Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar bolisi ‘Diogelu Myfyrwyr’ er mwyn sicrhau bod myfyrwyr rhyngwladol neu’r rhai sy’n teithio o dramor yn gallu ynysu’n ddiogel am y cyfnod angenrheidiol wrth gyrraedd Cymru.

  • Mae gofyniad i bob myfyriwr sy’n cyrraedd o wledydd ar y rhestr Ambr (teithwyr sy’n dychwelyd a theithwyr sydd newydd gyrraedd) drefnu llety â chymorth gan y Brifysgol ar gyfer hyd y cyfnod hunan-ynysu ar gyrraedd yn y Deyrnas Unedig. Mae hyn hefyd yn berthnasol i fyfyrwyr sy’n byw oddi ar y campws mewn llety preifat.
  • Mae’n rhaid i fyfyrwyr sy’n cyrraedd o wledydd ar y rhestr Goch ddilyn rheoliadau Llywodraeth y Deyrnas Unedig ac aros mewn llety cwarantîn a gymeradwywyd ar gyrraedd yn y Deyrnas Unedig cyn teithio i Gymru.

Myfyrwyr Rhyngwladol sy’n teithio i Gymru: Coronafeirws | LLYW.CYMRU

Byddwch yn ymwybodol efallai y byddwch chi’n destun camau gorfodi’r gyfraith os nad ydych chi’n cydymffurfio â’r gofyniad cyfreithiol i hunan-ynysu wrth gyrraedd y Deyrnas Unedig a chydymffurfio â’r contract llety â chymorth. (more…)

05:32 pm

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Trefniadau Tymor yr Haf ar gyfer yr holl Fyfyrwyr 14.04.21: Yn dilyn newidiadau Llywodraeth Cymru i reoliadau Covid, roeddem am gysylltu i gadarnhau’r trefniadau canlynol ar gyfer tymor yr haf.

Mae gofynion cadw pellter cymdeithasol yn golygu bod newidiadau i’r ffordd rydym yn gweithredu o hyd, serch hynny rydym yn ymrwymedig i ddarparu’r profiad myfyrwyr gorau posib wrth gydbwyso hyn â’ch diogelwch a’r rheoliadau presennol. (more…)

02:12 pm

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Student in libraryMae Llyfrgelloedd a Gwasanaethau Campws Prifysgol Abertawe’n falch o gyhoeddi o ddydd Llun 19 Ebrill, bydd Llyfrgelloedd y Bae a Pharc Singleton ar agor ar gyfer Cais a Chasglu a chadw mannau astudio fel a ganlyn: (more…)

10:30 am

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Rhwng dydd Llun 12 Ebrill a diwedd y diwrnod gwaith ddydd Mercher 14 Ebrill, byddwn ni’n cynnal gwaith hanfodol i uwchraddio larymau tân a fydd yn effeithio ar y prif banel rheoli.

Bydd systemau canfod larymau tân yn parhau i fod ar waith fel arfer yn ystod y cyfnod hwn. Fodd bynnag, ni fydd y cysylltiad â’n Tîm Diogelwch  sy’n rhoi gwybod iddynt yn awtomatig os bydd tân, yn gweithredu. Mae hyn yn golygu efallai na fydd y tîm yn ymwybodol os bydd larwm tân yn canu oni bai fod aelod o staff neu fyfyriwr yn rhoi gwybod iddynt.

Os bydd larwm tân yn canu yn ystod y cyfnod hwn, rhowch wybod i’r Tîm Diogelwch ar ôl ichi adael yr adeilad yn ddiogel. Hefyd, cysylltwch â’r tîm os byddwch yn clywed larwm tân yn y pellter. (more…)

09:06 am

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Gwnaeth Llywodraeth Cymru ddatganiad ar addysg heddiw (1 Ebrill). Rydym yn adolygu’r hyn y mae’n ei olygu i gymuned y Brifysgol a byddwn yn rhannu manylion am drefniadau tymor yr haf cyn gynted â phosib. 

Mae’r datganiad llawn ar wefan Llywodraeth Cymru.  

12:35 pm

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University