07.04.21: I’r myfyrwyr hynny sy’n bwriadu dychwelyd i Abertawe ar gyfer tymor yr haf, sicrhewch eich bod chi’n darllen y trefniadau profi a argymhellir cyn ichi deithio.

Rydyn ni’n gofyn i fyfyrwyr gymryd prawf cyn iddyn nhw deithio ac ar ôl iddyn nhw ddychwelyd i’r Brifysgol.

Profi cyn teithio

Bydd pob myfyriwr sy’n astudio ym Mhrifysgol Abertawe ac sy’n bwriadu dychwelyd i’w cyfeiriad yn ystod y tymor o unrhyw ran o Gymru neu’r DU i gael mynediad at addysgu wyneb yn wyneb neu gyfleusterau ar y campws megis y llyfrgell, lleoedd astudio neu gyfleusterau arbenigol yn gallu cael mynediad at brofion am ddim cyn iddyn nhw deithio.

Mae hyn yn bwysig iawn er mwyn helpu i atal lledaeniad y feirws o un lleoliad i’r llall, a bydd yn golygu y gallwn leihau nifer y myfyrwyr sy’n gorfod hunanynysu.

Os ydych wedi profi’n bositif am COVID-19, neu os yw gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu’r GIG wedi dweud wrthych am hunanynysu, rhaid i chi aros gartref. Rydych yn torri’r gyfraith a gallech gael dirwy os nad ydych yn aros gartref ac yn hunanynysu.

Cofiwch, dylech sicrhau cyn lleied o gyswllt cymdeithasol â phosib cyn symud i aelwyd wahanol.

Os ydych yn byw yng Nghymru neu’r Alban, byddwch yn gallu archebu prawf PCR COVID y GIG yn ddi-dâl.

Os ydych yn byw yn Lloegr bydd angen i chi archebu prawf yn eich canolfan brofi asymptomatig gymunedol leol 48 awr cyn i chi deithio. Bydd angen i chi fynd ar-lein i wefan eich awdurdod lleol i archebu prawf mewn canolfan brofi gymunedol.

Profion asymptomatig ar y campws

Rydym yn gofyn i bob myfyriwr gymryd rhan mewn profion COVID-19 asymptomatig pan fydd yn dychwelyd i’r brifysgol. Bydd hyn yn rhoi gwybod i’r rhai sy’n asymptomatig ac a allai ledaenu’r feirws fod yn rhaid iddynt hunanynysu.  Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cymryd rhan yn y profion asymptomatig i helpu i gadw cymuned eich prifysgol yn ddiogel a helpu i gadw gweithgarwch yn y cnawd yn y brifysgol yn ddiogel ac yn agored.

Archebwch brawf ar-lein

 • Ceisiwch gynllunio ymlaen llaw ac archebu eich profion cyn cyrraedd.
 • Dylech archebu dau brawf, tri diwrnod ar wahân.
 • Ar ôl y ddau brawf cychwynnol, bydd angen i chi archebu profion ddwywaith yr wythnos am y 28 diwrnod cyntaf. Bydd hyn yn helpu i reoli lledaeniad y feirws ac yn helpu i atal a rheoli unrhyw glystyrau sy’n gallu codi mewn llety myfyrwyr pan fyddwch yn ail-ymuno â’ch aelwyd yn ystod y tymor.

Os nad ydych yn cael prawf asymptomatig, rydym yn argymell eich bod yn hunanynysu am y 10 diwrnod cyntaf – mae hyn yn golygu lleihau eich cyswllt ag eraill, aros i mewn cymaint â phosibl, cadw pellter cymdeithasol a gwisgo gorchudd wyneb hyd yn oed ar eich aelwyd myfyrwyr.

Er mwyn i ni eich cefnogi chi, rhowch wybod i ni os ydych yn cael prawf cadarnhaol am Covid-19 os ydych yn Abertawe neu’n rhywle arall. Gallwch e-bostio myunisupport@abertawe.ac.uk i roi gwybod i ni am ganlyniad cadarnhaol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Canllawiau dechrau a diwedd tymor ar gyfer myfyrwyr prifysgol yma.

Mercher Ebrill 7th, 2021

Posted In: Negeseuon, Llesiant

4 Comments

 • Yasmin Anne Vicker says:

  Is this also required for students that are not living on the campus during term time? for example myself, I am just returning for practicals when necessary

  • Student Communications Coordinator says:

   Hello Yasim! This applies to all students who are returning to campus for whatever reason. Please click on the appropriate campus and booking date which suits you. Any further questions regarding the testing process please contact MyUnisupport@swansea.ac.uk

 • S Melrose says:

  If you are coming from England and have access to the lateral flow self test kits, can you use these to test with and report results to Gov website or do you have to do the university tests?

  • Student Partnership and Engagement Manager says:

   Hello, the Government are asking students to do three supported tests at the University testing centre on different dates, before then using home testing kits which will be available soon.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University