Hoffem groesawu ein holl fyfyrwyr yn ôl yn dilyn gwyliau’r Pasg ac estyn croeso hefyd i’r myfyrwyr sydd newydd ymuno â ni yn Abertawe.

Rydym yn hynod falch o allu agor rhagor o gyfleusterau megis lleoliadau cymdeithasu awyr agored, ein cyfleusterau campfa (4 Mai) a lleoedd astudio estynedig i’ch croesawu’n ôl.

Mae cadw ein cyfleusterau ar agor a chaniatáu i chi ddychwelyd i’r campws yn amodol ar feini prawf a chanllawiau penodol gan y Llywodraeth, felly hoffem achub ar y cyfle hwn i’ch atgoffa am rai mesurau diogelwch pwysig iawn.

  • Mae’n rhaid i’r holl fyfyrwyr lynu wrth ganllawiau Llywodraeth Cymru a rheoliadau’r Brifysgol fel y cytunodd pob myfyriwr i’w wneud wrth lofnodi’r Siarter Myfyrwyr adeg cofrestru. O ganlyniad i fyfyrwyr yn ymgynnull a gweithgareddau sy’n torri’r rheoliadau yn un o’r neuaddau preswyl dros y penwythnos lle ceir achos hysbys o’r feirws, mae Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu (TTP) GIG Cymru wedi rhoi cyfarwyddyd i ni roi trefniadau hunanynysu ar waith i bawb yn y neuadd gyfan ac mae’n rhaid i ni gydymffurfio â’r gorchymyn hwn. Rydym yn awyddus i osgoi cymryd y cam hwn eto, felly mae angen eich cydweithrediad llawn arnom i sicrhau na fydd hyn yn digwydd eto.
  • Gofynnir i’r holl fyfyrwyr gael profion Covid-19 i bobl asymptomatig ar ôl dychwelyd i’r Brifysgol. Bydd hyn yn helpu’r rhai sy’n asymptomatig ond a allai ledaenu’r feirws i wybod bod rhaid iddynt hunanynysu. I drefnu apwyntiad am brawf, ewch i’n tudalennau gwe.
  • Os ydych chi’n aros yn eich llety yn ystod y tymor ar hyn o bryd ac rydych chi wedi cael prawf positif am Covid-19, neu mae’r Brifysgol neu GIG Cymru (TTP) wedi dweud wrthych chi am hunanynysu ni chewch fynd yn ôl i’ch cyfeiriad cartref nes i chi orffen eich cyfnod hunanynysu. Os nad ydych chi’n aros yn eich llety yn ystod y tymor ac yn hunanynysu, byddwch chi’n torri’r gyfraith a gallech dderbyn dirwy. Bydd ein gwasanaeth arbennig MyUniSupport yn gallu helpu myfyrwyr sy’n hunanynysu.
  • Os byddwch yn cael prawf positif am Covid-19 unrhyw bryd, cofiwch roi gwybod i ni fel y gallwn eich cefnogi.

Rydym yn ddiolchgar iawn i fwyafrif llethol y myfyrwyr sydd wedi parhau i ddilyn y canllawiau, rydym yn gwybod nad yw’r misoedd diwethaf wedi bod yn hawdd. Mae’r cyfyngiadau’n cael eu llacio’n raddol ond dylech chi fod yn wyliadwrus o hyd. Os gwelwn ymddygiad sy’n torri’r rheoliadau, ni fydd gennym ddewis ond cymryd camau disgyblu sy’n gallu arwain at ofyn i chi adael y Brifysgol. Peidiwch â’ch rhoi eich hun yn y sefyllfa honno, rydym am i bob myfyriwr gael diwedd tymor diogel a chadarnhaol.

Os oes gennych gwestiynau neu os oes angen rhagor o gymorth arnoch, e-bostiwch MyUniSupport.

Gwener Ebrill 30th, 2021

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University