Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar bolisi ‘Diogelu Myfyrwyr’ er mwyn sicrhau bod myfyrwyr rhyngwladol neu’r rhai sy’n teithio o dramor yn gallu ynysu’n ddiogel am y cyfnod angenrheidiol wrth gyrraedd Cymru.

  • Mae gofyniad i bob myfyriwr sy’n cyrraedd o wledydd ar y rhestr Ambr (teithwyr sy’n dychwelyd a theithwyr sydd newydd gyrraedd) drefnu llety â chymorth gan y Brifysgol ar gyfer hyd y cyfnod hunan-ynysu ar gyrraedd yn y Deyrnas Unedig. Mae hyn hefyd yn berthnasol i fyfyrwyr sy’n byw oddi ar y campws mewn llety preifat.
  • Mae’n rhaid i fyfyrwyr sy’n cyrraedd o wledydd ar y rhestr Goch ddilyn rheoliadau Llywodraeth y Deyrnas Unedig ac aros mewn llety cwarantîn a gymeradwywyd ar gyrraedd yn y Deyrnas Unedig cyn teithio i Gymru.

Myfyrwyr Rhyngwladol sy’n teithio i Gymru: Coronafeirws | LLYW.CYMRU

Byddwch yn ymwybodol efallai y byddwch chi’n destun camau gorfodi’r gyfraith os nad ydych chi’n cydymffurfio â’r gofyniad cyfreithiol i hunan-ynysu wrth gyrraedd y Deyrnas Unedig a chydymffurfio â’r contract llety â chymorth.

Beth yw Diogelu Myfyrwyr?

Mae’r polisi Diogelu Myfyrwyr ar gyfer pob myfyriwr sydd wedi teithio trwy wlad ar y rhestr Ambr yn ystod y 10 niwrnod cyn teithio i’r Deyrnas Unedig.

I helpu i leihau’r risgiau sy’n gysylltiedig â throsglwyddo mewn cartrefi a rennir, bydd y Brifysgol yn darparu llety â chymorth penodedig ar gyfer hyd y cyfnod hunan-ynysu 10 niwrnod wrth gyrraedd y Deyrnas Unedig.

Bydd y cymorth yn cynnwys:

  • Arlwyo a chymorth o ran derbyn siopa bwyd
  • Cymorth o ran derbyn a chludo citiau profion mewn cwarantîn, meddygaeth a pharseli eraill
  • Cymorth lles a gweithgareddau ar gyfer iechyd meddwl ac iechyd corfforol
  • Gwybodaeth, cyngor a chymorth penodedig trwy dîm MyUniSupport
  • Cyfleusterau en-suite a dillad gwely a thyweli ar gyfer hyd y cyfnod y byddwch chi’n aros 

Os ydych chi ar fin teithio i’r Deyrnas Unedig o wlad ar y rhestr Ambr yn ystod yr wythnosau neu’r misoedd nesaf, mae’n rhaid i chi roi gwybod i myunisupport@abertawe.ac.uk ar unwaith. Yna, bydd y tîm yn cysylltu â chi i gadarnhau manylion eich trefniadau teithio a byddant hefyd yn rhoi canllawiau pellach o ran y polisi Diogelu Myfyrwyr a’r gefnogaeth y mae’r Brifysgol yn ei chynnig (yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru).

 Mae’n rhaid i lety Diogelu Myfyrwyr gael ei archebu cyn i chi gyrraedd y Deyrnas Unedig er mwyn i chi allu nodi’r cyfeiriad hwn ar eich ffurflen dod o hyd i deithwyr.

 Mae pob croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych chi gwestiynau ynghylch y mater hwn neu unrhyw faterion sy’n ymwneud â phandemig Covid-19.

 Cofion gorau,

MyUniSupport

Iau Ebrill 15th, 2021

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University