myfyrwyr cyn anfon anfonebau’r tymor hwn am ffioedd llety.

GWASANAETHAU LLYFRGELL A TG

Mae’r Desgiau Gwybodaeth yn Llyfrgell Parc Singleton a Llyfrgell y Bae ar gau hyd nes ceir rhybudd pellach, heblaw am fyfyrwyr newydd sy’n seiliedig ar Gampws yn casglu cardiau adnabod. Ond mae adeiladau’r llyfrgell yn parhau i fod ar agor ar gyfer mynediad i fannau astudio a archebwyd o flaen llaw ac ar gyfer casglu eitemau y cyflwynwyd cais amdanynt. Gwiriwch ein tudalennau we ar gyfer manylion oriau agor adeiladau’r llyfrgell.

Os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â’r Tîm Gwasanaeth Cwsmer drwy ffôn, e-bost neu sgwrs fyw.

Dylai myfyrwyr a chydweithwyr manteisio ar adnoddau a gwasanaethau cymorth yn electronig lle bynnag y bo modd.

GWASANAETHAU AR Y CAMPWS

Costcutter: Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener:8am-6pm ac ar ddydd Sadwrn a dydd Sul: 10am-4pm.

Tesco: Ar hyn o bryd rhwng 6am a hanner nos

Rhwng 11 Ionawr 7am a 8pm

Ar hyn o bryd mae’r Clicio a Chasglu ar agor 8a.m – 3p.m ddydd Llun i ddydd Gwener (Campws Singleton yn unig), leoli yn y Ffreutur, Tŷ Fulton. Yn anffodus, mae’r gwasanaeth hwn ar Gampws y Bae ar gau ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae’r

Bydd y Gwasanaethau Arlwyo yn parhau adolygu yr oriau agor arlwyo a bydd yr oriau agor yn cael eu addasu yn unol. Am y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i’n tudalen oriau agor ar lein.

Bydd desgiau MyUniHub ar agor rhwng 10am a 4pm ddydd Mawrth ar Gampws y Bae a dydd Iau ar Gampws Parc Singleton.

Gallwch chi gysylltu â’r tîm sy’n barod i’ch helpu chi rhwng dydd Llun a dydd Gwener rhwng 0830 a 1700.  Cysylltwch â nhw drwy ffonio 01792 606000, trwy Sgwrs Fyw yn MyUni.Swansea.ac.uk/MyUniHub a thrwy e-bost yn MyUniHub@abertawe.ac.uk

Meithrinfa Undeb y Myfyrwyr: Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener: 7.30am-6pm

Fulton Outfitters: gallwch ei gyrchu ar-lein

LLES

Mae gennym amrywiaeth o wasanaethau cymorth ar gael ym Mhrifysgol Abertawe ac os ydych yn cael pethau’n anodd, mae’n bwysig eich bod yn gwybod bod opsiynau ar gael ichi.

Gweler ein tudalennau gwe dynodedig i gael mynediad at y gwasanaethau.

GWYBODAETH FFRYS AM AMSERLENNI BWS (Gwasanaethau Campws i Gampws 8 a 10)

O ganlyniad i gyfyngiadau symud pandemig Covid-19 presennol, mae First Cymru wedi ein cynghori y bydd amserlen gwyliau’r Nadolig yn parhauddydd Llun 11eg Ionawr nes bod cyngor Llywodraeth Cymru yn newid a gall darlithoedd wyneb yn wyneb ailddechrau.

Dilynwch ganllawiau teithio Llywodraeth Cymru a dylech deithio am resymau hanfodol yn unig.

Rydym yn cynghori pob myfyriwr ac aelod staff sy’n defnyddio gwasanaethau bws First Cymru i lawrlwytho ap First Cymru er mwyn derbyn yr wybodaeth amserlenni ddiweddaraf ac i ymweld â’n tudalennau teithio yma er mwyn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar gyfer teithio ar y bws, y trên ac ar feic. Gallwch chi hefyd ddilyn First Cymru ar y cyfryngau cymdeithasol: @FirstCymru ar Twitter ac @FirstCymruBuses ar Facebook.

Mae’n flin gennym nad ydym yn croesawu ein holl fyfyrwyr yn ôl i’r campws ar ddechrau’r tymor, ond erys eich iechyd, eich lles a’ch addysgu yn brif flaenoriaeth i ni a byddwn yn parhau i’ch cefnogi chi drwy’r amserau heriol hyn.

Os oes angen cymorth arnoch o ran Covid-19, e-bostiwch ein tîm myfyrwyr dynodedig yn myunisupport@abertawe.ac.uk

Gwener Ionawr 8th, 2021

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University