Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru’r rheoliadau cyfredol ynghylch Covid ac rydym wedi bod yn adolygu’r rhain mewn perthynas â chymuned ein Prifysgol. I fyfyrwyr sydd yng Nghymru, ar hyn o bryd mae’n ofynnol i chi aros yn lleol a gweithio neu astudio gartref os yw hynny’n bosib. Rydym yn gofyn i fyfyrwyr beidio â dod i’r campws oni bai nad oes modd i chi astudio gartref

.Rydym ar lefel rhybydd 4 o hyd felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y canllawiau diweddaraf. I’r rhai ohonoch chi nad ydych yng Nghymru, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymwybodol o’r canllawiau sy’n berthnasol i’ch lle preswylio.

 Ar ôl Gwyliau’r Pasg

O 19 Ebrill ymlaen, bydd y trefniadau addysgu presennol yn parhau ar-lein, a darperir rhywfaint o addysgu wyneb yn wyneb i’r rhai ohonoch chi sydd eisoes wedi cael cyfarwyddyd i ddychwelyd, ynghyd â rhai ychwanegiadau. Bydd eich Coleg/Ysgol yn cysylltu â chi i gadarnhau’r trefniadau.

 Gall Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig ymgymryd â’u hymchwil ar y campws ond, os oes rhaid i chi aros gartref, naill ai yn y DU neu dramor, cysylltwch â’ch goruchwyliwr i drafod hyn.

 Profion Llif Unffordd

 Mae profion llif unffordd yn cael eu cynnig i fyfyrwyr ar hyn o bryd a mae apwyntiadau ar gael.

O 12 Ebrill ymlaen, bydd myfyrwyr yn gallu cael eu profi ddwywaith yr wythnos ac rydym yn eich annog yn gryf i gael prawf llif unffordd cyn dychwelyd i weithgareddau ar y campws – ar unwaith ar ôl cyrraedd ac un arall dri diwrnod wedyn. Wedi hynny, fe’ch anogir i gael profion llif unffordd ddwywaith yr wythnos er mwyn helpu i dorri’r gadwyn drosglwyddo, nodi’r rhai asymptomatig sydd wedi’u heintio a chadw’r gymuned yn ddiogel.

 Byddwn yn anfon rhagor o wybodaeth am y trefniadau profi o 12 Ebrill.

 Myfyrwyr Rhyngwladol

 Rydym yn deall efallai y bydd rhai myfyrwyr rhyngwladol yn dewis peidio â dychwelyd i Abertawe am weddill bloc addysgu dau.

 Os ydych chi’n fyfyriwr a ddechreuodd eich astudiaethau ym mis Ionawr neu’n fyfyriwr sy’n astudio ar raglen gradd Meistr a addysgir, neu’n fyfyriwr ar raglen arall lle y bydd addysgu neu ymchwil yn parhau dros yr haf, efallai y bydd angen i chi ddychwelyd er mwyn ymgysylltu â’ch astudiaethau dros yr haf. Fe’ch cynghorir i gadarnhau hyn gyda’ch Coleg neu’ch Ysgol.  

Os ydych chi’n bwriadu cyflwyno cais ar gyfer rhaglen Llwybr Graddedigion, darllenwch yr wybodaeth sydd ar gael drwy ddilyn y ddolen

 Dylech gysylltu â’ch Coleg os ydych yn ansicr a oes angen i chi wneud cynlluniau i deithio i Abertawe ar gyfer eich rhaglen. Os oes gennych ymholiadau eraill, cysylltwch â MyUniSupport.

 Asesiadau

 Mae staff y Brifysgol wedi gweithio’n galed i newid addysgu ac asesu’n sylweddol i addasu i’r amgylchedd cyfunol newydd.

 Mae asesiadau wedi cael eu haddasu i sicrhau y gallant gael eu cwblhau ar-lein, neu drwy fath gwahanol o asesu yn hytrach nag arholiadau ysgrifenedig ffurfiol i sicrhau bod yr holl fyfyrwyr yn gallu cyflawni hyd eithaf eu gallu. Bydd asesiadau’n parhau i gael eu cynnal ar-lein ar gyfer y mwyafrif o raglenni ond bydd rhai eithriadau a bydd eich Coleg/Ysgol yn eich hysbysu chi am y rhain yn uniongyrchol. 

 Gwybodaeth a diffiniadau ar gyfer dysgu, addysgu ac asesiadau

Os oes angen gwybodaeth benodol arnoch am eich asesiadau i’w cynnal dros Dymor yr Haf, cysylltwch â’ch Coleg/Ysgol am gyngor.

 Gwasanaethau ar y Campws

 Ar hyn o bryd rydym yn gweithredu yn unol â chyfyngiadau Lefel 4 a byddwn yn agor gwasanaethau pan fydd rheoliadau Llywodraeth Cymru yn caniatáu. Felly, nid ydym yn gallu cadarnhau pa gyfleusterau y gallwn eu darparu ar gyfer myfyrwyr, ond byddwn yn rhoi’r diweddaraf i chi wrth i reoliadau newid.

 Iechyd a Diogelwch ar y Campws

 Fel prifysgol, rydym wedi sicrhau bod mesurau perthnasol ar waith a bod ein cyfleusterau yn cael eu paratoi a’u rheoli yn unol â chanllawiau iechyd a diogelwch er mwyn eich cadw’n ddiogel a gwarchod eich iechyd, gan sicrhau eich bod yn elwa o’r ansawdd uchaf o ran addysgu, dysgu, cymorth ar gyfer eich ymchwil a phrofiad myfyrwyr.

 Mae’r Brifysgol yn disgwyl i staff a myfyrwyr wisgo gorchuddion wyneb neu fygydau ar y campws, yn enwedig wrth symud o gwmpas neu mewn ardaloedd lle gall fod yn fwy anodd cadw pellter cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys ardaloedd cymunedol mewn adeiladau megis mynedfeydd, coridorau, toiledau ac amgylcheddau dysgu megis darlithfeydd a labordai cyfrifiaduron.

 Mae’n bosib na fydd rhai unigolion yn gallu gwisgo gorchudd wyneb am resymau meddygol neu anabledd felly byddwch yn ystyriol a dangoswch barch mewn amgylchiadau o’r fath.

 Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein taflen wybodaeth ar-lein.

 Rhoi gwybod am brawf Covid-19 positif

Cofiwch fod rhaid i chi roi gwybod i MyUniSupport os bydd symptomau gennych neu os ydych chi wedi cael prawf positif am Covid-19; neu os ydych chi’n hunanynysu neu dan gwarantin. 

 Er mwyn ein helpu i sicrhau y gallwn ni eich cefnogi, mae’n bwysig eich bod yn cymryd amser i ddiweddaru eich manylion cyswllt, eich cyfeiriad yn ystod y tymor, eich rhifau ffôn etc a’ch dull astudio presennol (ar-lein neu ar y campws) drwy eich Cyfrif ar y Fewnrwyd. Gallwch ddod o hyd i’r dull astudio o dan y tab ‘Coronafeirws’. Bydd angen i lawer o fyfyrwyr nad ydynt ar y campws ar hyn o bryd ddewis ‘Arall’ fel y rheswm dros astudio ar-lein ar hyn o bryd, oni bai fod un o’r categorïau iechyd yn fwy perthnasol i’ch amgylchiadau personol wrth gwrs.  

Cysylltwch â ni yn myunisupport@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth neu os oes gennych ymholiadau.

 

Gwener Mawrth 19th, 2021

Posted In: Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha

6 Comments

 • Adam Cossins says:

  Is there any update on how this summers graduation will go ahead?

  • Student Communications Coordinator says:

   Hello Adam! Thank you for getting in touch. Graduation is currently being discussed by senior management and there will be communication surrounding this very soon! Please keep an eye out on your email and the student newsletter for more information. Thank you for your patience.

 • Aarna Dubey says:

  Greetings,
  i am an economics and finance jan 2021 intake student currently studying with the college.
  The information above states that international January intake students need to get further updates from their respective college. However, me along with some other students, that i know of, have mailed the college to give us further specific instructions so that the travel arrangements can be made but we have not received any reply. it has been over 4 days and we would all really appreciate if we could get a reply soon.

  • Student Communications Coordinator says:

   Hello Aarna and thank you for getting in touch! We’re sorry for the inconvenience caused. I shall contact you directly to gain more information, this way we can help you and your peers with any questions you may have. Thanks

 • Catherine Milne says:

  By the sound of this, students should stay home unless otherwise told: I stuff in uni accommodation, if I am to stay home till the end of first year when will we be allowed to clear our rooms?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University