Deloitte logoCyfle i weithio ar Ymgynghori ar Reoli, Ymgynghori ar Risg neu Ymgynghori Ariannol.

Cyfle unwaith mewn bywyd: Gweithio i un o gyflogwyr gorau’r byd. 

Erioed wedi eisiau gweithio dramor? Yn barod i roi hwb i dy yrfa? Bydd y cyfle gwaith rhyngwladol hwn gyda Deloitte y Swistir yn lansio dy yrfa ar gyfer dyfodol disglair! Gelli di ddisgwyl gweithio mewn amgylchedd dynamig a chyffrous a fydd yn caniatáu i ti gael profiad gwaith gydag un o gyflogwyr mwyaf deniadol y byd.

Ymuna â rhwydwaith sy’n tyfu o gyn-fyfyrwyr Abertawe sy’n gweithio i Deloitte y Swistir am flwyddyn o gyfleoedd datblygu a phrosiectau effeithiol gyda chleientiaid byd-eang. Ar ôl cwblhau hyfforddeiaeth  lwyddiannus, rydym yn gobeithio cynnig cytundeb amser llawn, fel rydym wedi’i wneud gyda llawer o gyn-hyfforddeion!

Eisiau rhagor o wybodaeth? Darllena ragor isod neu gwylia’r fideo yma.

D.S: Mae’r rhaglen hon wedi ehangu’n ddiweddar o Brifysgol Caerdydd i Brifysgol Abertawe hefyd!

Meysydd gwaith:

 • Ymgynghori – Technoleg, Strategaeth a Gweithrediadau a Chyfalaf Dynol, Deallusrwydd Artiffisial a Data, Cadwyn Gyflenwi a mwy…
 • Ymgynghori Ariannol
 • Ymgynghori ar Risg

Gwybodaeth Allweddol:

 • Cyfle hyfforddeiaeth 1 flwyddyn (Medi 2022 – Awst 2023)
 • Cyflog cystadleuol
 • Caiff ymgeiswyr llwyddiannus eu cefnogi gan Brifysgol Abertawe, Deloitte y Swistir a rhwydwaith cyn-fyfyrwyr Hyfforddeion Deloitte sy’n gweithio yno ar hyn o bryd
 • Croesewir ceisiadau gan holl fyfyrwyr Prifysgol Abertawe a bydd modd dilyn yr hyfforddeiaeth yn ystod neu yn syth ar ôl dy astudiaethau (Cenedligrwydd y DU/yr UE/EFTA yn unig oherwydd Cyfraith Fewnfudo’r Swistir)

Camau nesaf:

 • Cer i’r Sesiwn gyda’r Cyflogwr (manylion isod)
 • Ar ôl y Sesiwn gyda’r Cyflogwr, cyflwyna gais gyda dy CV a llythyr eglurhaol (caiff y manylion ynghylch cyflwyno cais eu cadarnhau yn ystod y Sesiwn gyda’r Cyflogwr)

Os hoffet ti gael cyngor neu arweiniad wrth gyflwyno cais, mae pob croeso i ti gysylltu ag arweinydd ymchwil dy ysgol. Os hoffet ti wybod mwy am Deloitte y Swistir, cer i Gyrfaoedd Deloitte.

Ymuna â’r Sesiwn gyda’r Cyflogwr lle byddi di’n cael yr atebion i dy holl gwestiynau pwysig 

Dyddiad: 14.10.21
Amser: 17:30 – 19:00

Ymuna â’r alwad Zoom i ganfod mwy am:

 • Deloitte y Swistir
 • Y llinellau gwasanaeth gwahanol y gallet ti ymuno â nhw
 • Bywyd o ddydd i ddydd fel Hyfforddai yn Deloitte
 • Byw yn y Swistir
 • Sut i lwyddo yn y broses cyflwyno cais
 • Profiadau Hyfforddeion Blaenorol

Bydd cynrychiolwyr o Ymgynghori, Ymgynghori Ariannol ac Ymgynghori ar Risg yn rhoi trosolwg o’r rhaglen ac yn cynnig cymorth ac awgrymiadau wrth gyflwyno cais. Hefyd byddi di’n cael cyfle i ofyn cwestiynau iddynt ynghyd â’r cyfle i siarad â chyn-hyfforddeion.

CLICIA YMA I GOFRESTRU

Rydym ni ar Facebook, Instagram, LinkedIn a Twitter

Ysgrifennwyd y cyhoeddiad hwn gan ddefnyddio gwybodaeth gyffredinol felly rydym yn argymell dy fod yn cael cyngor proffesiynol cyn gweithredu neu beidio â gweithredu ar gynnwys y cyhoeddiad hwn. Nid yw Deloitte AG yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled a achosir i unrhyw unigolyn o ganlyniad i weithredu neu beidio â gweithredu o ganlyniad i unrhyw ddeunydd a geir yn y cyhoeddiad hwn.

Mae Deloitte AF yn aelod cyswllt o Deloitte NSE LLP, cwmni sy’n aelod o Deloitte Touche Tohmatsu Limited, cwmni preifat cyfyngedig drwy warant yn y DU (“DTTL”).  Mae DTTL a phob un o’i aelod-gwmnïau’n endidau annibynnol ac ar wahân o safbwynt cyfreithiol. Nid yw DTTL a Deloitte NSE LLP yn darparu gwasanaethau i gleientiaid. Ragor o wybodaeth am ein rhwydwaith byd-eang o aelod-gwmnïau.

Cwmni archwilio yw Deloitte AG ac mae’n cael ei gydnabod a’i oruchwylio gan yr Awdurdod Goruchwylio Archwilio Ffederal (FAOA) ac Awdurdod Goruchwylio Marchnad Ariannol y Swistir (FINMA).

© 2021 Deloitte AG. Cedwir pob hawl.

Mawrth Hydref 12th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University