Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r canllawiau ar gyfer myfyrwyr prifysgol ym mis Medi, sy’n cynnwys gwybodaeth am gadw pellter cymdeithasol a’r niferoedd mewn grwpiau astudio. Rydym wrthi’n gweithio drwy’r arweiniad a byddwn yn rhoi rhagor o fanylion ynghylch trefniadau dysgu ac addysgu cyn bo hir.

Mae Prifysgol Abertawe yn croesawu’r arweiniad newydd gan Lywodraeth Cymru, a fydd yn ein galluogi i barhau â darparu peth addysgu wyneb-yn-wyneb o fis Medi wrth barhau i roi diogelwch staff, myfyrwyr a’r gymuned ehangach wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud.

Rydym yn cydnabod efallai bydd yn anodd i chi gyrraedd Abertawe oherwydd cyfyngiadau teithio neu faterion sy’n ymwneud â Covid yn eich gwlad chi. Rydym yn falch bod newid diweddar i reoliadau Fisa a Mewnfudo’r Deyrnas Unedig (yr UKVI) yn golygu os nad oes modd i chi deithio i’r DU erbyn dechrau’r tymor, gallwch gofrestru a chyfranogi yn eich rhaglen ar-lein am gyfnod byr cyn cyrraedd y campws pan fydd modd i chi wneud hynny a phontio i gyfranogi ar y safle. Bydd nifer fach o raglenni lle na fydd hyn yn bosibl a byddwn yn rhoi gwybod i chi am hyn pan fydd rhagor o wybodaeth gennym.

Gwybodaeth am Gwarantin

Efallai byddwch yn ymwybodol hefyd ei bod hi’n ofynnol i deithwyr o wledydd sydd wedi’u dynodi’n “goch” neu’n “oren” gan Lywodraeth y DU  dreulio cyfnod o 10 niwrnod mewn cwarantin ar ôl cyrraedd y DU, naill ai mewn gwesty a reolir gan y llywodraeth (gwledydd sydd ar y rhestr goch) neu yn eich llety chi (gwledydd sydd ar y rhestr oren).

Bydd rhagor o wybodaeth am drefniadau cwarantin yn dilyn yn fuan.

Ar gyfer myfyrwyr newydd neu fyfyrwyr sy’n dychwelyd, sy’n cyrraedd o wlad sydd ar y rhestr goch ar gyfer dechrau blwyddyn academaidd 2021/22, bydd Prifysgol Abertawe’n talu cost y 10 niwrnod mewn gwesty mewn cwarantin, sef £1750 ac sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith. Bydd manylion llawn am gymhwysedd, sut i gyflwyno cais a rhagor o wybodaeth yn dilyn yn fuan. Ceir manylion ynghylch sut i gadw lle mewn gwesty a reolir gan y llywodraeth wrth gyrraedd o wlad sydd ar y rhestr goch yma.

Sylwer, ar hyn o bryd mae’n ofynnol i deithwyr sy’n cyrraedd y DU o dramor aros mewn cwarantin yn Lloegr, hyd yn oed os bydd eich cyrchfan derfynol mewn rhan arall o’r DU.

E-bostiwch myunisupport@abertawe.ac.uk am wybodaeth a chyngor ynghylch materion sy’n ymwneud â Covid-19, ac er mwyn rhoi gwybod i ni am eich cynlluniau teithio.

Y Llwybr i Raddedigion

Mae’r Llywodraeth hefyd wedi gwneud diweddariadau pwysig i gonsesiwn y Llwybr i Raddedigion, ac rydym yn eich cynghori i wneud yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â’r rhain yma. Efallai bydd dyddiad dechrau gwreiddiol eich rhaglen yn dylanwadu ar bryd y bydd angen i chi fod yn y DU er mwyn sicrhau eich bod yn gymwys i gyflwyno cais am y Llwybr i Raddedigion.

Mae eich lles chi a lles y gymuned ehangach yn aros yn flaenoriaeth inni, ac mae ein staff wedi bod yn gweithio’n galed i barhau i wneud ein campysau’n ddiogel i chi. Ein nod, fel erioed, yw darparu profiad myfyrwyr o’r radd flaenaf i bawb ac rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i’n campysau prydferth cyn gynted â phosibl.

Mawrth Gorffennaf 13th, 2021

Posted In: Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University