Diolch yn fawr! Mae Gwasanaethau Llyfrgell a TG wedi bod yn gweithio’n galed iawn i weithredu a galluogi defnyddwyr i gael mynediad at ein gwasanaethau, gan sicrhau mai iechyd a diogelwch myfyrwyr a staff yw ein blaenoriaeth bennaf. Er y bu’n rhaid i ni leihau ein horiau gwasanaeth, yn enwedig ar gyfer mynediad at leoedd astudio, rydym wedi gwneud ein gorau glas i wella a chynyddu argaeledd gwasanaethau ar-lein. Diolch am eich amynedd a’ch dealltwriaeth. (more…)

10:54 am

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Er mwyn eich cefnogi i gyfranogi mewn dysgu cyfunol, mae’r Brifysgol wedi datblygu system monitro cyfranogiad newydd o’r enw ‘MyEngagement’.Mae’r system yn dal cyfres ehangach o ddata ynghylch eich cyfranogiad â’ch astudiaethau, gan ategu’r dull astudio cyfunol a’r dull ar-lein y mae llawer o fyfyrwyr yn cyfranogi ynddynt ar hyn o bryd.Wrth inni nesáu at ddiwedd y tymor, hoffem roi’r cyfle i chi adolygu’r system sydd wedi bod ar y gweill.

Mae system MyEngagement yn cynhyrchu mesur cyfranogiad cyffredinol ar gyfer pob myfyriwr drwy fonitro gweithgarwch yn Canvas.Mae’n sylwi ar ba mor aml y bydd myfyrwyr yn: (more…)

09:30 am

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Rwy’n ysgrifennu atoch yn y cyfnod digynsail parhaus hwn er mwyn darparu datganiad cryno am y sefyllfa mewn perthynas ag ariannu estyniadau ar gyfer ymgeiswyr PhD.

Efallai eich bod yn cofio, yn gynharach yn y pandemig, roedd myfyrwyr ymchwil a ariennir gan yr UKRI ac a oedd yn disgwyl cwblhau eu hastudiaethau PhD rhwng 1 Mawrth 2020 a 31 Mawrth 2021 yn gymwys i ofyn i’w cyllid gael ei estyn. Yn ystod y misoedd diweddar, mae’r Brifysgol wedi parhau i gysylltu â’r UKRI i ddisgrifio effaith a baich y pandemig ar ymchwil. O ganlyniad, mae Abertawe wedi cael ei hysbysu ei bod yn debygol o dderbyn cyllid ychwanegol i’n galluogi i ddarparu cymorth pellach, fel rhan o gronfa’r UKRI gwerth £19M, yn amodol ar gymeradwyaeth ar gyfer gweithdrefnau arfaethedig Abertawe i lywodraethu ceisiadau am estyniad. (more…)

04:27 pm

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Bu oedi o ran agor y broses trefnu prawf ar gyfer pobl ansymptomatig a bydd yn agor yn nes ymlaen heddiw. Byddwn ni’n anfon diweddariad atoch chi drwy neges e-bost pan fydd y system yn fyw.

Bydd y broses trefnu prawf yn fyw ar y safleoedd canlynol:

Gampws y Bae: https://www.eventbrite.co.uk/e/asymptomatic-testing-tickets-130682130771

Campws Singleton: https://www.eventbrite.co.uk/e/asymptomatic-testing-tickets-130680911123

Os oes gennych gwestiynau, pryderon neu anghenion mynediad, e-bostiwch MyUniSupport@abertawe.ac.uk am ragor o arweiniad.

Am restr gyflawn o Gwestiynau Cyffredin, ewch i’n tudalennau gwe penodol.

11:46 am

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Ar Ddydd Iau y 3ydd o Ragfyr, mae’r Undeb yn cynnal trafodaeth banel rhithwir ar hygyrchedd o’r enw ‘My Disability Matters’ i ddathlu Mis Hanes Anabledd a gynhelir gan Chloe Morgan.

Bydd gennym sawl myfyriwr sy’n nodi eu bod yn anabl yn cyflwyno rhai o’u profiadau byw, yn ymwneud â mynediad, ‘ableism’, a phynciau eraill sy’n gysylltiedig â byw gydag anabledd. Bydd cyfleoedd i ofyn cwestiynau i’r panelwyr yn ystod y digwyddiad.

Sigb up: Webinar Registration – Zoom

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, yna e-bostiwch: katie.phillips@swansea-union.co.uk

08:00 am

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Next Page »

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University