Mae astudiaeth newydd wedi’i lansio i archwilio dichonoldeb rhaglen ar-lein newydd sydd wedi’i chynllunio i gefnogi pobl ifanc o ran eu hwyliau a’u lles.

Daw’r astudiaeth hon yn rhan o werthusiad diweddaraf y rhaglen, dan arweiniad Dr Rhys Bevan Jones ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae’r angen am offeryn digidol sy’n seiliedig ar dystiolaeth wedi dod yn amlwg o’r corff cynyddol o ymchwil sy’n cyfeirio at gyfraddau uchel o hwyliau isel ac iselder yn ystod cyfnod y glasoed, gan nad yw llawer o bobl ifanc yn cyrchu neu’n derbyn unrhyw gymorth ffurfiol i helpu i reoli’r anawsterau hyn.

Cafodd y rhaglen newydd hon, MoodHwb, ei datblygu gyda phobl ifanc, teuluoedd, gofalwyr ac ymarferwyr o feysydd iechyd, addysg a gwasanaethau cymdeithasol ac elusennau.

Roedd cydweithio o’r fath yn bwysig i sicrhau bod dyluniad a chynnwys MoodHwb yn berthnasol ac yn hygyrch i’r bobl a fyddai’n elwa o’i defnyddio.

Ceir rhagor o fanylion am ei datblygiad yn y papur hwn.

Yn dilyn hyn, cynhaliwyd gwerthusiad cynnar o MoodHwb. Roedd y canfyddiadau cyffredinol yn ffafriol ac yn cynnwys adborth ar sut y gellid gwella’r rhaglen.

Bydd yr astudiaeth bresennol yn caniatáu i’r rhaglen gael ei datblygu ymhellach ac yn cynnig rhagor o dystiolaeth ar ba mor ddichonol a derbyniol yw’r rhaglen a’i heffaith bosibl ar hwyliau a lles pobl ifanc. (more…)

Iau Rhagfyr 1st, 2022

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Swans blue backgroundFe’ch gwahoddir i gymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil a fydd yn defnyddio dyddio creu gwefan ar gyfer myfyrwyr prifysgol yng Nghymru.

Felly, os oes gennych ddiddordeb mewn dyddio tra’n gwneud gwahaniaeth, dyma’r ymchwil i chi!

Efallai eich bod yn gwybod nad yw sgyrsiau dyddio ar-lein bob amser yn iach. Eich byddai cymryd rhan yn yr astudiaeth hon yn helpu i greu corpws iach sgyrsiau. Nod y prosiect ymchwil yw archwilio nodweddion ieithyddol o’r sgyrsiau iachus hyn, a gallai hynny yn y pen draw helpu tuag at y adnabod y rhai sy’n afiach. Mae eich cyfraniad mor bwysig ag y gallwn dod o hyd i ffyrdd o atal niwed.

Bydd y data a gesglir yn ddienw a bydd yn dileu unrhyw fanylion adnabod. Os ydych â diddordeb ac yn dymuno darganfod mwy, cofrestrwch eich diddordeb; cyfan yr ydym ei angen yw cyfeiriad e-bost eich prifysgol.

E-bostiwch ni:

Lia ar 922099@swansea.ac.uk , a chi fydd y cyntaf i wybod pan fydd y wefan yn fyw!

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Two female students looking at smartphoneCasglu Adolygiadau i WhatUni 2023 – Mae angen eich help chi arnom!  

Rydyn ni’n llawn cyffro ein bod yn cymryd rhan yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr WhatUni eleni.

Byddem ni wrth ein boddau petasech chi’n cymryd rhan yn y broses o gasglu adolygiadau ac yn gadael adolygiad i ni – dim ond ychydig funudau o’ch amser y bydd yn ei gymryd a gallech chi ennill taleb gwerth £2,000 am gymryd rhan!

Gallai eich adolygiad helpu i ddylanwadu ar fyfyrwyr y dyfodol wrth iddyn nhw ddewis Prifysgol, a’n helpu ni i ennill Prifysgol y Flwyddyn!

Gwnewch i’ch geiriau gyfrif

Llun Tachwedd 28th, 2022

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

2 Comments

Male students looking at laptopHoffet ti gyfle i ennill £2,000?

Cer i weld @WhatUni yn Nhŷ Fulton tan 4pm heddiw.

 

 

 

Llun Tachwedd 21st, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Mae Ffair Mynd yn Fyd-eang Prifysgol Abertawe’n dychwelyd i Gampws Singleton mis Tachwedd hwn. Ymunwch â’r tîm Ewch yn Fyd-eang i ganfod mwy o wybodaeth am yr ystod eang o gyfleoedd rhyngwladol cyffrous sydd ar gael. Nid oes rhaid i chi fod ar raglen blwyddyn dramor i gael profiad rhyngwladol. Mae ystod o gyfleoedd byr dymor dros yr haf, hyd yn oed i fyfyrwyr nad ydynt yn siarad iaith arall.

Meddyliwch am dreulio mis yn gwirfoddoli yn Fiji neu UDA, yn astudio yn Sbaen, yn dysgu am iaith a diwylliant De Corea, yn cwblhau interniaeth yn Tsieina, neu hyd yn oed yn cwblhau interniaeth rithwir…mae rhywbeth i bawb! (more…)

Gwener Tachwedd 18th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University