Blwyddyn Newydd Dda i’n holl fyfyrwyr; gobeithiwn eich bod chi wedi cael seibiant dros y Nadolig.

Byddwch yn gwybod bod y sefyllfa o ran Covid-19 yn dal i fod yn ddifrifol a bod disgwyl i nifer yr achosion barhau i gynyddu yn dilyn cyfnod y Nadolig a’r flwyddyn newydd. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno nifer o gyfyngiadau newydd er mwyn helpu i atal y feirws rhag lledaenu, ac mae’r arweiniad diweddaraf ar gael yma.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau nad oes rhwystr i fyfyrwyr rhyngwladol ddod i astudio yng Nghymru y tu hwnt i’r gofynion profi a theithio felly rydym yn edrych ymlaen at groesawu myfyrwyr y DU a myfyrwyr rhyngwladol i Brifysgol Abertawe ar ôl gwyliau’r Nadolig.

Gweler isod grynodeb o wybodaeth bwysig a newidiadau a fydd yn effeithio ar ein myfyrwyr.

 

Dysgu ac Addysgu

Bydd yr holl asesiadau’n parhau fel a drefnwyd o’r wythnos hon a bydd yr addysgu’n dechrau ddydd Llun 24 Ionawr (neu’n gynharach yn achos rhai rhaglenni) fel a ganiateir gan y rheoliadau presennol. Bydd amserlenni semester dau ar gael yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 10 Ionawr. Rydym yn parhau i fonitro’r sefyllfa yn ofalus a byddwn yn eich hysbysu chi os bydd canllawiau Llywodraeth Cymru yn gofyn i ni wneud newidiadau i’r fformat presennol.

 

Myfyrwyr sy’n Ymchwilwyr

Efallai bydd angen i fyfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig fod ar y campws i weithio’n fwyaf effeithiol, ond gofynnwn i chi lynu wrth ganllawiau iechyd a diogelwch sydd ar waith, gan gynnwys unrhyw gyfyngiadau o ran y niferoedd a ganiateir mewn labordai a swyddfeydd.

 

Asesu ac Arholiadau ar y Campws

Cynhelir arholiadau ar y campws y mis Ionawr hwn.

Iechyd a diogelwch myfyrwyr yw ein prif flaenoriaeth bob amser. Cynhaliwyd asesiadau risg yn yr holl ardaloedd arholiadau, ac mae rheoliadau Covid-19, gan gynnwys cadw pellter cymdeithasol, lleihau nifer y bobl mewn lleoliadau a systemau un ffordd, ar waith.

I gadw eich hun a phobl eraill yn ddiogel, mae’n rhaid i chi wisgo mwgwd yn ystod eich arholiad, oni bai eich bod wedi’ch eithrio.Ni chaniateir i fyfyrwyr nad ydynt yn cydymffurfio â’r gofyniad hwn gael mynediad.

 

Amgylchiadau Esgusodol

Os ydych chi’n profi anawsterau sy’n effeithio ar eich gallu i gyflwyno aseiniad neu sefyll arholiad, mae Proses Amgylchiadau Esgusodol y Brifysgol yma i’ch cefnogi.

Os ydych chi’n cael anawsterau yn bodloni unrhyw derfynau amser neu’n paratoi am aseiniadau neu’n eu cwblhau oherwydd amgylchiadau esgusodol, cysylltwch â’ch Cyfadran/Ysgol i ofyn am ffurflen gais Amgylchiadau Esgusodol y Gyfadran/Ysgol.

 

Hunan-ynysu a Dod i’r Campws

Anogwn fyfyrwyr sy’n dod i’r campws yn gryf i gymryd prawf llif unffordd bob dydd. Mae’r rhain ar gael ar y campws yn ogystal â thrwy fferyllfeydd a mannau casglu lleol eraill. Mae gwybodaeth am gael gafael ar brofion llif unffordd cyflym ar gael yma.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi newid y rheolau ynghylch hunanynysu. Erbyn hyn, bydd yn rhaid i oedolion sydd wedi cael eu brechu’n llawn ynysu am saith niwrnod llawn yn unig yn dilyn prawf PCR positif, ar yr amod eu bod yn cael canlyniad negatif ar ddiwedd y cyfnod hwn. Bydd y cyfnod hunanynysu ar gyfer oedolion sydd heb gael eu brechu neu sydd wedi cael eu brechu’n rhannol yn dal i fod yn 10 niwrnod. Rydym yn annog yr holl staff a myfyrwyr i gael eu brechu pan gynigir y cyfle iddynt, fel y ffordd orau o ddiogelu eich hun a phobl eraill yn erbyn Covid-19.

Er mwyn lleihau ymhellach y risg o drosglwyddo COVID-19 i eraill, ar ôl gorffen y cyfnod hunanynysu o 7 diwrnod llawn, dylech:

  • beidio ag ymweld â phobl sy’n agored i niwed megis y sawl sydd mewn cartrefi gofal neu ysbytai a rhowch wybod am eich sefyllfa os yw’n gwbl hanfodol ichi ymweld â’r lleoliadau hyn
  • ceisio lleihau’r cyswllt ag eraill ac osgoi mannau torfol, yn enwedig o dan do
  • gweithio gartref os nad ydych eisoes yn gwneud hynny
  • cymryd gofal ychwanegol wrth olchi dwylo a gwisgo gorchuddion wyneb

Dylech ddilyn y cyngor hwn hyd at 10 diwrnod llawn er pan ddechreuodd eich cyfnod o hunanynsu.

 

Adrodd am Covid-19

Yn unol â rheoliadau’r Brifysgol, mae’n rhaid i chi e-bostio MyUniSupport@abertawe.ac.uk os ydych chi’n cael canlyniad positif i brawf Covid-19.

Mae eich iechyd a’ch lles yn flaenoriaeth ac rydym yn eich atgoffa bod parhau i adrodd am achosion yn rhan hanfodol o’n hymdrechion i’ch cadw chi i gyd yn ddiogel ac i roi cymorth i bobl yn ôl yr angen.

Byddwn yn eich hysbysu chi gymaint â phosib dros yr ychydig wythnosau nesaf a hoffwn ddiolch i chi am barhau i gydymffurfio ac ymdrechu i gadw eich hunain a phobl eraill yn ddiogel. I’r myfyrwyr hynny sy’n ymgymryd ag asesiadau, dymunwn bob lwc i chi.

Gwener Ionawr 7th, 2022

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University