Ar hyn o bryd, rydym yn edrych ar ein darpariaeth academaidd ar gyfer y cyfnod ar ôl y Nadolig ac yn bwriadu cyflwyno’r egwyddorion canlynol ym mis Ionawr os bydd canllawiau Llywodraeth Cymru yn caniatáu hynny.

  • Byddwn yn parhau i sicrhau bod ein campysau’n ddiogel i’n myfyrwyr a’n staff, gan gynnal rheoliadau yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru fel y bo’n briodol. Bydd mesurau fel gorchuddion wyneb, profion llif unffordd ac awyru priodol yn parhau.
  • Bydd addysgu yn ystod Bloc Addysgu 2 yn cael ei gyflwyno gyda mwy o le mewn ystafelloedd ac yn dilyn amserlen sy’n agosach at ein model cyn Covid. Bydd mwy o addysgu wyneb yn wyneb a mwy o gyfleoedd i ymgysylltu â myfyrwyr eraill mewn amgylcheddau academaidd.
  • Cynhelir gwaith ymchwil mewn ffordd sy’n agosach at ein model cyn Covid, gan ail-greu’r ffyrdd o ryngweithio rhwng myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig, goruchwylwyr, rhanddeiliaid a’r gymuned Ymchwil Ôl-raddedig ac ymchwil ehangach.
  • Rydym wedi dysgu gwersi cadarnhaol o’r pandemig ac wedi gwrando ar adborth staff a myfyrwyr, felly byddwn yn gwella hyblygrwydd o ran cyflwyno addysgu, cadw meysydd arfer gorau megis recordio darlithoedd a rhoi rhagor o sylw i iechyd meddwl.
  • Bydd anghenion myfyrwyr rhyngwladol nad ydynt yn gallu dod i Abertawe o ganlyniad i gyfyngiadau teithio, ynghyd â myfyrwyr sy’n hunanynysu ac yn glinigol fregus na allant ddod, yn parhau i gael eu diwallu drwy lefel briodol o ddarpariaeth a goruchwyliaeth ymchwil ar-lein.  Bydd MyUniSupport yn parhau ar waith fel pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer materion Covid a chefnogi myfyrwyr â phryderon cysylltiedig.

Byddwn yn parhau i ddarparu’r newyddion diweddaraf drwy e-bost a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol wrth i’r gwaith cynllunio barhau ar gyfer Bloc Addysgu 2 a byddwn yn rhoi gwybod am unrhyw newidiadau i arweiniad y Llywodraeth neu ddarpariaeth Prifysgol Abertawe. Mae ein Cwestiynau Cyffredin Myfyrwyr diweddaraf ar gael ar dudalennau gwe MyUni.

Iau Hydref 21st, 2021

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University