Students smiling and walking Diolch yn fawr i chi am barhau i ddilyn y rheolau ac am helpu i gadw Cymru’n ddiogel! Mae eich ymdrechion yn gwneud gwahaniaeth go iawn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu ei chynlluniau i symud Cymru i Lefel Rhybudd 0.

Beth yw ystyr lefel rhybudd 0?

O yfory (21 Ionawr), bydd Cymru’n symud i Lefel Rhybudd 0 ar gyfer pob gweithgaredd awyr agored. Mae hyn yn golygu na fydd cyfyngiad ar nifer y bobl sy’n gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored:

  • Bydd torfeydd yn gallu dychwelyd i ddigwyddiadau chwaraeon awyr agored.
  • Byddai lletygarwch awyr agored yn gallu gweithredu heb fesurau rhesymol ychwanegol.
  • Bydd angen dangos y Pàs Covid i gael mynediad i ddigwyddiadau awyr agored mwy.

Os bydd nifer yr achosion newydd yn parhau i ostwng, o ddydd Gwener 28 Ionawr, bydd Cymru’n symud i Lefel Rhybudd 0 ar gyfer pob gweithgaredd dan do:

  • Bydd clybiau nos yn gallu ailagor.
  • Bydd angen dangos y Pàs Covid i gael mynediad i glybiau nos, digwyddiadau, sinemâu, neuaddau cyngerdd a theatrau.
  • Ni fydd angen y rheol 6, gwasanaeth wrth y bwrdd na phellter corfforol o 2 fetr mewn lletygarwch mwyach.

Bydd cyfyngiadau Covid yn cael eu hadolygu’n rheolaidd o hyd, a byddwn yn rhoi gwybod i chi am newidiadau pwysig drwy Gylchlythyr y Myfyrwyr/e-bost at fyfyrwyr.

Cadw’n Ddiogel a Dod o hyd i Gymorth

Eich diogelwch chi yw ein blaenoriaeth bennaf a bydd hynny’n parhau. Gofynnwn i chi barhau i wneud y peth iawn a dilyn holl gyngor Llywodraeth Cymru a chyngor y Brifysgol am Covid-19 i sicrhau eich diogelwch chi a diogelwch eraill.

Cofiwch fod Tîm MyUniSupport yma i’ch helpu. Os ydych yn hunanynysu, yn hunanwarchod, neu wedi cael prawf positif am COVID, cysylltwch â ni i gael cymorth. Gallwch gysylltu â’r tîm drwy e-bost: myunisupport@abertawe.ac.uk

Iau Ionawr 20th, 2022

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University