Volunteers litter pickingDdydd Sadwrn 27 Tachwedd, bydd Discovery yn cynnal ein taith cerdded a chodi sbwriel noddedig gyntaf, gan gerdded o Oxwich i Parkmill.

Os hoffet ti ymuno â ni, mae angen i ti gwrdd â ni ym Maes Parcio Oxwich am 12:30. Er mwyn cyrraedd Maes Parcio Oxwich ar y bws o Abertawe, cymera’r bws NAT 118 am 11:20 o’r Orsaf Fysus i Gilâ, ac yna newidia i’r 117 a disgynna yn Oxwich Cross sy’n daith gerdded 2 funud i ffwrdd o’r traeth.

Bydd yr holl arian a godir yn mynd i wirfoddoli myfyrwyr Abertawe, Discovery. Gelli di roddi yma.

Mercher Tachwedd 24th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Sustainability

Leave a Comment

Climate change Sut mae’n gweithio?

  • Dyma gwis 7 cwestiwn am yr hinsawdd sydd ar agor rhwng 8 a 19 Tachwedd 2021.
  • Mae’r cwestiynau’n syml ac nid yw ennill yn dibynnu ar ateb pob un yn gywir!
  • Y neuaddau â’r nifer fwyaf o gyfranogwyr fydd yn ennill. 
  • Bydd y neuaddau buddugol (ar sail canran o fyfyrwyr sy’n byw yno) yn ennill cyflenwad gwerth £100 o siocled Divine, a’r rhai sy’n dod yn ail yn ennill siocled gwerth £50.
  • Mae cynaliadwyedd hefyd yn rhoi bar o siocled Divine i ddau gyfranogwr ar hap.

Cymerwch ran yma!

Cofrestrwch a dilynwch ni ar Instagram: @sosuk_charity

Hefyd os ydych chi eisiau darllen mwy am Gynaliadwyedd yn Abertawe, ewch draw i’w tudalennau gwe.

Mercher Tachwedd 10th, 2021

Posted In: Negeseuon, Sustainability

Leave a Comment

Image of SWell app on mobile phoneYm Mhrifysgol Abertawe, mae diogelu ein hamgylchedd a sicrhau llesiant cymuned ein campysau yn bwysig iawn inni. Dyna pam rydym yn lansio ffordd newydd sbon y gallwch gyfrannu at ein hymdrechion i fod yn gynaliadwy a chael eich gwobrwyo am yr holl bethau da a wnewch. Daw hyn ar adeg bwysig yn hanes ein hamgylchedd ac mae’n cyd-daro â COP26 yn Glasgow, sef y gynhadledd newid hinsawdd fwyaf drwy’r byd.

Beth yw SWell?

Ystyr SWell yw Sustainability and Wellbeing/Cynaliadwyedd a Llesiant. Rhaglen ddigidol yw hi, ac mae ar agor i holl staff a myfyrwyr y brifysgol. Trwy gyfrwng yr ap a phlatfform y we byddwch yn ennill ‘Pwyntiau Gwyrdd’ am wneud pethau bach beunyddiol i leihau eich ôl troed carbon a gofalu am eich lles corfforol a meddyliol, gan gefnogi Strategaeth Cynaliadwyedd ac Argyfwng Hinsawdd ein Prifysgol yr un pryd.

Bob mis, bydd y 10 myfyriwr sydd wedi ennill y nifer fwyaf o bwyntiau’n cael taleb o £10, a bydd modd defnyddio’r talebau hyn yn Undeb y Myfyrwyr, Root, M&S, National Book Tokens ac fel talebau sinema. Hefyd, ar ddiwedd y flwyddyn bydd y tîm buddugol yn cael rhodd o £500 i’w rhoi i elusen. (more…)

Gwener Hydref 29th, 2021

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, Sustainability

Leave a Comment

Volunteer on a sustainability campaign text in blue squareEisiau rhagor o wybodaeth am y Digwyddiad Diffodd i Fyfyrwyr a byw’n gynaliadwy yn y brifysgol?  Byddwn yng nghyntedd Fulton fore Mercher 10 Tachwedd.

Gall yr argyfwng hinsawdd deimlo’n llethol! Gall gweithredu a chysylltu ag eraill fod yn ffordd dda o deimlo dy fod yn cymryd camau ymarferol. Cofrestra i wirfoddoli ar gyfer y Digwyddiad Diffodd i Fyfyrwyr i ganfod mwy am sut gelli di wneud gwahaniaeth ar y campws. Cynhelir ein hyfforddiant wyneb yn wyneb ar 10 Tachwedd o 1.30pm: https://www.sos-uk.org/sustainable-accommodation/volunteer (more…)

Mawrth Hydref 26th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Sustainability

Leave a Comment

Mae teithio am ddim ar wasanaethau bysiau lleol yn dychwelyd ar gyfer penwythnosau hanner tymor mis Hydref!Buses in station

Mae’r cynllun yn golygu na fydd yn rhaid i bobl sy’n cychwyn ac yn gorffen eu teithiau bws o fewn ffiniau Cyngor Abertawe ar chwe diwrnod y cynnig dalu am y gwasanaeth, ar yr amod bod eu taith hefyd yn cychwyn cyn 7pm. Mae’r cynnig yn berthnasol o ddydd Sadwrn 23 – dydd Llun 25 Hydref ac eto o ddydd Gwener 29 – dydd Sul 31 Hydref.

Iau Hydref 21st, 2021

Posted In: Amrywiol, Sustainability, Travel

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University