Mae amserlenni bellach wedi cael eu cyhoeddi ar gyfer bloc addysgu dau a gallwn gadarnhau y bydd yr addysgu’n dechrau yn unol â’r cynlluniau. Yn unol â’r hyn a gyhoeddwyd y tymor diwethaf, bydd mwy o addysgu wyneb yn wyneb a mwy o gyfleoedd i ymgysylltu â myfyrwyr eraill mewn amgylcheddau academaidd.

Disgwylir i bob myfyriwr ddychwelyd i’r campws ym mis Ionawr i gymryd rhan mewn gweithgareddau addysgu ac ymchwil wyneb yn wyneb, ond cafwyd eithriad bach, lle mae eu rhaglenni’n caniatáu hynny, ar gyfer ein myfyrwyr rhyngwladol nad oes modd iddynt deithio i Abertawe. Cynghorir myfyrwyr rhyngwladol nad oes modd iddynt deithio i Abertawe i gyrraedd cyn gynted ag y bo’n bosib ac erbyn 6 Ebrill fan bellaf.

Mae Llywodraeth Cymru’n credu bod addysg yn flaenoriaeth ac yn disgwyl i leoliadau addysg weithredu addysg wyneb yn wyneb, a darparu mynediad ati, gan roi asesiadau risg a mesurau lliniaru priodol ar waith. Felly, rydym wedi cynyddu addysgu wyneb yn wyneb, gan sicrhau bod canllawiau iechyd a diogelwch ar waith i ddiogelu ein myfyrwyr a’n staff.

Iau Ionawr 20th, 2022

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Technology project Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd prosiect sy’n ymwneud â Phrifysgol Abertawe a phartneriaid eraill i ddatblygu technolegau prosesu lled-ddargludyddion o’r radd flaenaf yn cyllid ychwanegol gwerth £1.73m.

Mae’r defnyddiau’n cynnwys cerbydau awtonomaidd, dyfeisiau newydd ar gyfer ynni glân, symudedd yn y dyfodol, deallusrwydd artiffisial, deunydd pacio gwell, a biosynwyryddion a synwyryddion gwisgadwy.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl lawn.

Gwener Ionawr 14th, 2022

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

People around the globe using technology to networkPa bynnag gam rydych arno gyda’ch astudiaethau, mae ein rhwydwaith byd-eang o raddedigion yn barod i’ch cefnogi chi. Ymunwch â’n platform rhwydweithio personol a phroffesiynol unigryw, Cysylltu Prifysgol Abertawe, a dod o hyd i’ch dyfodol.

  • Cael ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol i’ch helpu ar bob cam o’ch taith yrfa.
  • Dod o hyd i fentoriaid, meithrin cysylltiadau, archwilio opsiynau gyrfa – drwy glicio botwm.
  • Ennill sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr, a dysgu gan bobl broffesiynol sydd wedi bod yn eich sefyllfa chi
  • Dod o hyd i gyfoedion, gwneud ffrindiau newydd ac aros mewn cysylltiad â’ch prifysgol.
  • Lawrlwythwch yr ap a chael y gymuned fyd-eang yng nhledr eich llaw!

Gallwch gofrestru’n gyflym. Ymunwch heddiw!

Llun Ionawr 10th, 2022

Posted In: Amrywiol, Cynigio

2 Comments

A student sitting on the bus. She is wearing headphones and looking out the windowBlwyddyn Newydd Dda a chroeso cynnes i fyfyrwyr newydd sy’n ymuno â Phrifysgol Abertawe.

I ddechrau’r flwyddyn newydd, roeddem am rannu cyngor a gwybodaeth ddefnyddiol am deithio â chi.

Teithio ar y Bws

Mae’r gwasanaethau bysus 24 awr yn ôl!

Mae amserlenni a mwy o wybodaeth ar gael yma.

Mae gwybodaeth am docynnau bws ar gael ar ein tudalennau teithio yma. (more…)

Gwener Ionawr 7th, 2022

Posted In: Newyddion Campws, Amrywiol, Travel

Leave a Comment

Blwyddyn Newydd Dda i’n holl fyfyrwyr; gobeithiwn eich bod chi wedi cael seibiant dros y Nadolig.

Byddwch yn gwybod bod y sefyllfa o ran Covid-19 yn dal i fod yn ddifrifol a bod disgwyl i nifer yr achosion barhau i gynyddu yn dilyn cyfnod y Nadolig a’r flwyddyn newydd. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno nifer o gyfyngiadau newydd er mwyn helpu i atal y feirws rhag lledaenu, ac mae’r arweiniad diweddaraf ar gael yma.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau nad oes rhwystr i fyfyrwyr rhyngwladol ddod i astudio yng Nghymru y tu hwnt i’r gofynion profi a theithio felly rydym yn edrych ymlaen at groesawu myfyrwyr y DU a myfyrwyr rhyngwladol i Brifysgol Abertawe ar ôl gwyliau’r Nadolig.

Gweler isod grynodeb o wybodaeth bwysig a newidiadau a fydd yn effeithio ar ein myfyrwyr. (more…)

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University