Mae amserlenni bellach wedi cael eu cyhoeddi ar gyfer bloc addysgu dau a gallwn gadarnhau y bydd yr addysgu’n dechrau yn unol â’r cynlluniau. Yn unol â’r hyn a gyhoeddwyd y tymor diwethaf, bydd mwy o addysgu wyneb yn wyneb a mwy o gyfleoedd i ymgysylltu â myfyrwyr eraill mewn amgylcheddau academaidd.

Disgwylir i bob myfyriwr ddychwelyd i’r campws ym mis Ionawr i gymryd rhan mewn gweithgareddau addysgu ac ymchwil wyneb yn wyneb, ond cafwyd eithriad bach, lle mae eu rhaglenni’n caniatáu hynny, ar gyfer ein myfyrwyr rhyngwladol nad oes modd iddynt deithio i Abertawe. Cynghorir myfyrwyr rhyngwladol nad oes modd iddynt deithio i Abertawe i gyrraedd cyn gynted ag y bo’n bosib ac erbyn 6 Ebrill fan bellaf.

Mae Llywodraeth Cymru’n credu bod addysg yn flaenoriaeth ac yn disgwyl i leoliadau addysg weithredu addysg wyneb yn wyneb, a darparu mynediad ati, gan roi asesiadau risg a mesurau lliniaru priodol ar waith. Felly, rydym wedi cynyddu addysgu wyneb yn wyneb, gan sicrhau bod canllawiau iechyd a diogelwch ar waith i ddiogelu ein myfyrwyr a’n staff.

Mae’r mesurau hyn yn cynnwys:

  • Gorchuddion wyneb gorfodol – dylai pob myfyriwr ac aelod staff wisgo gorchuddion wyneb dan do ac mewn amgylcheddau dysgu ac addysgu, oni bai eu bod wedi’u heithrio. Ceir rhagor o wybodaeth yn ein dogfen sy’n cynnwys arweiniad llawn ynghylch gorchuddion wyneb. Os oes gan fyfyriwr neu aelod staff gyflwr meddygol neu anabledd ac os yw wedi’i eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb neu fasg, gall ddewis gwisgo laniard blodau’r haul, cario cerdyn eithrio neu awrlwytho prawf digidol o eithrioar ffôn symudol.
  • Ni ddylai unrhyw fyfyriwr fod dan anfantais o ganlyniad i ofynion ynysu. Mae dulliau ar waith i alluogi myfyrwyr i gael mynediad at ddysgu o bell neu i wneud trefniadau amgen.

Dylai myfyrwyr sy’n agored i niwed yn glinigol e-bostio myunisupport@abertawe.ac.uki siarad ag aelod tîm a fydd yn gallu eich cefnogi ynghylch unrhyw bryderon.

  • Rhoddwyd mesurau awyru ychwanegol ar waith y tymor diwethaf yn unol ag arweiniad Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi 217 o ddyfeisiau monitro CO2 i’r Brifysgol a fydd yn nodi pan na fydd digon o lif aer nac awyru, ac os bydd angen cymryd camau unioni. Nid ydynt yn mesur ymlediad COVID.

Blaenoriaethwyd ardaloedd a bydd lleoliadau ar gael.

  • Anogir myfyrwyr a staff yn gryf i ymgymryd â phrawf llif unffordd cyn dod i’r campws. Ar hyn o bryd, mae digonedd o pecynnau profi argael ar y campws i fyfyrwyr eu casglu am ddim.
  • Mae’r Brifysgol yn cynghori myfyrwyr a staff yn gryf i gael eu brechu fel y ffordd orau o’u diogelu rhag Covid-19. Mae hyn yn seiliedig ar gyngor gwyddonol arbenigol a’r arweiniad a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a llywodraethau Cymru a’r DU.

Mae ein llyfrgelloedd ar agor ar hyn o bryd gyda mesurau iechyd a diogelwch ar waith ac maent yn cael eu hasesu’n barhaus fel y gallwn gynnig y gwasanaeth gorau posib i fyfyrwyr yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Ar wahân i adeiladau’r llyfrgell, mae sawl lle ar gampysau’r Bae a Pharc Singleton y gallwch chi eu defnyddio at ddibenion astudio anffurfiol.

Yn unol â rheoliadau’r Brifysgol, rhaid i chi roi gwybod i MyUniSupport@abertawe.ac.ukos byddwch yn cael prawf positif am Covid-19. Os oes gennych unrhyw bryderon, gallwch hefyd gysylltu â thîm MyUniSupport i gael rhagor o wybodaeth.

Iau Ionawr 20th, 2022

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Amrywiol

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University