Two students using quiet study spaces - they are both wearing masksRydym yn ddiolchgar iawn i’n myfyrwyr am gynnal lefelau uchel o gydymffurfiaeth drwy gydol y pandemig ac rydym yn falch o allu dychwelyd i brofiad Prifysgol ar y campws.

Rydym yn gofyn i chi barhau i wneud y peth cywir a sicrhau eich bod yn cydymffurfio â mesurau diogelwch sydd ar waith ar y campws ac mewn mannau eraill, er mwyn diogelu ein teuluoedd, ein ffrindiau a’r gymuned a pharhau i allu darparu gweithgareddau ar y campws.  Mae’r mesurau sydd ar waith i ddiogelu ein myfyrwyr ar gael yma. Darllenwch yr wybodaeth isod o ran rhai o ganllawiau’r Brifysgol a rheoliadau Llywodraeth Cymru.

Cofiwch ddiweddaru eich Dull Astudio

Er mwyn i ni allu eich cefnogi’n academaidd ac o ran eich lles, gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru eich dull astudio ar eich proffil ar y fewnrwyd, sydd o dan Manylion Personol yn y tab Statws Presenoldeb, yn ogystal â’ch cyfeiriad yn ystod y tymor.

Rydym yn gofyn i fyfyrwyr newid hyn pan fyddant yn ymgymryd â’u hastudiaethau ar y campws, at ddibenion monitro presenoldeb, neu os bydd angen iddynt ddewis cyfnod byr o astudio ar-lein oherwydd eu bod dan gwarantin neu’n hunanynysu oherwydd Covid.

Os ydych yn astudio ar-lein dros dro, rhowch wybod i dîm MyUniSupport am eich amgylchiadau. Am ragor o wybodaeth am weithdrefnau monitro presenoldeb, ewch i dudalennau Monitro Presenoldeb MyUni.

Profion Llif Unffordd

Fe’ch anogir i gael eich profi (dau brawf gyda bwlch o dridiau rhyngddynt, yn ddelfrydol) cyn teithio adref o Brifysgol Abertawe er mwyn osgoi trosglwyddo’r feirws os ydych yn asymptomatig.

Os byddwch yn dewis teithio adref ar gyfer y Nadolig, byddem yn eich annog i gyflawni eich gweithgaredd olaf ar gampws a chael dau brawf asymptomatig negatif cyn gwneud hynny. Gallwch godi pecynnau profi ar y ddau gampws.

Rhowch wybod i MyUniSupport os oes rhaid i chi Hunanynysu

Rhowch wybod i MyUniSupport os oes gennych symptomau neu os ydych chi wedi cael canlyniad prawf positif am Covid-19; os ydych yn ynysu fel cyswllt; neu os ydych chi dan gwarantin wrth gyrraedd y DU. Bydd y tîm yn rhoi manylion i chi am y cymorth sydd ar gael yn ystod eich cyfnodau’n ynysu.

Brechiad Covid-19

O ganlyniad i’r rhaglen frechu yng Nghymru, mae dros 80% o oedolion wedi cael eu brechu o leiaf unwaith. Os hoffech gael gwybodaeth am gael eich brechu yn erbyn Covid-19, dilynwch Wybodaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer myfyrwyr Addysg Uwch.

Pàs Covid y GIG

Os ydych am fynd i ddigwyddiadau mawr neu glybiau nos yng Nghymru, rhaid i chi bellach ddangos eich Pàs Covid y GIG sy’n profi eich bod naill ai wedi’ch brechu’n llawn neu wedi cael canlyniad prawf negatif. Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol ac ni allwch ddangos prawf o’ch brechu, gallwch ddangos tystiolaeth o brawf Llif Unffordd negatif a wnaed 48 awr cyn mynd i’r mannau hyn. Bydd angen cofnodi hyn ar ap neu wefan y GIG.

Myfyrwyr sy’n Glinigol Fregus

Mae MyUniSupport wedi cysylltu â myfyrwyr sydd wedi datgan drwy’r dull presenoldeb eu bod yn hynod glinigol fregus. Os hoffech siarad ag aelod o’r tîm am hyn, e-bostiwch myunisupport@abertawe.ac.uk.

Os oes angen rhagor o wybodaeth, cymorth neu arweiniad arnoch ar unrhyw fater a nodwyd uchod neu faterion sy’n ymwneud â Covid, cysylltwch â’n tîm cyfeillgar a gwybodus iawn yn myunisupport@abertawe.ac.uk.

Gwener Tachwedd 19th, 2021

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University