Mae Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb yn annog sefydliadau yr effeithir arnynt gan droseddau casineb i gydweithio er mwyn mynd i’r afael â throseddau casineb lleol;  Caiff ei nodi rhwng 9 ac 16 Hydref. Ei nod yw dod â phobl ynghyd i sefyll mewn undod gyda’r rhai hynny yr effeithiwyd arnynt gan droseddau casineb, i gofio’r rhai hynny rydym wedi’u colli a chefnogi’r rhai hynny y mae angen cymorth parhaus arnynt.

Beth yw trosedd casineb?

Trosedd a ysgogir gan elyniaeth neu ragfarn yw trosedd casineb yn seiliedig ar anabledd, hil neu ethnigrwydd, crefydd neu gred, tueddfryd rhywiol a hunaniaeth trawsryweddol person.

Dyma rai enghreifftiau o droseddau casineb: ymosodiad, difrod troseddol, aflonyddwch, ymosodiad rhywiol, lladrad, twyll a phost casineb sy’n achosi aflonyddwch a thrallod.

Nid yw Prifysgol Abertawe yn derbyn unrhyw fath o wahaniaethu yn erbyn staff, myfyrwyr ac ymwelwyr. Dylai unigolyn sy’n profi neu’n gweld trosedd casineb roi gwybod amdani.

I ddysgu mwy am Droseddau Casineb

Eleni, mae’r Brifysgol wedi cofrestru ar gyfer  Siarter Cymorth Dioddefwyr Troseddau Casineb. Mae’r Tîm Troseddau Casineb yn Cymorth i Ddioddefwyr hefyd yn falch o’ch gwahodd i’w digwyddiad allweddol eleni, ‘Y Ffenomenon Casineb Ar-lein – Taflu goleuni ar gasineb ar-lein yng Nghymru’:

Sut i roi gwybod am drosedd casineb

  • Polisi Urddas yn y Gweithle

Mae Polisi Urddas yn y Gweithle ac wrth Astudio Prifysgol Abertawe’n berthnasol i fyfyrwyr a staff. Mae’r polisi’n hyrwyddo urddas pob myfyriwr ac aelod o staff y Brifysgol drwy gael gwared ar bob math o ymddygiad tramgwyddus a chreu amgylchedd gweithio a dysgu heb aflonyddu a thrais

Mae Canolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr yn ganolfan lle gallwch roi gwybod am droseddau casineb. Gallwch siarad â rhywun yng Nghanolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr neu gallwch lenwi’r ffurflen ganlynol.

  • Ymgynghorwyr Aflonyddu – mae gennym nifer o Ymgynghorwyr Aflonyddu hyfforddedig ar y campws. Os yw unigolyn yn teimlo ei fod yn dioddef o ffurf ar aflonyddu neu fwlio, dylai gysylltu ag un o’r ymgynghorwyr ar restr Ymgynghorwyr Aflonyddu y rhwydwaith.
  • I roi gwybod am aflonyddu/bwlio, cwblhewch y ffurflen hon Ffurflen Rhoi Gwybod am Aflonyddu a bydd aelod o’r tîm Cydraddoldeb yn ymateb.

Llesiant@BywydCampws – Gallwch drefnu i ddod i siarad ag un o Swyddogion Bywyd Myfyrwyr a all eich cefnogi a rhoi cyngor ac arweiniad ar sut i fynd i’r afael â throseddau casineb. Gallwch hefyd roi gwybod am drosedd casineb fel a ganlyn:

Llun Hydref 11th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University