A allwch ein helpu i feithrin dealltwriaeth well o ymatebion glwcos i ymarfer corff ymhlith cleifion â diabetes math 1?

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio am dreial clinigol sydd wedi’i gymeradwyo o safbwynt moesegol i archwilio effaith inswlin newydd y gellir ei roi drwy bigiad a dyfeisiau monitro glwcos i reoli lefelau glwcos yn y gwaed.

Os oes gennych ddiabetes math 1, rydych rhwng 18 a 65 oed ac mae gennych gefndir gweithgarwch corfforol cyffredin neu os ydych yn adnabod rhywun tebyg â’r cyflwr, hoffem glywed gennych. (more…)

Mawrth Mehefin 6th, 2023

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Graduation hat in the airFel myfyriwr graddedig o Brifysgol Abertawe, hoffem ailgysylltu â chi a rhoi’r newyddion diweddaraf i chi, ein digwyddiadau a’n cyflawniadau.

Mae ein cymuned o gyn-fyfyrwyr yn rhan annatod o’n Prifysgol, ac rydym yn gwerthfawrogi eich cyfraniad a’ch cefnogaeth. Trwy gadw mewn cysylltiad â ni, bydd gennych fynediad i gyfleoedd rhwydweithio, adnoddau gyrfa, a digwyddiadau unigryw.

Rydym am gynnal perthynas gref gyda’n cyn-fyfyrwyr, gan eich bod yn chwarae rhan hanfodol wrth hyrwyddo enw da a llwyddiant ein Prifysgol. (more…)

Posted In: Y Gyfadran Meddygaeth, Gwyddorau Iechyd a Bywyd, Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg, Y Coleg, [:en]Faculty of Humanities and Social Sciences[:cy]Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol[:]

Leave a Comment

Students walking out of a Greggs bakeryMae’r haf wedi cyrraedd ac mae llawer o opsiynau gennym i dynnu dŵr o’ch dannedd. Ond sylwch y bydd rhai o’n mannau bwyd ar gau neu ar agor am oriau llai.

Gwelwch fanylion am newidiadau i’n horiau agor o ddydd Sadwrn 10 Mehefin.

Rydym yn monitro ac yn adolygu oriau gweithredu’n gyson a gall amserau newid, felly cofiwch edrych ar y wefan bob amser. Mae llawer ar y gweill gennym ar y campws dros fisoedd yr haf, felly ewch i ap UniFoodHub i gael manylion yr holl gynigion diweddaraf.

Posted In: Newyddion Campws

Leave a Comment

Hand holding a TV remote control pointing at the television screenY brifysgol wedi gorffen am y flwyddyn?

Fe allech gael ad-daliad ar y misoedd sydd gennych ar ôl ar eich Trwydded Deledu – hyd at £48.50.

Gallwch weld a ydych yn gymwys yma

 

 

 

Llun Mehefin 5th, 2023

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Bay Library students studyingMae Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe yn dymuno pob lwc i chi yn eich asesiadau diweddar.

I’r rhai ohonoch sy’n gorffen eich astudiaethau ac sy’n gadael Abertawe, pob lwc!

Peidiwch ag anghofio dychwelyd unrhyw eitemau y benthycoch i’r llyfrgell a thalu unrhyw ddirwyon ar eich cyfrif.

I’r rhai ohonoch fydd yn dychwelyd ym mis Medi, nodwch:

  • Os bydd gennych lyfrau neu gyfnodolion ar fenthyg dros yr haf, bydd y rhain yn parhau i adnewyddu’n awtomatig ac ni fydd angen i chi boeni amdanynt oni bai fod rhywun arall yn gofyn i’w benthyg. Os bydd hyn yn digwydd, byddwch yn derbyn e-bost yn gofyn i chi ddychwelyd yr eitem(au) o fewn 14 diwrnod. Os ydych yn bwriadu cadw eitemau dros yr haf, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio eich cyfrif e-bost Prifysgol yn rheolaidd.
  • Gofynnir i chi ddychwelyd gliniaduron sydd dal ar fenthyg yn brydlon i’r cypyrddau clo hunanwasanaeth yn y Llyfrgell o ble fenthycoch chi nhw. Ni fydd y rhain yn adnewyddu’n awtomatig a chodir dirwy o £10.00 y dydd.
  • Os oes gennych unrhyw bryderon am ddychwelyd eitemau, rhowch wybod i’r tîm Llyfrgell MyUni ar unwaith. Gallwch ddychwelyd llyfrau i ni trwy’r post, os oes angen. Ewch i dudalennau gwe y Llyfrgell am fanylion cyswllt a chyfeiriadau post.

(more…)

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University