Trefniadau Tymor yr Haf ar gyfer yr holl Fyfyrwyr 14.04.21: Yn dilyn newidiadau Llywodraeth Cymru i reoliadau Covid, roeddem am gysylltu i gadarnhau’r trefniadau canlynol ar gyfer tymor yr haf.

Mae gofynion cadw pellter cymdeithasol yn golygu bod newidiadau i’r ffordd rydym yn gweithredu o hyd, serch hynny rydym yn ymrwymedig i ddarparu’r profiad myfyrwyr gorau posib wrth gydbwyso hyn â’ch diogelwch a’r rheoliadau presennol.

Rydym yn falch o gyhoeddi o 19 Ebrill, bydd llyfrgelloedd y Bae a Singleton yn cynnig oriau agor hwy a mwy o leoedd astudio y gallwch eu cadw. Bydd manylion ar gael ar dudalennau gwe’r llyfrgell. Hefyd mae nifer o fannau astudio anffurfiol ar gael ar y ddau gampws.

Rydym hefyd yn gyffrous i ddweud bod y Brifysgol wedi darparu cyllid ychwanegol i roi hwb i Undeb y Myfyrwyr er mwyn sicrhau y gallwn roi mannau agored cymdeithasol newydd ar waith cyn gynted ag y bydd y cyfyngiadau a’r logisteg yn caniatáu. Bydd rhagor o wybodaeth am hyn maes o law.

Mae Cronfa Cymorth i Fyfyrwyr bellach ar agor i fyfyrwyr sy’n cael trafferth talu am dreuliau hanfodol o ganlyniad uniongyrchol i’r pandemig presennol. Gallwch gyflwyno ceisiadau yma.

Fel a nodwyd gynt, mae’r trefniadau canlynol ar waith ar gyfer dysgu ac addysgu:

  • O 19 Ebrill bydd y trefniant addysgu presennol yn parhau ar-lein, gyda pheth addysgu wyneb yn wyneb i’r rhai y gofynnwyd iddynt eisoes ddychwelyd yn ogystal â rhai ychwanegiadau newydd.
  • Os ydych yn Fyfyriwr Ymchwil Ôl-raddedig, gallwch gyfranogi yn eich gwaith ymchwil o’r campws, ond os oes angen i chi barhau i aros gartref, naill ai yn y DU neu dramor, cysylltwch â’ch goruchwyliwr i drafod hyn.
  • Bydd asesiadau’n parhau ar-lein ar gyfer y rhan fwyaf o raglenni, bydd eich Coleg/Ysgol eisoes wedi siarad â chi pan fydd eithriadau ar waith.

I’r myfyrwyr hynny sy’n bwriadu dychwelyd i Abertawe ar gyfer tymor yr haf, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen trefniadau profi argymelledig  cyn i chi deithio. Rydym yn gofyn i fyfyrwyr gael prawf cyn iddynt deithio ac wrth ddychwelyd i’r Brifysgol.

Mesurau Diogelwch

Rydym yn gwybod bod yr ychydig fisoedd diwethaf wedi bod yn heriol, serch hynny mae angen eich cydweithrediad llawn arnom o hyd i sicrhau eich bod chi a’ch anwyliaid yn parhau i fod yn ddiogel.

Rhaid dilyn mesurau diogelwch hollbwysig er mwyn cadw achosion Covid i lawr a sicrhau bod cyfyngiadau’n parhau i gael eu llacio’n genedlaethol. Mae’r rhan fwyaf o’n myfyrwyr yn dilyn canllawiau ac rydym yn ddiolchgar iawn am eich cymorth.

Yn arbennig, rydym yn gofyn i chi dalu sylw i’r gofynion canlynol:

  • Parchwch y gymuned leol rydych yn byw ynddi. Adroddwyd am sŵn hwyr y nos, ymddygiad gwrthgymdeithasol a thaflu sbwriel fel problemau penodol. Dylai sbwriel gael ei roi yn y biniau a ddarperir neu ewch ag ef adref gyda chi. Mae gennym fannau hyfryd yn Abertawe a hoffem eu cadw felly!
  • Rhaid ichi wisgo gorchudd wyneb drwy’r amser (oni bai eich bod wedi’ch eithrio) wrth symud o gwmpas y campws, a rhaid ichi lynu wrth weithdrefnau cadw pellter cymdeithasol. Byddwch yn ystyriol o ddiogelwch eich cyd-fyfyrwyr a’ch staff.
  • Ni ddylech gwrdd â phobl eraill nad ydynt yn rhan o’ch aelwyd dan do, dylech osgoi cynulliadau mawr neu bartïon mewn tai – mae’r digwyddiadau hyn yn erbyn y gyfraith ac yn cynyddu eich risg yn sylweddol o ddal Covid neu fod y feirws yn ymledu rhyngoch chi a’ch ffrindiau.
  • Er mwyn i ni eich cefnogi chi, rhowch wybod i ni os ydych yn cael prawf cadarnhaol am Covid-19 os ydych yn Abertawe neu’n rhywle arall. Gallwch e-bostio MyUniSupport i roi gwybod i ni am ganlyniad cadarnhaol.

Os oes gennych gwestiynau neu os oes angen rhagor o gymorth arnoch, e-bostiwch MyUniSupport. Gallwch hefyd gael yr wybodaeth ddiweddaraf a newyddion ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol myfyrwyr presennol MyUni.

Mercher Ebrill 14th, 2021

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University