A student sitting on the bus. She is wearing headphones and looking out the windowBlwyddyn Newydd Dda a chroeso cynnes i fyfyrwyr newydd sy’n ymuno â Phrifysgol Abertawe.

I ddechrau’r flwyddyn newydd, roeddem am rannu cyngor a gwybodaeth ddefnyddiol am deithio â chi.

Teithio ar y Bws

Mae’r gwasanaethau bysus 24 awr yn ôl!

Mae amserlenni a mwy o wybodaeth ar gael yma.

Mae gwybodaeth am docynnau bws ar gael ar ein tudalennau teithio yma. (more…)

Gwener Ionawr 7th, 2022

Posted In: Newyddion Campws, Amrywiol, Travel

Leave a Comment

Blwyddyn Newydd Dda i’n holl fyfyrwyr; gobeithiwn eich bod chi wedi cael seibiant dros y Nadolig.

Byddwch yn gwybod bod y sefyllfa o ran Covid-19 yn dal i fod yn ddifrifol a bod disgwyl i nifer yr achosion barhau i gynyddu yn dilyn cyfnod y Nadolig a’r flwyddyn newydd. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno nifer o gyfyngiadau newydd er mwyn helpu i atal y feirws rhag lledaenu, ac mae’r arweiniad diweddaraf ar gael yma.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau nad oes rhwystr i fyfyrwyr rhyngwladol ddod i astudio yng Nghymru y tu hwnt i’r gofynion profi a theithio felly rydym yn edrych ymlaen at groesawu myfyrwyr y DU a myfyrwyr rhyngwladol i Brifysgol Abertawe ar ôl gwyliau’r Nadolig.

Gweler isod grynodeb o wybodaeth bwysig a newidiadau a fydd yn effeithio ar ein myfyrwyr. (more…)

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Two students walking around wearing masksMae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi newidiadau i’r cyfyngiadau presennol ar Nghymru yn sgîl y coronafeirws.

O Ddydd San Steffan ymlaen, bydd y mesurau lefel rhybudd 2 yn cynnwys:

  • Gofyniad cyffredinol i gadw pellter cymdeithasol o 2m ym mhob lleoliad sydd ar agor i’r cyhoedd ac ym mhob gweithle, pan fo hynny’n rhesymol.
  • Bydd y rheol chwech o bobl mewn grym pan fydd pobl yn ymgynnull mewn lleoliadau a reoleiddir, megis lletygarwch, sinemâu a theatrau.
  • Bydd angen i bob lleoliad trwyddedig gymryd mesurau ychwanegol i ddiogelu cwsmeriaid a staff, gan gynnwys gwasanaeth gweini wrth y bwrdd a chasglu manylion cyswllt.
  • Bydd gorchuddion wyneb yn ofynnol mewn lleoliadau lletygarwch bob amser heblaw pan fo pobl yn eistedd.
  • Ni fydd digwyddiadau mawr yn cael eu caniatáu o dan do nac yn yr awyr agored. Y nifer mwyaf o bobl a fydd yn cael ymgynnull mewn digwyddiad o dan do fydd 30 a 50 yn yr awyr agored.
  • Bydd yna eithriad ar gyfer chwaraeon tîm, gan ganiatáu hyd at 50 o wylwyr, ar ben y rhai sy’n cymryd rhan.

Gallwch ddarllen diweddariad llawn Llywodraeth Cymru yma.

Cymerwch ofal ac arhoswch yn ddiogel.

Mercher Rhagfyr 22nd, 2021

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Hoffem achub ar y cyfle hwn i ddymuno’n dda i chi a’ch teuluoedd dros gyfnod yr ŵyl a rhoi ychydig o wybodaeth i chi am oriau agor gwasanaethau’r Brifysgol a’r cymorth sydd ar gael dros wyliau’r Nadolig. (more…)

Iau Rhagfyr 9th, 2021

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Disgwylir i chi gymryd prawf COVID-19 cyn i chi adael Abertawe ar gyfer gwyliau’r Nadolig.

Welsh 'test before you travel' graphic. White writing and a blue background

Dylech wneud hyn drwy gymryd dau brawf llif unffordd (ac adrodd ar y canlyniadau) dri diwrnod ar wahân, cyn i chi fynd, fel rhan o’ch profion rheolaidd.  Dylech amseru eich profion fel eich bod yn cymryd eich ail brawf ar y diwrnod, neu’r diwrnod cyn, eich bod yn bwriadu gadael Abertawe fel y gallwch deithio cyn gynted â phosibl ar ôl eich ail brawf negyddol.

Gallwch gasglu pecynnau o brofion mewn gwahanol dderbynfeydd o amgylch y ddau gampws. Mae’r manylion llawn i’w gweld ar ein tudalen FAQ.

Sicrhewch fod gennych ddigon o becynnau prawf i’ch galluogi i gynnal profion cyn dychwelyd i Abertawe ar ôl gwyliau’r Nadolig.

Iau Rhagfyr 2nd, 2021

Posted In: Amrywiol

2 Comments

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University