Oni bai eich bod wedi eich eithrio, rhaid gwisgo gorchudd wyneb ym mhob ardal sydd ar gael i’r cyhoedd, gan gynnwys yr holl gynteddau, derbynfeydd, siopau, llyfrgelloedd, coridorau, grisiau, lifftiau, cyfleustodau, a mannau lle na ellir cadw pellter cymdeithasol o 2m.

Mae ein taflen wybodaeth ynghylch gorchuddion wyneb yn rhoi gwybodaeth fanwl am ddisgwyliadau’r Brifysgol o ran gwisgo gorchuddion wyneb.

Os oes gan fyfyriwr neu aelod o staff gyflwr meddygol neu anabledd ac os yw wedi’i eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb neu fasg, gallant ddewis gwisgo lanyard blodau haul, cario cerdyn eithrio neu lawrlwytho eithriad digidol i ffôn symudol,  a pheidio â phryderu y bydd pobl yn eu herio am beidio â gwisgo gorchudd wyneb.

Rydym yn ychwanegu at ein Cwestiynau Cyffredin Myfyrwyr drwy’r amser felly ewch i’n tudalennau gwe i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Iau Tachwedd 25th, 2021

Posted In: Negeseuon, Amrywiol, Llesiant

Leave a Comment

Participation@CampusLife logoMae Cyfranogiad@BywydCampws yn cynnig cymorth ychwanegol i myfyrwyr sydd wedi’u ddieithrio cymwys i’w helpu i bontio i’r brifysgol i ganolbwyntio ar eu hastudiaethau ac i raddio’n llwyddiannus. Rydyn ni’n darparu gwybodaeth, cyngor, ac arweiniad ar bob agwedd ar fywyd yn y brifysgol er mwyn i fyfyrwyr allu gwneud penderfyniadau gwybodus am eu dyfodol ym Mhrifysgol Abertawe a’r tu hwnt. (more…)

Llun Tachwedd 22nd, 2021

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Infographics studentsCydnabyddir Mis Hanes Anableddau rhwng 18fed Tachwedd i 18fed Rhagfyr 2021.

Mae hwn yn ymgyrch sy’n dathlu bywydau pobl anabl heddiw ac yn y gorffennol. Nod ymgyrch Mis Hanes Anableddau y DU yw herio ablaeth ac anablaeth a gweithio tuag at sicrhau cydraddoldeb i bobl anabl.

Mae 2021 yn nodi 12fed flwyddyn yr ymgyrch hon yn y DU! Helpa ni i ddathlu a chodi ymwybyddiaeth ar gyfer Mis Hanes Anableddau, trwy gymryd rhan yn ein digwyddiadau/gweithgareddau.

Cadwch lygad ar wefan Undeb y Myfyrwyr a’u cymdeithasu i gael rhagor o wybodaeth yn y dyddiau nesaf.

Iau Tachwedd 18th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, Amrywiol, Llesiant

Leave a Comment

Students walking around Bay Campus and a mobile phone with Safezone app on screenRydym yn cynghori holl fyfyrwyr y Brifysgol i lawrlwytho’r ap Safezone, sy’n cynnig mynediad ar unwaith i ddiogelwch ar y campws a thîm o ymatebwyr cyntaf cymwys a phrofiadol, drwy eich ffôn symudol.

Mae’r ap yn hawdd i’w lawrlwytho a gallwch gael help yn gyflym mewn argyfwng personol neu os oes angen cymorth cyntaf ar rywun.

At hynny, gallwch wirio pryd rydych yn gweithio ar eich pen eich hun neu mewn ardaloedd risg uchel i rannu eich statws gyda’r tîm ymateb. Gallwch osod amserydd ar eich sesiwn gwirio a fydd yn rhybuddio’r tîm yn awtomatig os byddwch yn mynd yn anymwybodol. Mae SafeZone hefyd yn anfon hysbysiadau atoch os bydd argyfwng, fel eich bod yn gwybod beth i’w wneud i gadw’n ddiogel.

Nodwch, dydych chi byth yn cael eich tracio, nes i chi anfon rhybudd neu archwiliad i mewn.

Lawrlwythwch yr ap heddiw trwy glicio ar y ddolen isod!

SafeZone App

Mawrth Tachwedd 16th, 2021

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Er mwyn i ni allu eich cefnogi’n academaidd ac o ran eich lles, gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru eich dull astudio ar eich proffil ar y fewnrwyd, sydd o dan Manylion Personol yn y tab Statws Presenoldeb, yn ogystal â’ch cyfeiriad yn ystod y tymor.

Rydym yn gofyn i fyfyrwyr newid hyn pan fyddant yn ymgymryd â’u hastudiaethau ar y campws, at ddibenion monitro presenoldeb, neu os bydd angen iddynt ddewis cyfnod byr o astudio ar-lein oherwydd eu bod dan gwarantin neu’n hunanynysu oherwydd Covid. Os ydych yn astudio ar-lein dros dro, rhowch wybod i dîm MyUniSupport am eich amgylchiadau.

Am ragor o wybodaeth am weithdrefnau monitro presenoldeb, ewch i dudalennau Monitro Presenoldeb MyUni.

Iau Tachwedd 11th, 2021

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University