Mae Heddlu De Cymru wedi derbyn adroddiadau am ddinoethi anweddus ym Mharc Singleton dros y dyddiau diwethaf. Rydym am sicrhau bod yr holl staff a myfyrwyr yn ymwybodol o’r achosion hyn ac yn annog pobl sy’n cerdded drwy’r parc ar eu pennau eu hunain i fod yn wyliadwrus. Hoffem annog yr holl staff a myfyrwyr i lawrlwytho’r ap SafeZone. 

Gwener Mai 13th, 2022

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Togetherall logoGan Togetherall

Mewn cyfnod pan mae hi mor hawdd i gysylltu mewn eiliadau ag unrhyw un yn y byd, pam mae ymdeimlad o fod yn unig ac ynysig yn cael lle mor amlwg yn ein sgyrsiau am iechyd meddwl? Mae cyfyngiadau ynysu Covid-19, gwleidyddiaeth begynol, ac anghyfiawnderau cymdeithasol i gyd wedi creu teimladau o ansicrwydd, dicter, tristwch ac ynysu.
Gyda’n ffyrdd o gysylltu wedi newid cymaint mewn tair blynedd, gallwn deimlo teimladau
cryfion wrth feddwl sut a phryd i gymdeithasu. Mae’r 2020au wedi amlygu’r cwestiwn: beth mae’n ei olygu i fod wedi’n cysylltu ag eraill ac a ydym ni’n teimlo’n unig mewn gwirionedd?

(more…)

Iau Mai 12th, 2022

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Green brain and ribbon Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl yn ymgyrch flynyddol bwysig a gynhelir gan y Sefydliad Iechyd Meddwl i gynyddu ymwybyddiaeth o iechyd meddwl. Nod yr ymgyrch yw ysbrydoli gweithredu i hyrwyddo’r neges bod iechyd meddwl da yn bwysig i bawb.

Cynhelir Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2022 rhwng 9 a 15 Mai 2022, a’r thema eleni yw ‘unigrwydd’.

Mae unigrwydd yn effeithio ar fwy a mwy o bobl yn y DU ac mae’n cael effaith enfawr ar ein hiechyd corfforol a meddwl, yn enwedig yn ystod y pandemig. Mae gwneud cysylltiadau â phobl a’r gymuned rydym ni’n byw ynddi’n hanfodol er mwyn amddiffyn ein hiechyd meddwl a lleddfu unigrwydd, ond sut gallwn ni wneud hyn?

Cadwch mewn cysylltiad!

Mae penderfynu symud i ffwrdd i fynd i’r Brifysgol yn cynnig llawer o gyffro, ond mae hefyd yn peri pryder i rai pobl. Gall bod yn brysur gyda darlithoedd ac astudio ei gwneud hi’n hawdd colli cysylltiad rheolaidd â’n teuluoedd a’n ffrindiau a hiraethu am adref. (more…)

Sul Mai 8th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Sesiwn Stretsier Benthyciad Arian@BywydCampws ar Zoom am 3pm ar Dydd Mecrher 11/05/22 – Rydym yn deall y gallai rhai myfyrwyr fod wedi derbyn eu rhandaliadau benthyciad terfynol ar gyfer y flwyddyn academaidd 21/22. Sesiwn yw hon i’ch helpu i gael y gorau o’ch benthyciad ac unrhyw gyllid arall am weddill y flwyddyn hon. (more…)

Gwener Mai 6th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

CommunityMae’r tîm Cymunedol a Bywyd Campws yn gyffrous i fod yn gweithio ochr yn ochr â Chyngor Abertawe, Heddlu De Cymru, Undeb y Myfyrwyr, Cysylltu, y tîm preswylfeydd a’r tîm gwastraff ac ailgylchu i ateb eich cwestiynau am fyw yn y gymuned. (more…)

Mercher Mai 4th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University