Students in study areaRhaid i fasgiau wyneb gael eu gwisgo gan staff a myfyrwyr, oni bai bod ganddynt reswm cryf dros beidio â gwisgo un:

  • Wrth symud o gwmpas campws, yn enwedig y tu mewn i adeiladau. Mae’n llai o broblem mewn ardaloedd allanol, lle mae pobl ar wasgar, ond mae masgiau a gorchuddion yn dal i fod yn rhagofal call wrth symud o gwmpas yn yr awyr agored.
  • Mewn ardaloedd caeëdig, megis siopau, mannau bwyd a derbynfeydd mewn mannau addysgu, labordai a swyddfeydd lle mae’n anodd cadw pellter cymdeithasol.

Y ffordd orau o reoli Covid-19 yw arfer hylendid da, megis golchi dwylo, yn ogystal â chadw pellter cymdeithasol. Fodd bynnag, nid yw’n bosib cadw pellter rhag pobl eraill bob amser wrth i ni symud o gwmpas campws neu dreulio amser mewn ardal gaeëdig, a hynny’n anorfod. Mae masgiau wyneb neu orchuddion wyneb addas yn ychwanegu haen arall o ddiogelwch er mwyn lleihau’r risg o drosglwyddo Covid-19 i bobl eraill neu gael eich heintio eich hun.

Os yw myfyriwr neu aelod o staff wedi’i eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb neu fasg oherwydd cyflwr meddygol neu anabledd, gall ddewis gwisgo laniard blodau’r haul heb deimlo’n orbryderus ynghylch cael ei herio am beidio â gwisgo gorchudd wyneb. Mae’r laniardiau ar gael i fyfyrwyr o hybiau MyUni ar Gampws Parc Singleton a Champws y Bae ac yn y Colegau ar gyfer aelodau o staff.


Mesurau diogelwch ychwanegol

Er mwyn helpu o ran hylendid da a chadw pellter cymdeithasol, byddwn yn parhau i gyflenwi hylif diheintio, glanhau’r ddau gampws yn drwyadl, cyfyngu ar nifer y bobl ar gampws er mwyn ei gwneud yn haws cadw pellter, a sicrhau y cedwir pellter o 2m mewn ardaloedd addysgu.

Mae’n bwysig gwisgo a thynnu masgiau wyneb yn gywir. Ceir digon o gyngor ar-lein ynghylch sut i wneud hyn, megis cyngor Sefydliad Iechyd y Byd.

Mawrth Awst 3rd, 2021

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University