Smiling studentsRydyn ni’n gwybod bod materion digidol yn bwysig i bawb sy’n dysgu ac yn addysgu ym Mhrifysgol Abertawe.

Gan ddefnyddio Arolwg Cenedlaethol Jisc o Fewnwelediadau Profiad Digidol Myfyrwyr, hoffen ni ddysgu mwy am sut rydych chi’n defnyddio technoleg a sut mae’n effeithio ar eich dysgu. (more…)

Llun Tachwedd 29th, 2021

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Wedi’i bostio ar ran myfyriwr

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech gymryd rhan yn yr astudiaeth ymchwil hon, sy’n hanfodol ar gyfer traethawd hir fy Meistr ar ‘Realiti Estynedig mewn Addysg’.

Bydd yr astudiaeth yn golygu eich bod yn llenwi holiadur a phrawf cyflym o’m cais, ac ni ddylai gymryd mwy na 10-15 munud.

Cymerwch yr Holiadur

Byddwch yn ymwybodol bod eich ymatebion i’r holiadur yn anhysbys ac y cânt eu dileu ar ôl cyflwyno’r traethawd hir.

Diolch yn fawr am eich help.

Mercher Tachwedd 24th, 2021

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

2 Comments

Module Feedback in speech bubble with be part of the conversation banner underneathMae Adborth ar Fodiwlau yn arolwg ar-lein sy’n galluogi staff i gael adborth ar fodiwlau gan fyfyrwyr.

Pe gallech wneud unrhyw newidiadau i’ch modiwlau, beth byddech yn ei newid?

Dyma’ch cyfle i ddweud wrthym am eich profiad dysgu yn Abertawe, y pethau rydych yn eu hoffi a’r pethau y gellid eu gwella! (more…)

Llun Tachwedd 22nd, 2021

Posted In: Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha

4 Comments

Students sitting in a lectureRannu adborth gyda ni ynghylch a yw’ch cwrs yn eich paratoi ar gyfer eich gyrfa. Mae naw prifysgol yng Nghymru yn cymryd rhan, a bydd y canlyniadau yn helpu i sicrhau bod ein cyrsiau yn darparu’r sgiliau a’r profiadau cywir i’ch helpu yn eich gyrfa o ddewis.

I lenwi’r arolwg cliciwch yma.

Mae’r arolwg ar agor tan 21 Tachwedd 2021. Mae’n ddienw a bydd yn cymryd tua 10 munud i’w lenwi.

Diolch!

Llun Tachwedd 15th, 2021

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Mae Catherine Launder yn fyfyriwr PhD o’r Ganolfan Heneiddio Arloesol ac mae hi’n chwilio am gyfranogwyr o’r grwpiau canlynol i gymryd rhan yn ei hymchwil.

  • Pobl hŷn, 65 oed a hŷn, sydd wedi cael eu rhyddhau adref o’r ysbyty o fewn y 18 mis blaenorol
  • Gofalwr sy’n perthyn / nad yw’n perthyn (dros 18 mlwydd oed) o bobl hŷn, 65 oed a hŷn, sydd wedi’u rhyddhau adref o’r ysbyty o fewn y 18 mis blaenorol.

(Gofalwr sy’n perthyn / nad yw’n perthyn, yw rhywun sy’n gofalu am aelod o’r teulu, partner neu ffrind sydd angen cymorth oherwydd salwch, breuder neu anabledd, ac nad yw’n gallu ymdopi heb eu cefnogaeth).

Gofynnaf i chi gymryd rhan mewn cyfweliad lled-strwythuredig dros y teleffon neu fideo-gynadledda fel Zoom. Dylai hyn bara uchafswm o 90 munud a bydd yn drafodaeth o ddisgwyliadau ac anghenion eich gwybodaeth ar adeg eich rhyddhau o’r ysbyty. Dim ond yn Saesneg y gellir cynnal cyfweliadau. (more…)

Mawrth Tachwedd 9th, 2021

Posted In: Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University