hubCynyddodd MyUniHub oriau agor ei ddesg ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd ond mae cynnal y lefel hon o wasanaeth yn heriol oherwydd y tebygolrwydd cynyddol y gofynnir i staff hunanynysu a pheidio â dod i’r campws. Er mwyn darparu gwasanaeth dibynadwy i’n myfyrwyr, rydyn ni’n newid oriau agor ein desg fel a ganlyn. (more…)

Mercher Tachwedd 3rd, 2021

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Image of SWell app on mobile phoneYm Mhrifysgol Abertawe, mae diogelu ein hamgylchedd a sicrhau llesiant cymuned ein campysau yn bwysig iawn inni. Dyna pam rydym yn lansio ffordd newydd sbon y gallwch gyfrannu at ein hymdrechion i fod yn gynaliadwy a chael eich gwobrwyo am yr holl bethau da a wnewch. Daw hyn ar adeg bwysig yn hanes ein hamgylchedd ac mae’n cyd-daro â COP26 yn Glasgow, sef y gynhadledd newid hinsawdd fwyaf drwy’r byd.

Beth yw SWell?

Ystyr SWell yw Sustainability and Wellbeing/Cynaliadwyedd a Llesiant. Rhaglen ddigidol yw hi, ac mae ar agor i holl staff a myfyrwyr y brifysgol. Trwy gyfrwng yr ap a phlatfform y we byddwch yn ennill ‘Pwyntiau Gwyrdd’ am wneud pethau bach beunyddiol i leihau eich ôl troed carbon a gofalu am eich lles corfforol a meddyliol, gan gefnogi Strategaeth Cynaliadwyedd ac Argyfwng Hinsawdd ein Prifysgol yr un pryd.

Bob mis, bydd y 10 myfyriwr sydd wedi ennill y nifer fwyaf o bwyntiau’n cael taleb o £10, a bydd modd defnyddio’r talebau hyn yn Undeb y Myfyrwyr, Root, M&S, National Book Tokens ac fel talebau sinema. Hefyd, ar ddiwedd y flwyddyn bydd y tîm buddugol yn cael rhodd o £500 i’w rhoi i elusen. (more…)

Gwener Hydref 29th, 2021

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, Sustainability

Leave a Comment

Mae’n bleser gennym roi gwybod i chi y bydd gwasanaeth bws 24 awr First Bus a ohiriwyd dros dro o ganlyniad i Covid a phrinder gyrwyr, yn dychwelyd ym mis Ionawr 2022.Student using 24 hour bus service

Bydd Rhif 8 yn darparu gwasanaeth 24 awr o ddydd Llun i ddydd Gwener, a bydd yn cysylltu Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan, Campws Parc Singleton, Canol y Ddinas a Champws y Bae, yn ogystal ag aros ar hyd y llwybr.

Bydd myfyrwyr â thocyn tymor neu flynyddol yn gallu defnyddio’r gwasanaeth heb gost ychwanegol.  Bydd tocynnau dydd a brynir ar y diwrnod teithio hefyd yn ddilys tan 5.30am y bore canlynol. Gallwch brynu tocynnau sengl a dydd cyn teithio drwy ap First Bus neu ar y bws.Byddwn yn anfon manylion llawn am y gwasanaeth i’r holl fyfyrwyr yn hwyrach eleni, a byddwn yn diweddaru ein Tudalennau Gwe Teithio gyda rhagor o newyddion.

Trefniadau Dros Dro

Yn y cyfamser, mae gwasanaeth dros dro gan Cymru Coaches ar waith tan 10 Rhagfyr. (more…)

Gwener Hydref 22nd, 2021

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Travel

2 Comments

Ar hyn o bryd, rydym yn edrych ar ein darpariaeth academaidd ar gyfer y cyfnod ar ôl y Nadolig ac yn bwriadu cyflwyno’r egwyddorion canlynol ym mis Ionawr os bydd canllawiau Llywodraeth Cymru yn caniatáu hynny. (more…)

Iau Hydref 21st, 2021

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

2 Comments

Er mwyn i ni allu gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol ar gyflenwad trydanol y Brifysgol, byddwn yn diffodd y trydan ar nifer o adegau yn ystod pythefnos cyntaf mis Hydref 2021.

Mae’r ddogfen atodedig yn dangos y rhaglen waith.

Diolch am eich amynedd wrth i ni gwblhau’r gwaith cynnal a chadw hanfodol hwn.

Os oes gennych ymholiadau am y gweithgarwch hwn, cysylltwch â’n tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid: estates-customerservices@abertawe.ac.uk   ffôn: 01792 295405.

Ystadau a Rheoli Cyfleusterau

Mawrth Medi 28th, 2021

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University