Ambassador Gwnewch gais i fod yn Llysgennad Myfyrwyr ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2021-22 a chofiwch nodi eich bod chi’n siarad Cymraeg!

Ymgeisiwch Nawr

Dyddiad cau: Dydd Sul 9ed Ionawr 2022.

MAE CYMAINT O RESYMAU DROS DDOD YN FYFYRIWR LLYSGENNAD YM MHRIFYSGOL ABERTAWE:

 1. Cynllun Myfyrwyr Llysgennad cyflogedig gyda hyfforddiant lawn wrth ennill profiadau gwych i’w hychwanegu ar eich CV.
 2. Cwrdd â ffrindiau newydd a chynrychioli Prifysgol Abertawe mewn amryw o ddigwyddiadau Cymraeg a Saesneg; gyda chyfleoedd i weithio am dâl mewn adrannau arall ar draws y Brifysgol.
 3. Digwyddiadau cymdeithasol drwy gydol y Flwyddyn Academaidd.
 4. Cyfle i ymgeisio i fod yn Uwch-fyfyriwr Llysgennad ar ôl blwyddyn fel Myfyriwr Llysgennad.
 5. Gweithio tuag at Wobr Llysgennad y Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr ac Achrediad WOWee gydag Academi Cyflogadwyedd Abertawe a/neu Gwobr Academi Hywel Teifi a gydnabyddir ar eich tystysgrif HEAR wrth raddio.

(more…)

Mercher Rhagfyr 8th, 2021

Posted In: Negeseuon, Amrywiol, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

2 Comments

MyunihubBydd MyUniHub ar gael o ddydd Llun 20 Rhagfyr tan ddydd Iau 23 Rhagfyr dros y ffôn, e-bost a Sgwrs Fyw yn unig.

Yn dilyn cau’r swyddfa dros y Nadolig, bydd  tîm MyUniHub ar gael o’r wythnos sy’n dechrau ddydd Mawrth 4 Ionawr tan ddydd Gwener 7 Ionawr dros y ffôn, e-bost a Sgwrs Fyw yn unig rhwng 08:30 a 17:00.

O ddydd Llun 10 Ionawr, bydd desgiau MyUniHub yn ailagor rhwng 10:00 a 16:00 ar Gampws Parc Singleton ar ddydd Llun a dydd Iau ac ar Gampws y Bae ar ddydd Mawrth a dydd Gwener.

Yr oriau cyswllt fydd 08:30-17:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener dros y ffôn, Sgwrs Fyw ac e-bost.

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch, ewch draw i’w Tudalennau Gwe.

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Rhoddion BwydRhannwch ysbryd yr ŵyl trwy gymryd rhan yn ein cyfle gwirfoddoli unwaith ac am byth i gefnogi St Thomas!

Mae St Thomas yn chwilio am roddion yn ystod y gaeaf hwn i gefnogi’r rhai mewn angen. Ymhlith y rhoddion sydd eu hangen mae:

 • tiwna mewn tun
 • cig mewn tun
 • sgwash
 • llaeth oes hir
 • coffi
 • ffrwythau mewn tun
 • llysiau mewn tun
 • cawl mewn tun
 • bisgedi

Gellir dod â rhoddion i’r swyddfa Discovery bob dydd Mercher, tan y 15fed o Ragfyr. Am ddiwrnodau gollwng amgen, e-bostiwch Discovery.

Llun Rhagfyr 6th, 2021

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Disgwylir i chi gymryd prawf COVID-19 cyn i chi adael Abertawe ar gyfer gwyliau’r Nadolig.

Welsh 'test before you travel' graphic. White writing and a blue background

Dylech wneud hyn drwy gymryd dau brawf llif unffordd (ac adrodd ar y canlyniadau) dri diwrnod ar wahân, cyn i chi fynd, fel rhan o’ch profion rheolaidd.  Dylech amseru eich profion fel eich bod yn cymryd eich ail brawf ar y diwrnod, neu’r diwrnod cyn, eich bod yn bwriadu gadael Abertawe fel y gallwch deithio cyn gynted â phosibl ar ôl eich ail brawf negyddol.

Gallwch gasglu pecynnau o brofion mewn gwahanol dderbynfeydd o amgylch y ddau gampws. Mae’r manylion llawn i’w gweld ar ein tudalen FAQ.

Sicrhewch fod gennych ddigon o becynnau prawf i’ch galluogi i gynnal profion cyn dychwelyd i Abertawe ar ôl gwyliau’r Nadolig.

Iau Rhagfyr 2nd, 2021

Posted In: Amrywiol

2 Comments

Students in study areaOherwydd dyfodiad yr amrywiolyn Covid-19 newydd sef Omicron, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno mesurau diogelwch ychwanegol.

Dylai’r holl staff a myfyrwyr wisgo gorchudd wyneb pan fyddant dan do mewn amgylcheddau dysgu ac addysgu bellach, oni bai eu bod wedi’u heithrio. Gan gynnwys:

 • Wrth weithio fel rhan o grŵp cyswllt diffiniedig mewn labordai addysgu, lleoliadau a gweithdai clinigol, lle mae asesiadau risg gweithgareddau’n caniatáu hynny.
 • Wrth symud o gwmpas mannau megis swyddfa cynllun agored neu fan arlwyo.
 • Pan nad oes modd cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr (oni bai fod asesiad risg wedi nodi y byddai hyn yn anniogel).
 • Pan fo asesiad risg yn nodi hyn fel mesur rheoli priodol.
 • Pan ofynnir iddynt wneud, lle bo myfyrwyr neu staff sy’n eithriadol o agored i niwed yn glinigol, neu’r rhai sydd mewn perygl mwy oherwydd COVID-19, gan gynnwys y rhai a oedd yn gwarchod ynghynt.

Am ragor o wybodaeth, gweler ein dogfen arweiniad lawn ynghylch gorchuddion wyneb.

Diolch am eich cydweithrediad wrth gadw’r Brifysgol yn lle diogel i bawb.

Posted In: Negeseuon, Amrywiol, Llesiant

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University