Bay Library students studyingPa wasanaethau’r Llyfrgell sydd ar gael nawr?

Rydym ni wedi bod yn brysur yn asesu ystadegau ynghylch defnydd ynghyd ag adborth gan ddefnyddwyr y Llyfrgell yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, wrth geisio sicrhau ein bod yn cadw gwelliannau yn y gwasanaeth o ganlyniad i Covid-19. Diolch i’r rhai ohonoch chi sydd wedi rhannu eich barn am y newidiadau diweddar. Ewch i’n tudalen gwybodaeth am fanylion llawn am wasanaethau ac oriau agor y Llyfrgell ar gyfer ein holl lyfrgelloedd.

Cais a Chasglu

Gwnaeth Covid gyflymu ein proses o fabwysiadu’r gwasanaeth hwn, lle gall benthycwyr geisio eitem o’r rhestrau yn iFind, bydd yn cael ei chadw ar silff hunanfenthyca yn yr un lleoliad, ac yna bydd hysbysiad pan fydd yn barod i’w chasglu. Mae hwn wedi bod yn wasanaeth poblogaidd ac effeithiol iawn a byddwn ni’n ei gadw fel un o’r opsiynau arferol yn ein gwasanaeth ceisiadau. Fel ymateb i geisiadau defnyddwyr y Llyfrgell, rydym ni hefyd wedi codi uchafswm y ceisiadau y gallwch ei cyflwyno ar yr un pryd o bump i ddeg.

Neilltuo Lleoedd Astudio

Er mwyn diogelu iechyd myfyrwyr a staff, mae’r Brifysgol yn parhau i bennu uchafswm ar gyfer nifer y defnyddwyr mewn lleoedd dysgu ac astudio. Bydd hyn yn parhau i effeithio ar nifer y lleoedd sydd ar gael ar gyfer astudio gyda ni yn Llyfrgelloedd y Bae a Pharc Singleton. Ar hyn o bryd, rydym yn ail-asesu’r lleoedd ar y cyd â chydweithwyr Iechyd a Diogelwch ac rydym yn gobeithio y bydd modd cael mwy o leoedd ar gael i’w neilltuo erbyn diwedd y mis.

Rydym yn disgwyl y bydd hi’n dal i fod yn ofynnol neilltuo lleoedd yn ystod Bloc Addysgu 1, ac unwaith y byddwn wedi pennu nifer y lleoedd ychwanegol y gallwn eu creu, bydd modd inni roi gwybod am newidiadau i nifer yr oriau yr wythnos y bydd modd i bob myfyriwr eu neilltuo. Mae manylion llawn am argaeledd ar hyn o bryd, a dolen i’r dudalen archebu, ar gael ar y dudalen Neilltuo Lle Astudio/Lle yn y Llyfrgell.

iFind – Catalog ar-lein y Llyfrgell

Yn ddiweddar, rydym wedi cyflwyno diweddariadau er mwyn creu profiad gweill i ddefnyddwyr, gan gynnwys:

  • Bydd iFind bellach yn dangos eicon Adolygwyd gan Gymheiriad ar gyfer cyfnodolion sydd wedi’u hadolygu gan gymheiriaid.
  • Bydd iFind yn dangos eicon Mynediad Agored ar gyfer cyfnodolion y ceir mynediad agored atynt.
  • Wrth ddarllen erthygl, mae’n bosibl gweld a yw wedi cael ei dyfynnu mewn cyhoeddiadau eraill, neu gan gyhoeddiadau eraill.

Diweddaru’r hunanfenthyca a’r hunanddychwelyd

Mae unedau hunanfenthyca yn llyfrgelloedd y Parc, y Bae a Dewi Sant bellach yn ddigyswllt.  Mae’r unedau bellach yn gallu darllen y sglodyn mewn cardiau staff a myfyrwyr yn ogystal â pharhau i ddarllen codau bar ar y cardiau. Bydd ciosgau hunanddychwelyd symudol yn cynnig rhagor o hyblygrwydd ar gyfer dychwelyd eitemau yn ogystal ag ategu ein system hunanddychwelyd disymud sydd hefyd wedi cael ei diweddaru er mwyn cynnig system fwy dibynadwy a gwydn.

Benthyg gliniaduron i fyfyrwyr

Ceir loceri hunanwasanaeth i fenthyg gliniaduron yn Llyfrgelloedd y Bae a Pharc Singleton. Rydym yn gosod loceri ychwanegol yr haf hwn. Cewch fenthyg gliniadur am bythefnos, ac nid oes modd adnewyddu. Rhaid dychwelyd y gliniaduron i’r loceri lle cawsant eu benthyg. Mae manylion llawn ar gael ar y tudalennau gwe benthyg gliniaduron.

Cymorth gan lyfrgellwyr pwnc

Mae eich llyfrgellwyr pwnc yma drwy’r haf ac maent yn hapus i’ch helpu gyda’ch anghenion gwybodaeth ac ymchwil. Mae ein Sgwrs Fyw ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener o 9am tan 5pm, neu gallwch drefnu apwyntiad ar-lein i siarad â ni.

Mae Archifau Richard Burton yn ail-agor!

Rydym yn hapus iawn bod Archifau Richard Burton yn Llyfrgell Parc Singleton yn ail-agor o ddydd Mawrth 3 Awst. Oherwydd arweiniad presennol Llywodraeth Cymru a Phrifysgol Abertawe, bydd hyn ar gyfer staff a myfyrwyr presennol Prifysgol Abertawe yn unig i ddechrau. Rhaid trefnu apwyntiad ymlaen llaw.

Yr Oriau Agor yw:

Dydd Mawrth 10am i 12.30pm a 1.30pm i 4pm

Dydd Iau 10am i 12.30pm a 1.30pm i 4pm

Gwyliwch y fideo ac ewch i wefan Archifau Richard Burton am fanylion ynghylch trefnu apwyntiad a rhagor o wybodaeth.

Gwasanaethau Cyflenwi/Sganio Dogfennau

Mae manylion llawn am y gwasanaeth ar gael yng nghanllaw’r Llyfrgell i Gyflenwi Dogfennau.

Canolfan Drawsgrifio

Mae’r Ganolfan Drawsgrifio ar agor i fyfyrwyr y mae angen fformatau hygyrch arnynt.

Beth arall rydym wedi bod yn ei wneud?

Cymorth Profedigaeth

Gobeithiwn eich bod chi i gyd yn cadw’n dda, yn gorfforol ac yn feddyliol, yn ystod y cyfnod anodd hwn. Mae poen profedigaeth yn rhywbeth y mae nifer ohonom ni, yn fyfyrwyr ac yn aelodau staff, wedi ei bofi. Er mwyn ein helpu ni gyda hyn, mae’r Llyfrgelloedd a Ffydd@BywydCampws wedi creu detholiad o lyfrau ac adnoddau ar-lein a fydd yn rhoi cymorth i ymdopi â phrofedigaeth i chi. Mae’r dolenni i’rholl adnoddau hyn a manylion am leoliad y llyfrau, wedi’u nodi ar restr ddarllen y Casgliad Lles (gweler yr adran Profedigaeth a Galar).  Yn ogystal â hyn, mae Ffydd@BywydCampws yn cynnal grŵp Cymorth Profedigaeth ar gyfer myfyrwyr. Maent hefyd yn cynnig Gwasanaeth Gwrando y mae croeso i fyfyrwyr ac aelodau staff ei ddefnyddio.

Myfyrwyr yn dweud eu dweud ar gasgliad ein Llyfrgell

Cydweithredodd Llyfrgell Prifysgol Abertawe gydag Undeb y Myfyrwyr i ofyn i fyfyrwyr awgrymu teitlau y dylent gael eu hychwanegu at y Llyfrgell sy’n adlewyrchu dadwladychu, amrywiaeth, llesiant, a lles. Roedd 27 o’r teitlau a awgrymwyd ar gael i’w prynu o gyllideb y Llyfrgell ar ffurf e-lyfrau. Prynwyd copïau papur o’r rhain a nifer ychwanegol o deitlau nad oeddent ar gael yn electronig gan Undeb y Myfyrwyr i’w cadw yn y Llyfrgelloedd ar Gampws Parc Singleton ac ar Gampws y Bae. Mae’n bleser gan y Llyfrgell gyhoeddi y bydd yn cynnal ymgynghoriad pellach â myfyrwyr yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf i adnabod mwy o deitlau yn y maes hwn.

Mae hyn wedi bod yn rhan o brosiect parhaus i sicrhau amrywiaeth yn ein casgliad y Llyfrgell. Cewch ragor o wybodaeth ar ein tudalennau Amrywio Casgliadau’r Llyfrgell.

Cynllunio ar gyfer Cyrraedd a dechrau’r flwyddyn academaidd

Rydym ni’n gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn y Gwasanaethau Myfyrwyr, Gwasanaethau Academaidd, Ystadau a TG er mwyn cynllunio ar gyfer myfyrwyr newydd a’r rhai sy’n dychwelyd i’r campws. Bydd manylion am gasglu cardiau adnabod/cardiau Llyfrgell ar gael ar dudalennau gwe’r Llyfrgell a’r tudalennau Cyrraedd/Croeso.

Mercher Awst 18th, 2021

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University