PGR Award winner, Andrew PulsipherYm mis Mai, cynhaliwyd Gŵyl Ymchwil Ôl-raddedig gyntaf Prifysgol Abertawe. Fe’i cynhaliwyd dros bythefnos ac roedd yr ŵyl hybrid yn cynnwys popeth o baneli o arbenigwyr i ddigwyddiadau ymchwil gyda llu o ddigwyddiadau wedi’u harwain gan fyfyrwyr.

Trefnodd myfyrwyr ysgrifennu creadigol ddigwyddiad i rannu eu gwaith drwy ddarllen barddoniaeth, straeon byrion a dramâu, gan arddangos y ddawn gyffrous sy’n cael ei meithrin yng Nghyfadran y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol. A chynhaliwyd y gyfres ‘Talking Research’ boblogaidd, a sefydlwyd gan Sean Holm a John Hudson,  enillwyr y dyfarniad ‘Cyfraniad Rhagorol i’r Gymuned Ymchwil Ôl-raddedig’ ei digwyddiad cyntaf erioed ar Gampws y Bae. (more…)

Iau Mehefin 23rd, 2022

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Girl in a yellow jumper holding a pink piggy bankOs ydych chi’n profi unrhyw galedi ariannol ar hyn o bryd oherwydd amgylchiadau annisgwyl y tu allan i’ch rheolaeth, yna efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn rhywfaint o gymorth ariannol o’r cronfeydd caledi a gynigir gan Arian@BywydCampws. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn taliad dyfarniad ar ffurf grant nad oes angen ei ad-dalu – nid oes sicrwydd y bydd taliad dyfarniad yn cael ei wneud gan fod pob asesiad yn seiliedig ar dystiolaeth o galedi ariannol. Gall asesiadau gymryd hyd at 15 diwrnod gwaith i’w prosesu, mwy o bosibl os oes angen i ni ofyn am ragor o wybodaeth.

 

Sicrhewch eich bod yn cyflwyno’ch cais gyda’r holl wybodaeth ofynnol erbyn 01/07/22 os hoffech gael asesiad. Bydd y cronfeydd caledi yn cau ar y dyddiad hwn am y flwyddyn academaidd 21/22. Yna byddant yn ailagor ym mis Awst (dyddiad i’w gadarnhau) ar gyfer y flwyddyn academaidd 22/23.

 

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch yma. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â hardshipfunds@swansea.ac.uk.

Llun Mehefin 20th, 2022

Posted In: Amrywiol, Llesiant

Leave a Comment

School Rep applications artwork. A group of students with an orange banner and the Rep logo in Welsh.Mae’r amser hynny o’r flwyddyn wedi cyrraedd eto, ac mae’r cyfle i gyflwyno ceisiadau ar gyfer Cynrychiolwyr Myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2022-23 bellach yn swyddogol AR AGOR!

Cael mynediad i’r ffurflen gais.

Eleni, rydym yn recriwtio 2 Gynrychiolydd Ysgol Israddedig ac 1 Cynrychiolydd Ysgol Ôl-raddedig a Addysgir ym mhob un o’n 11 Ysgol, yn ogystal ag un i gynrychioli myfyrwyr yn Y Coleg.  Byddem yn dwlu i chi fod yn rhan o’r tîm!


Felly, beth yw Cynrychiolydd Ysgol?

Unigolyn a etholir sy’n gweithio’n agos gyda Chynrychiolwyr Pwnc i gynrychioli’r holl fyfyrwyr yn ei Ysgol yw Cynrychiolydd Ysgol. Bydd Swyddog Addysg Undeb y Myfyrwyr, Tîm Llais Myfyrwyr a staff allweddol y Brifysgol yn cefnogi’r cynrychiolwyr i wneud gwahaniaeth go iawn i brofiad Abertawe a sicrhau bod llais y myfyrwyr yn cael ei gynrychioli.

Mae Cynrychiolwyr Ysgol yn mynd i gyfarfodydd gyda staff yn eu Hysgol, Undeb y Myfyrwyr, ac maent hyd yn oed yn cyfrannu at bwyllgorau pwysig ar lefel y Brifysgol.

Mae Cynrychiolwyr Ysgol hefyd yn gweithio’n agos gydag Undeb y Myfyrwyr a’r Brifysgol i gefnogi ymgyrchoedd pwysig fel StudyAid ac Arolwg Mawr Abertawe.

Bydd yr ymgeiswyr delfrydol yn llawn brwdfrydedd, yn gweithio’n galed, yn ddibynadwy ac yn awyddus i wneud gwahaniaeth.

Mae disgrifiad swydd llawn o Gynrychiolydd Ysgol yn Llawlyfr Cynrychiolwyr.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth edrychwch ar Fanyleb Rôl Cynrychiolwyr yr Ysgol a Manyleb Person Cynrychiolwyr yr Ysgol. (more…)

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Laptop with earbuds and a cup of coffeeFel myfyriwr, mae gweithio gydag uniondeb academaidd yn golygu eich bod yn cwblhau eich gwaith mewn modd gonest, teg a thryloyw.  Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod yr holl ffynonellau rydych yn eu cynnwys yn eich gwaith wedi’u priodoli’n gywir, eich bod yn dilyn rheoliadau arholiad neu nad ydych chi’n gweithio gydag eraill i gwblhau aseiniad unigol.

Nod y gweithdy hwn yw eich helpu i ddeall disgwyliadau Prifysgol Abertawe o ran uniondeb academaidd. Bydd yn trafod mathau gwahanol o gamymddygiad academaidd megis llên-ladrad a chydgynllwynio a sut i’w hosgoi. Bydd hefyd yn darparu awgrymiadau defnyddiol ynghylch sut i aralleirio a defnyddio dyfyniadau uniongyrchol, sy’n sgiliau hanfodol ar gyfer sicrhau uniondeb academaidd yn eich gwaith ysgrifennu.

Pan?

Ddydd Mawrth 21 Mehefin 2022, 10:00-12:00

Cofrestrwch nawr.

Gwener Mehefin 17th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

View of Singleton Park CampusFel rhan o’n rhaglen o waith cynnal a chadw wedi’i gynllunio, byddwn yn gwneud gwaith ail-wynebu ffyrdd, llwybrau troed a meysydd parcio ar Gampws Parc Singleton dros yr haf. Bydd y gwaith yn cychwyn o dydd Llun Mehefin 13eg. Bydd amryw o ffyrdd a llwybrau troed ar gau gyda gwyriadau i gerddwyr a allai effeithio ar eich llwybrau arferol drwy’r campws.

 

Meysydd Parcio, Ffyrdd a Llwybr Troed i’r Gogledd o’r Campws a gwaith i Dŷ’r Undeb sy’n llwytho Bae a llwybrau troed

 

Bydd y gwaith yn cynnwys (gweler y cynllun sydd ynghlwm):

  • Gosod wyneb newydd ar y ffordd o dŷ’r Undeb i’r ysbyty gydag ymyl palmant cysylltiedig, twmpath cyflymder, leinin, gwaith draenio ac ati.
  • Rhoi wyneb newydd ar y ffordd a’i ailadeiladu o’r ysbyty i’r ganolfan ynni gyda’r palmant cysylltiedig, leinin hiwmor cyflymder, gwaith draenio ac ati.
  • Prif bibell ddŵr eilaidd newydd o Barc Singleton i ganolfan ynni – yn cynnwys tresmasu, hydrant tân newydd ac ati.
  • Ailfodelu ac ailadeiladu man llwytho newydd o flaen tŷ’r Undeb ac mae rhan o lwybr troed tarmac yn gweithio hyd at neuaddau preswyl.

Bydd rhannau o’r ffordd ar gau a fydd yn atal mynediad i gerbydau.

Gallwch ddod o hyd i’r cynllun yma.

Bydd y man llwytho o flaen Tŷ’r Undeb ar gau a bydd y llwybr troed sy’n arwain at y Neuaddau preswyl o Dŷ’r Undeb ar gau ar wahanol adegau. Ni fydd mynediad i Dŷ’r Undeb drwy ddrysau’r brif fynedfa ond bydd mynediad i’r ochr a’r cefn. Bydd dargyfeiriadau yn eu lle.

 

Maes Parcio Adeilad Faraday

 

Byddwn hefyd yn gwneud gwaith gosod wyneb newydd yn y maes parcio y tu ôl i Adeilad Faraday (P20 ar gynllun y campws). Bydd y maes parcio ar gau drwy gydol y gwaith heb fynediad i gerddwyr.

 

Byddwn yn gweithio gyda chontractwyr i lleihau darfu cyn lleied â phosibl ar y campws wrth i ni wneud y gwaith cynnal a chadw hanfodol hwn ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.  Cadwch at y gwyriadau a’r arwyddion.

 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am barcio ar y campws ac o’i amgylch, yn ogystal ag opsiynau teithio amgen, ewch i dudalennau’r fewnrwyd deithio

Gwener Mehefin 10th, 2022

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University