Male student calling taxiAngen archebu Tacsi tra allan yn Abertawe?

Os felly, edrychwch ar ein hawgrymiadau diogelwch a’r rhestr o ddarparwyr gwasanaethau drwy glicio ar y ddolen isod.

Cludiant Cyhoeddus – Prifysgol Abertawe (swansea.ac.uk)

Mercher Medi 22nd, 2021

Posted In: Negeseuon, Travel

Leave a Comment

At sylw myfyrwyr is-raddedig yn eu blwyddyn olaf sydd wedi sefyll asesiadau atodol ym mis Awst – Newid dyddiad ac amser cyhoeddi canlyniadau.

Ysgrifennaf i gadarnhau y caiff canlyniadau eu cyhoeddi ar gyfrifon myfyrwyr ar y fewnrwyd am 11am, ddydd Gwener 24 Medi 2021 

Ymddiheurwn yn ddiffuant am newid y dyddiad cyhoeddi mor hwyr. 

Os hoffech chi drafod eich canlyniadau ar ôl iddynt gael eu cyhoeddi ddydd Gwener, cysylltwch â’ch Coleg/Ysgol yn uniongyrchol. 

Cofion gorau, 

Gwasanaethau Academaidd Myfyrwyr 

 

Mawrth Medi 21st, 2021

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Swansea University Pro Vice Chancellor Martin StringerOes gennych syniad a fydd yn gwella profiad ein myfyrwyr o’r Brifysgol yn sylweddol? Oes angen rhagor o gyllid ar eich clwb chwaraeon neu’ch cymdeithas ar gyfer cyfarpar?   Ydych chi’n ceisio lansio busnes myfyrwyr? Efallai eich bod chi’n ceisio ariannu gwaith ymchwil? Byddwn ni’n ystyried pob cais sy’n bodloni’r meini prawf eang isod.

Gwerth y grantiau fel arfer yw hyd at £3,000 ond mewn amgylchiadau eithriadol caiff ceisiadau hyd at £5,000 eu hystyried.

Gall pob myfyriwr gyflwyno cais am grant, naill ai fel unigolyn neu fel tîm.

Beth yw Cronfa’r Angen Mwyaf?

Caiff Cronfa’r Angen Mwyaf ei chefnogi gan roddion gan gyn-fyfyrwyr ein Prifysgol, staff a rhieni. Caiff arian ei ddosbarthu yn ystod tymor cyntaf pob blwyddyn academaidd. Bydd staff gwasanaethau proffesiynol ac academaidd, cynrychiolwyr o Undeb y Myfyrwyr a/neu gyn-fyfyrwyr/rhoddwyr presennol ar y panel dosbarthu.

Meini prawf ar gyfer derbyn arian (more…)

Posted In: Negeseuon, Cynigio

Leave a Comment

Ni fydd y Ddesg Wasanaeth GGS ar gael rhwng 17:00 – 20:00 ar Dydd Llun 27 Medi 2021 oherwydd gwaith diweddaru meddalwedd.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau cysylltwch â gwasanaethau cwsmer ar Est: 5500 neu customerservice@swansea.ac.uk.

Gwiriwch y dudalen Statws Gwasanaeth ISS am unrhyw ddiweddariadau.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a allai hyn achosi.

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Cofiwch- Mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb yn y mwyafrif o fannau dan do cyhoeddus yng Nghymru.

Beth yw safbwynt y Brifysgol ar wisgo gorchudd wyneb?

Fel mesur rhesymol, rhaid gwisgo gorchuddion wyneb yn y sefyllfaoedd canlynol oni bai eich bod wedi’ch eithrio;

  • Ym mhob rhan Prifysgol y gall y cyhoedd fynd iddynt gan gynnwys: cynteddau, derbynfeydd, coridorau, lifftiau, grisiau, cyfleusterau, siopau a llyfrgelloedd.
  • Pan na ellir cadw pellter cymdeithasol o 2m (oni bai ei fod wedi’i nodi mewn asesiad risg y byddai hyn yn anniogel).
  • Wrth symud o amgylch gofod fel swyddfa cynllun agored, amgylchedd dysgu ac addysgu neu leoliad arlwyo.
  • Lle y nodir ar asesiad risg fel mesur rheoli priodol.
  • Pan ofynnir iddynt, lle mae myfyrwyr neu staff sy’n agored iawn i niwed yn glinigol neu’r rhai sydd mewn mwy o berygl o COVID-19, gan gynnwys y rhai a oedd yn gwarchod gynt.

(more…)

Llun Medi 20th, 2021

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University