Graduates throwing their caps in the air in front of the Great Hall, Swansea UniversityO ganlyniad i bandemig Covid-19 a’r dirywiad economaidd dilynol, mae myfyrwyr sy’n graddio yn ystod 2019 neu 2020 wedi profi marchnad lafur ddigynsail ac, yn anffodus, mae llawer ohonynt wedi oedi eu cynlluniau gyrfa. Mewn ymateb i hyn, dyfarnwyd ariannu CCAUC i Abertawe er mwyn cefnogi Rhaglen Cymorth i Raddedigion newydd.

Wedi’i rheoli a’i chyflenwi gan Academi Cyflogadwyedd Abertawe (SEA), bydd y rhaglen hon hefyd yn cydweddu ein rhaglen bresennol sy’n canolbwyntio ar fyfyrwyr ac a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, GO Wales: Rhaglen Cyflawni drwy Brofiad Gwaith a’i phwyslais ar gyflawni canlyniadau gwell ar gyfer pobl sy’n wynebu rhwystrau ac a fydd yn cael eu heffeithio fwyaf gan y dirywiad economaidd gan gynnwys pobl anabl, pobl o gymunedau Croenddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, ymadawyr gofal, a myfyrwyr sydd wedi’u dieithrio o’u teuluoedd.

Gall SEA gynnig rhaglen gyflawn o gymorth cyflogadwyedd i holl raddedigion 2019 a 2020 Abertawe sy’n ddi-waith, wedi’u tangyflogi neu sydd mewn swyddi sgiliau isel ar hyn o bryd. Nod y rhaglen yw helpu graddedigion i ddatblygu sgiliau pellach a magu eu hyder er mwyn iddynt symud yn nes at y farchnad lafur a’u helpu i bontio i gyflogaeth mewn amgylchedd swyddi mwy cystadleuol.

Mae Rhaglen Cymorth i Raddedigion SEA yn cynnwys:

  • Mynediad at ein Cwrs Datblygu Gyrfa – gall graddedigion bellach gyrchu ein rhaglen ar-lein ar gyflymder eu hunain er mwyn datblygu sgiliau’n barod am waith, magu eu hyder, a meithrin gwytnwch
  • Mae ein Tîm Cymorth i Raddedigion ymroddedig wrth law i gynnig cyngor ac arweiniad diduedd a phersonol ar yrfaoedd er mwyn cefnogi unigolion wrth gynllunio eu camau nesaf a theilwra eu hymgais chwilio am swydd
  • Mynediad at raglen o hyfforddiant byw gan gynnwys cyrsiau sgiliau technegol a throsglwyddadwy
  • Bwrsariaethau sy’n werth hyd at £300 er mwyn cefnogi gweithgareddau sy’n ymwneud â gyrfaoedd a chyflogadwyedd
  • Mynediad at ffeiriau gyrfaoedd a digwyddiadau cyflogadwyedd pwrpasol
  • Interniaethau a ariennir yn llawn ar raddfa’r Cyflog Byw Gwirioneddol am hyd at 3 mis mewn sefydliadau yng Nghymru neu wedi’u lleoli ym Mhrifysgol Abertawe – gan gynnig cyfle i raddedigion ddangos eu sgiliau i gyflogwyr ac archwilio eu hopsiynau, gan gynnwys addysg bellach, wrth adeiladu eu CV.

Llun Chwefror 22nd, 2021

Posted In: [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University