Caiff y canlyniadau dyfarnu ar gyfer myfyrwyr a safodd arholiadau atodol, sy’n cael eu hystyried gan Fwrdd Arholi fis Medi, eu cyhoeddi ar-lein ar eich cyfrif myfyriwr ar y Fewnrwyd. 

  • Os ydych chi’n fyfyriwr Israddedig yn lefel 3/4/5/6 ond nid ydych chi ym mlwyddyn olaf eich astudiaethau neu os ydych chi’n fyfyriwr Ôl-raddedig – cyhoeddir eich canlyniadau ar-lein ar eich cyfrif myfyriwr ar y fewnrwyd ar 15 Medi 2021. Bydd y canlyniadau ar gael o hanner dydd. 
  • Os ydych chi’n fyfyriwr Israddedig ym mlwyddyn olaf eich astudiaethau – cyhoeddir eich canlyniadau ar-lein ar eich cyfrif myfyriwr ar y fewnrwyd ar 23 Medi 2021. Bydd y canlyniadau ar gael o hanner dydd.

 Sylwer: Bydd y dyddiadau uchod yn wahanol ar gyfer rhai rhaglenni, gan gynnwys rhai rhaglenni Gwyddorau Dynol ac Iechyd, y radd MSc Astudiaethau Cymdeithion Meddygol a’r MBBCh. Gofynnir i fyfyrwyr wirio sgwrs fyw eu cynlluniwr asesu/Coleg/Ysgol am eglurhad.

Gallwch ddisgwyl derbyn yr wybodaeth ganlynol o dan dab ‘Modiwlau 2020’ ar y sgrîn Manylion am y Cwrs:

  • Y modiwlau a ddilynwyd a’r marciau a gafwyd
  • Eich penderfyniad o ran cynnydd (os ydych yn fyfyriwr nad ydyw yn y flwyddyn olaf)
  • Eich penderfyniad o ran dyfarniad/dosbarth (os ydych yn fyfyriwr yn eich blwyddyn olaf)
  • Eglurhad o’ch penderfyniad academaidd a gwybodaeth/canllawiau pellach ynghylch y gweithdrefnau ar gyfer gofyn am apêl/gadarnhad academaidd parthed cywirdeb marciau a gyhoeddir.

 Os ydych yn cael anawsterau wrth fewngofnodi i’ch cyfrif mewnrwyd y myfyrwyr, e-bostiwch: customerservice@abertawe.ac.uk

Amgylchiadau Esgusodol

Os nad ydych yn gallu sefyll asesiad (a ohiriwyd neu’n atodol) yn ystod cyfnod asesu mis Awst, ni fyddwch yn gallu gohirio’r asesiad. Sylwer, fodd bynnag, y byddai’n fanteisiol i chi hysbysu’ch Ysgol/Coleg am eich amgylchiadau esgusodol cyn gynted â phosib o hyd, cyn pob asesiad y byddai’r amgylchiadau esgusodol yn effeithio arno neu o fewn 5 niwrnod gwaith iddo gael ei gynnal gan y gellir cyflwyno’r wybodaeth hon i’r Bwrdd Arholi ym mis Medi. Bydd eich Ysgol/Coleg yn darparu ffurflen ddatgan i chi ei chwblhau a’i dychwelyd i’r Ysgol/Coleg erbyn y dyddiad a nodir.

Ni fyddwch yn derbyn canlyniad yn syth ar ôl i chi gyflwyno ffurflen ddatgan, y Bwrdd Arholi fydd yn penderfynu ar eich cynnydd/dyfarniad ym mis Medi, ar ôl iddo ystyried eich amgylchiadau esgusodol ac yn unol â’ch perfformiad academaidd cyffredinol.

 I ddarllen y Polisi Llawn ar Amgylchiadau Esgusodol a’r daflen ffeithiau Cwestiynau Cyffredin, gweler:

https://myuni.swansea.ac.uk/academic-life/academic-regulations/aqs-policies/policy-on-extenuating-circumstances/

 Yn benodol, sylwer:

  • Os ydych yn bwriadu datgan amgylchiadau esgusodol ar gyfer mwy nag un arholiad/asesiad amgen, rhaid i chi gwblhau a dychwelyd y ffurflen ddatgan i’ch Ysgol/Coleg o fewn pum niwrnod gwaith i bob arholiad/asesiad amgen yr effeithiwyd arno ac nid o fewn pum niwrnod gwaith i’r arholiad/asesiad amgen olaf yr effeithiwyd arno. Efallai y bydd rhaid i chi, felly, gwblhau mwy nag un ffurflen os yw eich amgylchiadau esgusodol wedi effeithio ar arholiadau/asesiadau amgen sydd mwy na phum niwrnod gwaith ar wahân i’w gilydd.
  • Peidiwch ag aros tan fod gennych dystiolaeth atodol cyn i chi gynghori’ch Ysgol/Coleg am eich amgylchiadau esgusodol. Rhaid cyflwyno’r ffurflen ddatgan cyn yr arholiad amgen neu o fewn pum niwrnod gwaith iddo. Mae’r Brifysgol yn cydnabod y gall fod yn anodd i fyfyrwyr gael tystiolaeth o dan yr amgylchiadau presennol, gan ystyried y pwysau sydd ar y gwasanaeth iechyd a gwasanaethau eraill ar hyn o bryd, a bydd yn gwneud pob ymdrech i ystyried ceisiadau â chydymdeimlad.
  • Ni fydd adrodd am amgylchiadau esgusodol yn arwain at gynnydd yn eich marciau. Bydd y rheoliadau asesu arferol yn berthnasol ac ni fyddwch yn gallu cynyddu i’r lefel/rhan astudio nesaf na chymhwyso am ddyfarniad os nad ydych wedi bodloni’r lleiafswm meini prawf cynnydd/dyfarnu. Efallai bydd rhaid i chi, felly, ailwneud y lefel neu’r modiwlau a fethwyd.

 Apeliadau Academaidd

Yn ystod sesiwn academaidd 2019/20, derbyniodd y Brifysgol gyfanswm o 273 o apeliadau academaidd (Israddedig, Ôl-raddedig a Addysgir ac Ymchwil). Roedd y rhan fwyaf o’r apeliadau hyn ar sail amgylchiadau esgusodol a effeithiwyd ar berfformiad academaidd y myfyriwr. Oherwydd bod gan y Brifysgol bolisi eglur ar sut a phryd y dylai myfyrwyr godi eu hamgylchiadau esgusodol ac ni allai myfyrwyr a gyflwynodd apeliadau academaidd ddarparu tystiolaeth i ddangos nad oeddent yn gallu asesu eu ffitrwydd na hysbysu eu Coleg, roedd 236 o’r 273 o apeliadau’n aflwyddiannus. Mae’n hynod bwysig, felly, os oes gennych amgylchiadau esgusodol, eich bod yn myfyrio ar y rhain, gan ystyried a ydynt yn effeithio ar eich perfformiad academaidd ac os ydynt, dylech chi godi’r amgylchiadau hyn gyda’ch Coleg (fel yr amlinellir yn y Polisi ar Amgylchiadau Esgusodol sy’n Effeithio ar Asesu). Mae’n fwyaf tebygol y bydd methiant i wneud hyn, fel y nodir gan y ffigurau uchod, yn arwain at fethiant apêl ganlyniadol sy’n seiliedig ar yr amgylchiadau esgusodol hynny.  

 Os ydych yn dymuno apelio yn erbyn eich penderfyniad, ceir canllawiau caeth ynglŷn â hyn. Fe’ch cyfeirir at yr wybodaeth ganlynol:

https://myuni.swansea.ac.uk/academic-life/academic-regulations/assessment-and-progress/academic-appeals/

Os ydych yn meddwl bod eich marciau’n anghywir, gallwch holi ynghylch hyn.  Gweler yr wybodaeth yma:

https://myuni.swansea.ac.uk/academic-life/academic-regulations/assessment-and-progress/accuracy-of-published-marks/

 Ymholiadau

Os oes gennych ymholiadau ynghylch eich penderfyniad/canlyniadau academaidd, fe’ch cynghorir i gysylltu â’ch Coleg yn y lle cyntaf. I gael rhagor o wybodaeth am bwy y dylech chi gysylltu ag ef yn eich Coleg, gweler y ddolen ganlynol:

https://myuni.swansea.ac.uk/academic-life/academic-regulations/assessment-and-progress/academic-appeals/

 Trawsgrifiadau Academaidd

Sylwer bod eich trawsgrifiad academaidd swyddogol ar gael i chi drwy eich cyfrif myfyriwr ar y fewnrwyd. Gwelwch y botwm Trawsgrifiad dan y tab ‘Manylion Cwrs’ ar yr ochr dde. Mae eich trawsgrifiad hefyd wedi’i gynnwys yn eich Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch (HEAR), y gallwch ei weld drwy eich cyfrif yn gradintel.com.  Bydd myfyrwyr sydd wedi cwblhau eu hastudiaethau yn dod o hyd i’r trawsgrifiad ar eu cyfrif Gradintel hefyd.Gallwch actifadu eich cyfrif Gradintel drwy eich dangosfwrdd MyUni ac os oes gennych ymholiadau, dylech eu cyfeirio at hear@abertawe.ac.uk. Byddwch yn derbyn eich tystysgrif radd erbyn diwedd mis Medi. Bydd y tîm Graddio yn cysylltu â myfyrwyr blwyddyn olaf maes o law er mwyn rhoi rhagor o wybodaeth iddynt am dderbyn tystysgrifau gradd.

 NI ELLIR DATGELU CANLYNIADAU DROS Y FFÔN NEU DRWY E-BOST

Swyddfa Asesu a Dyfarnu

Gwasanaethau Academaidd Myfyrwyr

Mercher Awst 11th, 2021

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University