Male student calling taxiAngen archebu Tacsi tra allan yn Abertawe?

Os felly, edrychwch ar ein hawgrymiadau diogelwch a’r rhestr o ddarparwyr gwasanaethau drwy glicio ar y ddolen isod.

Cludiant Cyhoeddus – Prifysgol Abertawe (swansea.ac.uk)

Mercher Medi 22nd, 2021

Posted In: Negeseuon, Travel

Leave a Comment

At sylw myfyrwyr is-raddedig yn eu blwyddyn olaf sydd wedi sefyll asesiadau atodol ym mis Awst – Newid dyddiad ac amser cyhoeddi canlyniadau.

Ysgrifennaf i gadarnhau y caiff canlyniadau eu cyhoeddi ar gyfrifon myfyrwyr ar y fewnrwyd am 11am, ddydd Gwener 24 Medi 2021 

Ymddiheurwn yn ddiffuant am newid y dyddiad cyhoeddi mor hwyr. 

Os hoffech chi drafod eich canlyniadau ar ôl iddynt gael eu cyhoeddi ddydd Gwener, cysylltwch â’ch Coleg/Ysgol yn uniongyrchol. 

Cofion gorau, 

Gwasanaethau Academaidd Myfyrwyr 

 

Mawrth Medi 21st, 2021

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Swansea University Pro Vice Chancellor Martin StringerOes gennych syniad a fydd yn gwella profiad ein myfyrwyr o’r Brifysgol yn sylweddol? Oes angen rhagor o gyllid ar eich clwb chwaraeon neu’ch cymdeithas ar gyfer cyfarpar?   Ydych chi’n ceisio lansio busnes myfyrwyr? Efallai eich bod chi’n ceisio ariannu gwaith ymchwil? Byddwn ni’n ystyried pob cais sy’n bodloni’r meini prawf eang isod.

Gwerth y grantiau fel arfer yw hyd at £3,000 ond mewn amgylchiadau eithriadol caiff ceisiadau hyd at £5,000 eu hystyried.

Gall pob myfyriwr gyflwyno cais am grant, naill ai fel unigolyn neu fel tîm.

Beth yw Cronfa’r Angen Mwyaf?

Caiff Cronfa’r Angen Mwyaf ei chefnogi gan roddion gan gyn-fyfyrwyr ein Prifysgol, staff a rhieni. Caiff arian ei ddosbarthu yn ystod tymor cyntaf pob blwyddyn academaidd. Bydd staff gwasanaethau proffesiynol ac academaidd, cynrychiolwyr o Undeb y Myfyrwyr a/neu gyn-fyfyrwyr/rhoddwyr presennol ar y panel dosbarthu.

Meini prawf ar gyfer derbyn arian (more…)

Posted In: Negeseuon, Cynigio

Leave a Comment

3rd nest in the worldCefnogodd y Brifysgol yr ymgyrch genedlaethol Bydd Wych. Ailgylcha gan Cymru yn Ailgylchu ar draws tri don yn 2020/21 i helpu i gynyddu cyfraddau ailgylchu Cymru.

Dangosodd arolwg yn dilyn yr ymgyrch Cymru yn Ailgylchu ym mis Mawrth / Ebrill 2021 gysylltiad clir rhwng cydnabod yr ymgyrch a gwell ymddygiad ailgylchu ymhlith dinasyddion Cymru. Mae hyn wedi helpu i yrru ymddygiad cadarnhaol gyda dros 50% yn dweud eu bod wedi gwneud rhai pethau’n wahanol a 46% yn dweud eu bod yn ailgylchu mwy nag yr oeddent chwe mis yn ôl ar ôl gweld yr ymgyrch.

Rydym yn gofyn i bawb i mynd ‘Cam Ymhellach yn ystod Wythnos Ailgylchu’ eleni, a gynhelir rhwng 20fed a 26ain Medi, ac ailgylchu cymaint ag y gallwch i helpu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Fel rhan o Wythnos Ailgylchu ac wythnos Glanhau Traethau Prydain y Gymdeithas Cadwraeth Forol, gallwch chi ymuno â’r tîm Cynaliadwyedd ar gyfer ymgyrch glanhau’r traeth ddydd Iau 23 Medi ym Mae Abertawe. Cofrestrwch drwy Eventbrite.

Darganfyddwch sut y gallwch gynyddu eich ymdrechion ailgylchu yn y swyddfa a gartref ar dudalennau gwe gwastraff Cynaliadwyedd ac ar wefan Cymru yn Ailgylchu.

Llun Medi 20th, 2021

Posted In: Amrywiol, Sustainability

Leave a Comment

Pink lacesCynhelir ras 10 cilomedr flynyddol Bae Abertawe Admiral ddydd Sul yma, 19 Medi.   

Bydd y ras yn dechrau wrth Glwb Rygbi San Helen am 11am ac yn dilyn Heol y Mwmbwls i gyfeiriad y gorllewin i Sgwâr Ystumllwynarth lle bydd yn troi ac yn dychwelyd ar hyd promenâd glan y môr. 

Os ydych chi wedi cofrestru i gyrraedd eich llety ar y diwrnod hwn, gwiriwch eich negeseuon e-bost am ein bod ni wedi cysylltu â chi i roi manylion am drefniadau rheoli traffig i chi. 

Mwy o wybodaeth

Iau Medi 16th, 2021

Posted In: Amrywiol, Travel

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University