Rydym yn ymrwymedig i wella profiad y myfyrwyr sy’n astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Credwn y gall monitro presenoldeb ein helpu i sicrhau eich llesiant a’ch cefnogi i wneud cynnydd tuag at eich nodau academaidd a’u cyflawni.

Monitro Cyfranogiad Myfyrwyr a Addysgir

Mae cydberthynas rhwng ymrwymiad a pherfformiad. Golyga hyn po fwyaf y byddwch yn ymrwymo i’ch astudiaethau, y gorau y byddwch yn cyflawni.

Bydd y Brifysgol yn defnyddio amrywiaeth o ffynonellau data i fonitro cyfranogiad myfyrwyr. Mae’r ffynonellau hyn yn cynnwys:

  • Sganio cardiau yn ystod sesiynau dysgu wyneb yn wyneb – bydd angen i chi dapio eich cerdyn myfyriwr yn erbyn y darllenyddion a leolir ym mhob ystafell addysgu wrth fynd i mewn er mwyn cadarnhau eich bod chi’n bresennol yn y sesiwn.
  • Lefelau cyfranogi mewn sesiynau dysgu ar-lein a grwpiau astudio.
  • Gweithgarwch yn Canvas i weld yr adnoddau rydych chi wedi’u cyrchu.
  • Mynediad at e-adnoddau y Llyfrgell.

Mae Ap Gwe MyEngagement y Brifysgol yn eich galluogi chi i weld eich data presenoldeb cyffredinol, a fydd yn eich helpu i gadw ar y trywydd iawn. Am fanylion llawn ar y broses monitro cyfranogiad a’r hyn mae’n ei olygu i chi, ewch i’r Tudalennau Monito Cyfranogiad MyUni

Credwn y gall monitro ymrwymiad a chyfranogiad ein helpu i sicrhau eich lles a’ch cefnogi i wneud cynnydd tuag at eich nodau academaidd a’u cyflawni. Mae’r data o’r moddau amrywiol o gyfranogiad yn rhoi rhybudd cynnar i ni am fyfyrwyr y gallai fod angen help arnynt.Os nad ydych chi’n cymryd rhan neu os ydych chi’n gwneud hynny’n wael, bydd y Gyfadran/Ysgol yn cysylltu â chi i gynnig cymorth.

Mae polisi’r Brifysgol ar fonitro cyfranogiad myfyrwyr a addysgir ar gael yma: Polisi Monitro Cyfranogiad Myfyrwyr a Addysgir

Monitro Cyfranogiad Myfyrwyr Ymchwil

Mae’r Brifysgol yn cydnabod bod cyfarfodydd goruchwylio yn elfen allweddol o’ch llwyddiant fel myfyriwr a datblygwyd system electronig ganolog (RMS/eVision) ar gyfer monitro cyfranogiad myfyrwyr am y rhesymau hyn. Bydd yn rhaid i chi gwrdd â’ch Tîm Goruchwylio o leiaf unwaith y mis.

Mae cydberthynas rhwng cyfranogiad a pherfformiad. Golyga hyn po fwyaf byddwch yn cyfranogi, gwell y byddwch yn gwneud. Rydym ni hefyd yn credu y gall monitro cyfranogiad ein helpu i sicrhau eich lles a chefnogi eich cynnydd i gyflawni eich nodau academaidd.

Os nad ydych chi’n cyfranogi yn eich ymchwil, bydd eich Gyfadran/Ysgol yn cysylltu i gynnig cymorth.

Am fanylion llawn ar y broses monitro cyfranogiad a’r hyn mae’n ei olygu i chi, ewch i’r Tudalennau Monito Cyfranogiad MyUni

Am ragor o wybodaeth, gweler y Polisi Monitro Cyfranogiad Myfyrwyr Ymchwil.

Os oes gennych ymholiadau am fonitro cyfranogiad neu os ydych chi’n cael anawsterau sy’n eich atal rhag ymgymryd â’ch astudiaethau, cysylltwch â’ch Gyfa\dran/Ysgol.

Iau Hydref 7th, 2021

Posted In: Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University