Two students holding trays full of foodRydym ni angen i chi ein helpu i lywio’r cynigion bwyd a diod gwych a fydd yn dod i’r campws cyn hir…

 

Ni fydd yr arolwg hwn yn cymryd mwy na 10 munud i chi ei gwblhau a gallwch chi ennill un o ddau dab bar gwerth £50 (ar gyfer lluniaeth bwyd a diod)

 

Gallwch  gyrchu’r arolwg yma.

 

Mae’r arolwg yn cau ar dydd gwener 15 Hydref, felly, anfonwch eich ymateb chi’n gyflym.

 

Diolch am eich amser!

Mercher Hydref 13th, 2021

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Yn ôl gofynion y Brifysgol, os yw’r gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu wedi cysylltu â chi ac y nodwyd eich bod yn gysylltiad agos a’ch bod wedi eich eithrio rhag ynysu (yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru a’r gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu), rhaid i chi beidio â dod i un o’r campysau na chymryd rhan mewn gweithgaredd a drefnir gan y Brifysgol.

Rhaid i fyfyrwyr beidio â chymryd rhan yng ngweithgarwch y Brifysgol ar y campws neu oddi ar y campws, gan gynnwys dysgu ac addysgu, ymchwil, gweithgarwch cymdeithasol a digwyddiadau.

Mae hyn yn berthnasol pan fyddwch chi’n ymwybodol eich bod chi’n gyswllt agos h.y. rydych chi’n byw gyda rhywun sydd wedi derbyn canlyniad prawf positif, neu os yw timau Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn cysylltu â chi, naill ai dros y ffôn, drwy neges e-bost neu drwy neges destun. Nid yw’n berthnasol i’r hysbysiadau a ddarperir gan ap Covid y GIG. Os byddwch chi’n derbyn hysbysiad gan ap Covid y GIG, dilynwch ganllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch hunanynysu. Mae’r dolenni canlynol yn rhoi mwy o wybodaeth am olrhain cysylltiadau yng Nghymru Olrhain Cysylltiadau: eich cwestiynau | GOV.WALES 

Mae’n ofynnol i fyfyrwyr hysbysu myunisupport@abertawe.ac.uk pan fyddant yn cael eu hadnabod yn gyswllt agos.

Mawrth Hydref 12th, 2021

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Smiling students sitting at a tableHoffech chi gyfrannu at sicrhau a gwella ansawdd academaidd ar draws y Brifysgol, cyflwyno eich safbwynt a gwneud cyfraniad gwerthfawr ac effaith barhaus ar lywio profiad a chanlyniadau myfyrwyr? (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Welsh Talking Research Logo - two swans wearing Doctoral caps, talking over a drink of beer/cup of teaRydym wrth ein boddau’n cyhoeddi ein digwyddiad Siarad am Ymchwil cyntaf. Cyfle i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ar draws Abertawe i gwrdd, cymdeithasu a rhannu eu gwaith ymchwil.

Rydym yn dechrau gyda chyflwyniad ar Effaith Ymchwil gan Alaina Turner (Cyfadran y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol) a Michael Allan (Y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg). (more…)

Llun Hydref 11th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Bilingual Infographic explaining that students should vote in the Students Union Rep elections between 9th and 13th OctoberMae Cynrychiolwyr Pwnc yn chwarae rhan enfawr ym Mharth Addysg Undeb y Myfyrwyr, â’r nod o sicrhau bod myfyrwyr yn fodlon â’u haddysg a’u bod yn dweud eu dweud ar eu bywyd academaidd.

Cynrychiolwyr Pwnc yw’r llais dros fyfyrwyr ac yn rhoi cymorth iddynt ynghylch unrhyw faterion sy’n ymwneud â’u cwrs neu ysgol.

Mae’r holl ymgeiswyr wedi ysgrifennu maniffesto yn egluro eu hamcanion fel cynrychiolwyr. OS ydych chi’n cytuno a’r amcanion hyn ac am weld y newidiadau, defnyddiwch eich pleidlais.

Mae pleidleisio yn cymryd 5 munud ac yn gallu gwella eich amser yn y Brifysgol. Dyma’ch cyfle i ddweud eich dweud ar sut mae’r Brifysgol yn cael eu cynnal!

Pleidleisiwch nawr ar swansea-union.co.uk/elections

Sadwrn Hydref 9th, 2021

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University