Hoffem ddymuno gwyliau Nadolig diogel a hapus i chi i gyd a rhoi gwybodaeth bwysig i chi am gyfnod y gwyliau a dychwelyd ym mis Ionawr.

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu myfyrwyr yn ôl ym mis Ionawr am ragor o gyfleoedd i ymgysylltu’n bersonol.

Oherwydd amrywiolyn newydd Covid, byddem yn eich annog i wirio eich negeseuon e-bost myfyriwr yn rheolaidd a Gwefan Llywodraeth Cymru i fod yn ymwybodol o newidiadau. 

Cyngor newydd i gadw Cymru’n ddiogel y Nadolig hwn

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r cyngor canlynol ar aros yn ddiogel dros gyfnod yr ŵyl:

Dychwelyd ym mis Ionawr

Cyn i chi ddychwelyd i’ch llety myfyriwr a/neu ddefnyddio cyfleusterau’r campws, dylai myfyrwyr ac ymchwilwyr gynnal Profion Llif Unffordd ddwywaith (3 neu 4 diwrnod ar wahân) yn yr wythnos cyn dychwelyd i Brifysgol Abertawe.

Os byddwch yn cael prawf cyn teithio ac yn cael prawf mor fuan ar ôl cyrraedd â phosibl, bydd hyn yn lleihau’n sylweddol y risg y byddwch yn lledaenu’r feirws.

Cofiwch fod rhaid i chi roi gwybod i MyUniSupport os bydd symptomau gennych neu os ydych chi wedi cael prawf positif am Covid-19; neu os ydych chi’n hunanynysu neu dan gwarantin. 

Os ydych yn teithio i’r DU o wlad arall, efallai bydd rhaid i chi fod dan gwarantin am 10 niwrnod. Mae manylion cwarantin a chymorth y Brifysgol i fyfyrwyr mae hyn yn effeithio arnynt yma.

Dysgu ac Addysgu

Bydd amserlenni semester dau ar gael yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 10 Ionawr. Ar hyn o bryd mae’r amserlenni dros dro’n dal i gael eu llunio a gallant newid, felly peidiwch â gwneud cynlluniau yn seiliedig ar y rhain nes iddynt gael eu cadarnhau.

Ymchwil

Cynhelir gwaith ymchwil mewn ffordd sy’n agosach at ein model cyn Covid, gan ail-greu’r ffyrdd o ryngweithio rhwng myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig, goruchwylwyr, rhanddeiliaid a’r gymuned Ymchwil Ôl-raddedig ac ymchwil ehangach.

Amserau Agor a Gwasanaethau dros y Nadolig

Ar gyfer amserau agor a chymorth sydd ar gael dros y gwyliau, gan gynnwys arlwyo, teithio a threfniadau lles, gweler yma.

Cymerwch ofal a gobeithiwn y cewch gyfle i ymlacio dros y gwyliau.

Mawrth Rhagfyr 21st, 2021

Posted In: Negeseuon, Llesiant

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University