Professor Dame Jean Thomas (Chancellor)Mae Dyfarniad y Canghellor yn cydnabod aelodau o gymuned staff a myfyrwyr Prifysgol Abertawe sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol at fywyd, enw da neu effaith ein Prifysgol.

Mae dau ddyfarniad ar gael, un ar gyfer aelod o staff ein Prifysgol ac un ar gyfer myfyriwr.

Croesewir enwebiadau gan bob rhan o gymuned Prifysgol Abertawe. (more…)

Mawrth Mehefin 7th, 2022

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Postgraduate students researching historical artefactsGallwch barhau ar eich taith gyda ni a gwneud cais am radd ôl-raddedig heddiw! Gydag amrywiaeth o raglenni llwybr carlam ar gael o fis Medi 2022, mae aros yn Abertawe’n haws nag erioed!

Ymunwch â’n Sesiwn Wybodaeth Rithwir am ein rhaglenni llwybr carlam ddydd Mawrth 14 Mehefin 2022 am 10am (BST) yn arbennig ar gyfer myfyrwyr presennol Prifysgol Abertawe. Bydd hyn yn gyfle i chi ddysgu rhagor am:

 • Astudio ôl-raddedig
 • Ein rhaglenni llwybr carlam
 • Y broses cyflwyno cais
 • Cyfleoedd cyllido

Llun Mehefin 6th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Student talking in PC labRydym am i fyfyrwyr helpu i greu ein Strategaeth Ddigidol nesaf ar gyfer y Brifysgol a bod wrth wraidd ein cynlluniau ar gyfer dyfodol digidol gwell!

Dewch draw i’n Paneli Barn Myfyrwyr i rannu eich syniadau, eich meddyliau a’ch gweledigaeth:

14 Mehefin, 10.30am-12.30pm – Sesiwn Zoom Digidol

15 Mehefin, 11am-1pm – Sesiwn wyneb yn wyneb ar Gampws Singleton

15 Mehefin 2pm-4pm – Sesiwn wyneb yn wyneb ar Gampws y Bae

16 Mehefin, 10.30am-12.30pm – Sesiwn Zoom Digidol.

Bydd cyfranogwyr i gyd yn derbyn gwobr ar ddiwedd y sesiwn, gan gynnwys taleb Amazon gwerth £25!

Archebwch eich sesiwn yma.

*sylwer bod nifer gyfyngedig o lefydd ar gael ar gyfer y sesiynau hyn a byddant yn cael eudyrannu ar sail y cyntaf i’r felin. Felly, cadwch eich lle nawr.

Mercher Mehefin 1st, 2022

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Empty Swansea University Bay Campus LibraryMae Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe’n dymuno pob lwc i chi yn eich asesiadau diweddar.

I’r rhai hynny ohonoch sy’n gorffen eich astudiaethau ac sy’n gadael Abertawe, pob lwc!

Peidiwch ag anghofio dychwelyd unrhyw eitemau y benthycoch i’r llyfrgell a thalu unrhyw ddirwyon ar eich cyfrif. Caiff eich cyfrif TG ei gau pan ddaw eich cwrs i ben. Cofiwch roi cyfeiriad e-bost arall i’ch cysylltiadau a chadw unrhyw ddata personol y bydd efallai ei angen arnoch yn y dyfodol. Cymerwch olwg ar y rhestr wirio cau cyfrifon.

I’r rhai ohonoch fydd yn dychwelyd ym mis Medi, nodwch:

 • Os bydd gennych lyfrau neu gyfnodolion ar fenthyg dros yr haf, bydd y rhain yn parhau i adnewyddu’n awtomatig ac ni fydd angen i chi boeni amdanynt oni bai fod rhywun arall yn gofyn i’w benthyg. Os bydd hyn yn digwydd, byddwch yn derbyn e-bost yn gofyn i chi ddychwelyd yr eitem(au) o fewn 14 diwrnod. Os ydych yn bwriadu cadw eitemau dros yr haf, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio eich cyfrif e-bost Prifysgol yn rheolaidd.
 • Gofynnir i chi ddychwelyd gliniaduron sydd dal ar fenthyg yn brydlon i’r cypyrddau clo hunanwasanaeth yn y Llyfrgell o ble fenthycoch chi nhw. Ni fydd y rhain yn adnewyddu’n awtomatig a chodir dirwy o £10.00 y dydd.
 • Os oes gennych unrhyw bryderon am ddychwelyd eitemau, rhowch wybod i’r tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar unwaith. Gallwch ddychwelyd llyfrau i ni trwy’r post, os oes angen. Ewch i dudalennau gwe y Llyfrgell am fanylion cyswllt a chyfeiriadau post.

Os ydych yn defnyddio Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe dros yr Haf:

 • O 1 Mehefin tan 29 Awst, bydd oriau agor yr haf yn Llyfrgelloedd Parc Singleton a’r Bae o 8am tan hanner nos, ond bydd Llyfrgell Parc Singleton yn cau am 6pm ar ddydd Iau, 2 Mehefin ar gyfer Dawns yr Haf.
 • O 3 Mehefin, bydd Llyfrgelloedd Parc Singleton a’r Bae ar agor o 8am tan hanner nos saith niwrnod yr wythnos.
 • Cewch hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf am oriau agor ein holl lyfrgelloedd ar ein tudalennau gwe.
 • Bydd Gwasanaeth Mynediad Cyfrifiadur Personol o bell i gyfrifiaduron myfyrwyr yn parhau i fod ar gael.
 • Bydd benthyciadau hunanwasanaeth gliniaduron am bythefnos yn parhau i fod ar gael o Lyfrgelloedd y Bae a Pharc Singleton. Nid oes modd adnewyddu’r rhain ac mae’n rhaid eu dychwelyd i’r cwpwrdd clo o ble daethon nhw erbyn y dyddiad dychwelyd.
 • Bydd modd i chi gysylltu â Llyfrgellwyr Pynciol trwy sgwrsio ar-lein neu gellir cael apwyntiadau unigol. Ceir manylion llawn yng Nghanllawiau’r Llyfrgell.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, cysylltwch â’r Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Byddwn yn gwneud gwelliannau i adeilad a mannau astudio Llyfrgell Parc Singleton dros yr haf, ac ymddiheurwn o flaen llaw am unrhyw darfu a diolchwn i chi am eich amynedd a dealltwriaeth wrth i ni gwblhau’r gwaith.

Croesawn eich adborth ac awgrymiadau am sut gallwn wella a byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn cysylltu â Gwasanaethau Cwsmeriaid i’w rhannu.

Mawrth Mai 31st, 2022

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Jubilee logo in Welsh. Purple circle with a crown in the middleEleni, Ei Mawrhydi Y Frenhines fydd y Frenhines y Frenhines Brydeinig gyntaf un i ddathlu Jiwbilî Platinwm ar ôl 70 mlynedd o wasanaeth.

Gallwch gymryd rhan mewn dathlu teyrnasiad hanesyddol Ei Mawrhydi yn ystod Penwythnos y Jiwbilî Platinwm, sy’n digwydd rhwng 2il a 5ed Mehefin.

Ewch i wefan swyddogol y Jiwbilî am restr lawn o ddigwyddiadau yn eich ardal chi!

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University