Male studentYdych chi’n chwilio am rywle arall ar y campws lle gallwch astudio’n dawel? 

Edrychwch ar Dudalennau Gwe MyUni. Byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am fannau astudio anffurfiol y gallwch eu defnyddio yn ystod yr oriau addysgu craidd a’r tu allan iddynt.

Diogelwch eich hun ac eraill o’ch cwmpas. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y daflen gwybodaeth diogelwch cyn defnyddio’r ardal.

Mawrth Ionawr 25th, 2022

Posted In: Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Female walking with phoneMae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Zoom Phone yn fyw ar 31 Ionawr ac y bydd y defnydd o ffonau Alcatel a Soft yn dod i ben.

A wnewch chi sicrhau eich bod chi wedi lawrlwytho’r rhaglen a’ch bod chi’n barod i ddefnyddio ffôn Zoom. Bydd setiau yn cael eu cyfnewid a chaiff caledwedd newydd ei dosbarthu yn ôl yr angen erbyn 28 Ionawr. (more…)

Llun Ionawr 24th, 2022

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Mae amserlenni bellach wedi cael eu cyhoeddi ar gyfer bloc addysgu dau a gallwn gadarnhau y bydd yr addysgu’n dechrau yn unol â’r cynlluniau. Yn unol â’r hyn a gyhoeddwyd y tymor diwethaf, bydd mwy o addysgu wyneb yn wyneb a mwy o gyfleoedd i ymgysylltu â myfyrwyr eraill mewn amgylcheddau academaidd.

Disgwylir i bob myfyriwr ddychwelyd i’r campws ym mis Ionawr i gymryd rhan mewn gweithgareddau addysgu ac ymchwil wyneb yn wyneb, ond cafwyd eithriad bach, lle mae eu rhaglenni’n caniatáu hynny, ar gyfer ein myfyrwyr rhyngwladol nad oes modd iddynt deithio i Abertawe. Cynghorir myfyrwyr rhyngwladol nad oes modd iddynt deithio i Abertawe i gyrraedd cyn gynted ag y bo’n bosib ac erbyn 6 Ebrill fan bellaf.

Mae Llywodraeth Cymru’n credu bod addysg yn flaenoriaeth ac yn disgwyl i leoliadau addysg weithredu addysg wyneb yn wyneb, a darparu mynediad ati, gan roi asesiadau risg a mesurau lliniaru priodol ar waith. Felly, rydym wedi cynyddu addysgu wyneb yn wyneb, gan sicrhau bod canllawiau iechyd a diogelwch ar waith i ddiogelu ein myfyrwyr a’n staff.

Iau Ionawr 20th, 2022

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Students smiling and walking Diolch yn fawr i chi am barhau i ddilyn y rheolau ac am helpu i gadw Cymru’n ddiogel! Mae eich ymdrechion yn gwneud gwahaniaeth go iawn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu ei chynlluniau i symud Cymru i Lefel Rhybudd 0.

Beth yw ystyr lefel rhybudd 0?

O yfory (21 Ionawr), bydd Cymru’n symud i Lefel Rhybudd 0 ar gyfer pob gweithgaredd awyr agored. Mae hyn yn golygu na fydd cyfyngiad ar nifer y bobl sy’n gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored:

  • Bydd torfeydd yn gallu dychwelyd i ddigwyddiadau chwaraeon awyr agored.
  • Byddai lletygarwch awyr agored yn gallu gweithredu heb fesurau rhesymol ychwanegol.
  • Bydd angen dangos y Pàs Covid i gael mynediad i ddigwyddiadau awyr agored mwy.

Os bydd nifer yr achosion newydd yn parhau i ostwng, o ddydd Gwener 28 Ionawr, bydd Cymru’n symud i Lefel Rhybudd 0 ar gyfer pob gweithgaredd dan do: (more…)

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Heart on handMae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn galw ar yr holl ddarpar roddwyr gwaed a rhoddwyr gwaed presennol. 

 Bydd nifer o glinigau ar gael yn eich ardal yn y lleoliadau canlynol: 

Gwesty’r Village Abertawe: 27 a 28 Ionawr  

                                              24 a 25 Chwefror   

Stadiwm Swansea.Com: 3 a 10 Chwefror 

 Cliciwch ar y ddolen isod i ddechrau ar eich taith at achub bywyd. 

https://wbs.wales/SwanMyUniHub

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University