Llongyfarchiadau i’n hymchwilwyr y mae eu gweithgareddau ymchwil ar ran Abertawe wedi cyfrannu at lwyddiant yn REF2021. Hoffem ddiolch yn ddiffuant i’r holl gydweithwyr ym mhob rhan o’r brifysgol sydd wedi cyfrannu at REF2021.
Mae REF2021 yn rhoi darlun cenedlaethol o ansawdd ymchwil prifysgolion ledled y DU. Roedd Abertawe’n un o 157 o sefydliadau yn y DU a gyfranogodd yn REF2021, a asesodd ansawdd yr ymchwil a gyhoeddwyd, effaith a buddion ehangach yr ymchwil ac ansawdd yr amgylchedd ymchwil.
Mae canlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021 (REF2021) a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod cyfran Prifysgol Abertawe o ymchwil sy’n arwain y ffordd yn fyd-eang ac sy’n rhagori’n rhyngwladol wedi gwella:
  • 86% o’n hymchwil cyffredinol a 91% o’n hamgylchedd ymchwil yn arwain y byd ac yn rhagori’n rhyngwladol.
  • 86% o effaith ein hymchwil yn rhagorol ac yn sylweddol iawn.
Mae cydweithredu a chyd-greu wrth wraidd ein hymagwedd bwrpasol at ymchwil ac arloesi ac rydym yn ddiolchgar i’n partneriaid rhanbarthol a byd-eang am barhau i’n cefnogi.
Ceir canlyniadau llawn ein perfformiad yn REF2021 yma

Gwener Mai 13th, 2022

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Togetherall logoGan Togetherall

Mewn cyfnod pan mae hi mor hawdd i gysylltu mewn eiliadau ag unrhyw un yn y byd, pam mae ymdeimlad o fod yn unig ac ynysig yn cael lle mor amlwg yn ein sgyrsiau am iechyd meddwl? Mae cyfyngiadau ynysu Covid-19, gwleidyddiaeth begynol, ac anghyfiawnderau cymdeithasol i gyd wedi creu teimladau o ansicrwydd, dicter, tristwch ac ynysu.
Gyda’n ffyrdd o gysylltu wedi newid cymaint mewn tair blynedd, gallwn deimlo teimladau
cryfion wrth feddwl sut a phryd i gymdeithasu. Mae’r 2020au wedi amlygu’r cwestiwn: beth mae’n ei olygu i fod wedi’n cysylltu ag eraill ac a ydym ni’n teimlo’n unig mewn gwirionedd?

(more…)

Iau Mai 12th, 2022

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Colourful handsMae’n bleser gan Arian@BywydCampws gyhoeddi dyfarniad ychwanegol a ddarperir gan Gronfa Galedi’r Brifysgol i gefnogi myfyrwyr cofrestredig sy’n derbyn y Grant Gofal Plant gan eu darparwr cyllid.Er mwyn cyflwyno cais, e-bostiwch hardshipfunds@abertawe.ac.uk

Am ragor o wybodaeth, gweler yr amodau a thelerau a’r Cwestiynau Cyffredin ar dudalennau gwe Arian@BywydCampws.

Mawrth Mai 10th, 2022

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Yr wythnos diwethaf, dychwelodd y Gwobrau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi yn lleoliad uchel ei fri’r Neuadd Fawr ar Gampws y Bae, am y tro cyntaf ers mis Ionawr 2020.

Dyma’r chweched tro y mae ein gwobrau wedi cael eu dyfarnu a phob blwyddyn, heb eithriad, y mae’r digwyddiad yn parhau i ddatblygu a thyfu ochr yn ochr â’n cymuned ymchwil ffyniannus. (more…)

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

JubileeYn galw pob myfyriwr (israddedig neu ôl-raddedig) sydd â diddordeb mewn cynaliadwyedd a’n llwybr i gyrraedd sero net. Fel enillydd Gwobr Pen-blwydd y Frenhines, mae Prifysgol Abertawe, ynghyd â phrifysgolion buddugol eraill y DU, wedi cael eu cynnwys yng Nghronfa Gwobrau Her Myfyrwyr Jiwbilî Blatinwm y Frenhines.

Drwy’r Her, rydym yn ceisio annog syniadau ac arloesi creadigol gan fyfyrwyr i’n helpu ni i leihau ein hallyriadau carbon a chefnogi ein huchelgais i gyrraedd sero net. (more…)

Llun Mai 9th, 2022

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University