Rydym yn deall bod gan ein myfyrwyr bryderon ynghylch pandemig parhaus Covid, a hoffem eich sicrhau ein bod yn ymroddedig i’ch cefnogi i gyflawni’ch canlyniad gorau.

Mae’r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr wedi bod yn cydweithio er mwyn llunio Fframwaith Dim Anfantais a fydd yn sicrhau y caiff ein myfyrwyr eu trin yn deg wrth gynnal a diogelu gwerth eich gradd.

Mae’r fframwaith hwn yn adeiladu ar nifer o newidiadau yr ydym wedi’u gwneud eisoes er mwyn diogelu ein myfyrwyr, a bydd ar waith i’ch cefnogi yn ystod sesiwn academaidd 2020-21. Rhestrir yr egwyddorion allweddol isod.

  • Rydym wedi diwygio ein Polisi Amgylchiadau Esgusodol er mwyn galluogi hyblygrwydd, ac er mwyn i fyfyrwyr hunanardystio 

Rydym wedi darparu Cwestiynau Cyffredin er mwyn sicrhau eich bod yn deall y newidiadau i’r Polisi Amgylchiadau Esgusodol. Sylwer: oherwydd y pandemig, mae Colegau ac Ysgolion yn rheoli swm uchel o geisiadau am Amgylchiadau Esgusodol gan fyfyrwyr ar hyn o bryd. Ein nod yw osgoi oedi, ac rydym yn gweithio mor gyflym â phosibl er mwyn ystyried yr holl geisiadau.  Os ydych chi wedi cyflwyno cais, nid oes angen ail-gyflwyno a byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

  • Addasu ein hymagwedd at gyflwyno addysgu, dysgu ac asesiadau ar-lein

Mae asesiadau wedi cael eu llunio er mwyn adlewyrchu’r newid i ddysgu cyfunol.

  •  Asesu Atodol ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn y flwyddyn olaf

Caiff myfyrwyr amser llawn sy’n methu hyd at 60 credyd eu cyflwyno’n awtomatig am asesiad atodol ym mhob modiwl a fethwyd.Caiff myfyrwyr rhan-amser sy’n methu modiwlau eu cyflwyno’n awtomatig am asesiad atodol ym mhob modiwl a fethwyd. Bydd myfyrwyr sy’n gymwys am oddefiant yn cael opsiwn i wneud yr asesiad atodol NEU dderbyn Methiant a Oddefir. Caiff marciau eu capio’n unol â rheoliadau cyffredin, oni bai fod Amgylchiadau Esgusodol priodol.

  • Byddwn yn Cymharu Modiwlau â blynyddoedd blaenorol 

Bydd Bwrdd Arholi’r Brifysgol yn adolygu perfformiad myfyrwyr ar lefel y modiwl ac yn cymharu perfformiad â pherfformiad ar yr un modiwl dros gyfnod o 5 mlynedd (pan fydd y data ar gael), er mwyn sicrhau bod cyffelybrwydd.

  • Byddwn yn adolygu pob marc a pherfformiad unigol yn y Byrddau Dilyniant a Dyfarniadau

Bydd Bwrdd Dilyniant a Dyfarniadau’r Brifysgol yn adolygu ac yn ystyried perfformiad pob myfyriwr yn unol â’r rheoliadau asesu. Bydd addasiadau dros dro i fodiwlau ar ôl cyfnod asesu bloc addysgu 1. Bydd yr holl farciau’n farciau  dros dro nes y cânt eu cadarnhau gan y Bwrdd Dilyniant a Dyfarniadau ar ddiwedd y flwyddyn.Bydd myfyrwyr yn derbyn marciau wedi’u cadarnhau ar ôl y Bwrdd Dilyniant a Dyfarniadau perthnasol.

Ar gyfer Myfyrwyr Israddedig Blwyddyn Olaf:

  • Asesiadau Atodol ar gyfer Myfyrwyr Blwyddyn Olaf

Bydd myfyrwyr blwyddyn olaf nad ydynt yn bodloni’r isafswm credydau sy’n ofynnol ar gyfer dyfarniad (hynny yw, nid ydynt yn gymwys am fethiant a oddefir) yn cael cynnig ail-wneud pob modiwl a fethwyd. Caiff marciau eu capio’n unol â rheoliadau perthnasol, oni bai fod Amgylchiadau Esgusodol priodol.

Bydd myfyrwyr blwyddyn olaf sy’n cymhwyso ar gyfer eu gradd â methiannau a oddefir yn cael cyfle i dderbyn eu gradd neu ail-wneud y modiwl/au a fethwyd.

  • Cymharu Dosbarthiadau (Rhwyd Ddiogelwch 2019-20 ar gyfer myfyrwyr blwyddyn olaf presennol)

Caiff Dosbarthiadau Gradd myfyrwyr blwyddyn olaf yn 2020-21 eu diogelu yn unol â’r Polisi Rhwyd Ddiogelwch 2019-20. Ceir rhagor o fanylion ar-lein.

Caiff myfyrwyr sydd wedi cofrestru am raglenni sy’n arwain at gofrestru’n broffesiynol, neu raglenni eraill sy’n achosion arbennig yn ôl diffiniadau Colegau/Ysgolion, eu cynnwys yn yr ymagwedd Dim Anfantais. Fodd bynnag, oherwydd gofynion Cyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddiol, efallai bydd amrywiadau o ran sut caiff y fframwaith ei weithredu. Bydd eich Coleg/Ysgol yn rhoi gwybod ichi am sut bydd yr ymagwedd yn gweithredu ar gyfer eich rhaglen benodol.

Ar gyfer Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir

Rydym wedi cadw’r newidiadau a wnaed i system y dosbarthiadau ar gyfer Pasio, Teilyngdod a Rhagoriaeth ar gyfer myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir a gyflwynwyd yn ystod y sesiwn 2019/20. Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am fanylion.

I Fyfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig:

Dylid trafod â’ch goruchwylydd unrhyw effaith ar eich ymchwil a achosir gan bandemig COVID, ac yna dylid ei chofnodi yn y swyddogaeth cyfarfodydd ad-hoc yn y System Rheoli Ymchwil (e-Vision RMS).

Rydym yn gobeithio bod y trefniadau newydd hyn, ynghyd â’r hyn sydd gennym ar waith eisoes, yn helpu ein myfyrwyr â heriau parhaus y pandemig.

Am restr gyflawn o Gwestiynau Cyffredin, ewch i’n tudalennau gwe penodol.

Os oes gennych gwestiynau ynghylch yr uchod, cysylltwch â’ch Coleg neu â’ch Ysgol.

Mercher Ionawr 27th, 2021

Posted In: Negeseuon

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University