Er mwyn eich cefnogi i gyfranogi mewn dysgu cyfunol, mae’r Brifysgol wedi datblygu system monitro cyfranogiad newydd o’r enw ‘MyEngagement’.Mae’r system yn dal cyfres ehangach o ddata ynghylch eich cyfranogiad â’ch astudiaethau, gan ategu’r dull astudio cyfunol a’r dull ar-lein y mae llawer o fyfyrwyr yn cyfranogi ynddynt ar hyn o bryd.Wrth inni nesáu at ddiwedd y tymor, hoffem roi’r cyfle i chi adolygu’r system sydd wedi bod ar y gweill.

Mae system MyEngagement yn cynhyrchu mesur cyfranogiad cyffredinol ar gyfer pob myfyriwr drwy fonitro gweithgarwch yn Canvas.Mae’n sylwi ar ba mor aml y bydd myfyrwyr yn: (more…)

09:30 am

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Mae cael gwybod am y diweddaraf yn bwysicach nag erioed felly ewch i weld ein cyfrifon Facebook, Twitter ac Instagram!

Pe bai’n well gennych chi gyfathrebu yn y Gymraeg, sicrhewch eich bod chi’n dilyn ein cyfrifon Cymraeg hefyd! 

Mae MyUni yn rhoi gwybodaeth a chyngor i fyfyrwyr presennol felly dilynwch ni er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf ynghylch gwasanaethau, digwyddiadau, teithio, arholiadau, diweddariadau pwysig ynghylch pandemig Covid-19, a llawer mwy. 

12:00 pm

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Rydyn ni’n gwybod bod materion digidol yn bwysig i bawb sy’n dysgu ac sy’n addysgu ym Mhrifysgol Abertawe.

Gan ddefnyddio Arolwg o Fewnwelediadau Profiad Digidol Myfyrwyr cenedlaethol Jisc, hoffen ni ddysgu mwy am sut rydych chi’n defnyddio technoleg a sut mae’n effeithio ar eich dysgu. (more…)

10:16 am

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Railway tracksMae Covid-19 wedi newid ein ffordd o fyw eleni – waeth pwy ydych chi neu ble rydych chi mewn bywyd, mae’n debyg eich bod wedi gweld rhywfaint o newid yn eich gweithgareddau o ddydd i ddydd. 

Yn Trafnidiaeth Cymru, rydyn ni eisiau clywed sut mae’r pandemig hwn yn dylanwadu ar ganfyddiad pobl o drafnidiaeth gyhoeddus nawr ac yn y tymor hir. Mae’r arolwg wedi bod ar waith ers diwedd Gorffennaf ac rydyn ni eisoes wedi cael dros 1,500 o ymatebion – sy’n wych! Fodd bynnag, mae rhai lleisiau’n dawelach nag eraill: lleisiau pobl ifanc, pobl hŷn, unigolion ag anableddau, myfyrwyr, menywod, y gymuned BAME i enwi ond ychydig. (more…)

10:00 am

Posted In: Amrywiol, Arolygon ac Astudiaetha, Travel

Leave a Comment

Ar Ddydd Iau y 3ydd o Ragfyr, mae’r Undeb yn cynnal trafodaeth banel rhithwir ar hygyrchedd o’r enw ‘My Disability Matters’ i ddathlu Mis Hanes Anabledd a gynhelir gan Chloe Morgan.

Bydd gennym sawl myfyriwr sy’n nodi eu bod yn anabl yn cyflwyno rhai o’u profiadau byw, yn ymwneud â mynediad, ‘ableism’, a phynciau eraill sy’n gysylltiedig â byw gydag anabledd. Bydd cyfleoedd i ofyn cwestiynau i’r panelwyr yn ystod y digwyddiad.

Sigb up: Webinar Registration – Zoom

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, yna e-bostiwch: katie.phillips@swansea-union.co.uk

08:00 am

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Next Page »

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University