Ar hyn o bryd, mae llawer o’n myfyrwyr yn ymgymryd ag asesiadau, ac mae nifer cyfyngedig yn sefyll arholiadau ysgrifenedig sydd heb eu gweld yn bersonol mewn lleoliadau arholiad. Mae asesiadau a gynhelir yn bersonol wedi cael eu hasesu fel gofyniad addysgegol gan Ysgolion. Mae’r Brifysgol yn ymrwymedig i barhau â’r arholiadau hyn yn ystod wythnos olaf y cyfnod asesu presennol ac ar y cam hwy hwn ni allwn newid natur yr asesiadau hyn.

Hoffem gadarnhau polisi gohirio’r Brifysgol ar gyfer unrhyw fyfyrwyr nad ydynt yn gallu mynychu arholiadau neu gymryd rhan ar-lein:

Gohirio Asesu

  • Gall myfyrwyr ag amgylchiadau cymwys gyflwyno cais i ohirio unrhyw rai o’r arholiadau terfynol ar gyfer Semester 1 Ionawr 2022. Os caiff hwn ei gymeradwyo, mae’n rhoi opsiwn i fyfyrwyr i ohirio un neu fwy o’u harholiadau terfynol a sefyll yr asesiad sydd wedi’i ohirio yn ystod cyfnod asesu yn y dyfodol.
  • Bydd myfyrwyr nad ydynt yn eu blwyddyn olaf sy’n cael caniatâd i ohirio yn sefyll yr arholiadau a ohiriwyd yng nghyfnod Arholiadau Atodol mis Awst 2022.
  • Gall myfyrwyr sydd yn eu blwyddyn olaf, sy’n cael cymeradwyaeth, ddewis naill ai sefyll arholiadau a ohiriwyd yn ystod cyfnod arholiadau mis Mai/Mehefin neu gyfnod arholiadau mis Awst 2022.

Rydym wedi adolygu’r polisi hwn ac ymgynghori arno mewn ymateb i adborth gan fyfyrwyr, gydag Undeb y Myfyrwyr a chydweithwyr yn y Cyfadrannau. Ar ôl llawer o drafod, ac i gydnabod canlyniadau sydd er budd gorau ein myfyrwyr, mae’r Brifysgol wedi penderfynu parhau â’i threfniadau presennol ar gyfer gohirio fel a nodwyd uchod.

Teimlwyd os byddem yn symud yr holl ohiriadau ar gyfer pob lefel astudio i gyfnod asesu mis Mai, fel y gofynnwyd amdano, byddai’r baich asesu ychwanegol a’r heriau y byddai hyn yn eu cyflwyno i fyfyrwyr o ran paratoi a’u bodloni, ddim er lles ein myfyrwyr.

Os ydych yn gofidio am effaith y gohiriadau ar eich astudiaethau, fe’ch cynghorir i gysylltu â’ch Ysgol i ddechrau. Mae Polisi Amgylchiadau Esgusodol y Brifysgol gan gynnwys gohiriadau, ar gael yma i fod o gymorth ac i’ch cynghori.

Gwener Ionawr 14th, 2022

Posted In: Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University